U??UU??CU ? ?e?CU? XW?? vz IXW XW? a??

YEA?I ??' Y??u U??UU??CU XWe YAeuU ?e?CU? aUUXW?UU XWo ?eI??UU XWo UU?:?A?U ca|I? UUAe U? vz caI??UU IXW c?a??a ?I ?U?caU XWUUU? XWo XW?U?? ?eG?????e ?e?CU? U? cIU ??' UU?:?A?U a? O?'?UXWUU ??eU?I cah XWUUU? XWo w? cIU XW? a?? ???? I??

india Updated: Sep 06, 2006 23:46 IST
?Ui?U?a?
?Ui?U?a?
None

¥ËÂ×Ì ×ð´ ¥æ§ü ÛææÚU¹¢ÇU XWè ¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ âÚUXWæÚU XWô ÕéÏßæÚU XWô ÚUæ:ØÂæÜ çâ¦Ìð ÚUÁè Ùð vz çâÌ¢ÕÚU ÌXW çßàßæâ ×Ì ãUæçâÜ XWÚUÙð XWô XWãUæÐ ©UÏÚU ÛææÚU¹¢ÇU ×ð´ ÖæÁÂæ-ÙèÌ »ÆUÕ¢ÏÙ âÚUXWæÚU XðW ÂÌÙ XWè ÂýÕÜ â¢ÖæßÙæ Îð¹XWÚU XW梻ýðâ ¹éàæ Ìô ãñU, ÜðçXWÙ ©UâXðW ÕæÎ XWè ÚUæÁÙèçÌXW ÂçÚUSÍçÌ XWô ÜðXWÚU ßãU ÚUæÁÎ-Ûææ×é×ô XWè ÌÚUãU ÕãéUÌ ©UPâæçãUÌ Öè ÙãUè´´ ãñUÐ

XW梻ýðâ SßØ¢ §âXðW çÜ° ÂãUÜ ÙãUè´ XWÚðU»è, ÂÚU ßãU °XW »ñÚU-ÖæÁÂæ âÚUXWæÚU XWô ÕæãUÚU âð â×ÍüÙ Îð âXWÌè ãñUÐ Ù§ü âÚUXWæÚU XðW »ÆUÙ XðW ¥æàßæâÙ XðW Õ»ñÚU ÅêUÅðU çÙÎüÜèØ çßÏæØXWô´ XWô °XWÁéÅU ÚU¹Ùæ â¢Âý» XðW çÜ° XWçÆUÙ ãUô»æÐ ×éGØ×¢µæè ×é¢ÇUæ Ùð çÎÙ ×ð´ ÚUæ:ØÂæÜ âð Öð´ÅUXWÚU ÕãéU×Ì çâh XWÚUÙð XWô w® çÎÙ XWæ â×Ø ×梻æ ÍæÐ

âêµæô´ XðW ×éÌæçÕXW XW梻ýðâ ÛææÚU¹¢ÇU ×ð´ ¥ËÂ×Ì-âÚUXWæÚU XWæ ÂÌÙ Ìô ¿æãUÌè ãñU, ÜðçXWÙ ©UâXWè Á»ãU ¥ÂÙè ¥»éßæ§ü Øæ â³ÕhÌæ ßæÜè âÚUXWæÚU ÕÙæÙð ×ð´ Öè ©UâXWè XW̧ü LWç¿ ÙãUè´ ãñUÐ §âXWè ßÁãU ãñU ÛææÚU¹¢ÇU XðW }w âÎSØèØ çßÏæÙâÖæ XWæ ¥ÁèÕô-»ÚUèÕ â¢GØæ »çJæÌÐ

×é¢ÇUæ âÚUXWæÚU XðW Âæâ yw XðW ÕÁæØ çâYüW x} çßÏæØXWô´ XWæ â×ÍüÙ ãñUÐ ¥»ÚU »ñÚU-ÖæÁÂæ âÚUXWæÚU ÕÙè Ìô ©Uâð Öè XéWÀU ¥çÌ-×ãPßæX¢Wæÿæè çÙÎüÜèØ çßÏæØXWô´ XWè §¯ÀUæÙéâæÚU ¿ÜÙæ ãUô»æÐ ßñâð Öè ÛææÚU¹¢ÇU ×ð´ çÂÀUÜð XéWÀU â×Ø âð ¹ÎæÙô´-¹çÙÁô´ XðW ÆðUXðW ¥õÚU ¥iØ çÙ×æüJæ ØôÁÙæ¥ô´ ×ð´ Õ¢ÎÚUÕæ¢ÅU XWè ãUôÇU¸U âè ׿è ãéU§ü ãñUÐ §â×ð´ âÚUXWæÚUô´ XWð ÕÙÙð-çջǸUÙð XWæ ÎõÚU ÁæÚUè ÚUã âXWÌæ ãñÐU

çYWÜãUæÜ, XW梻ýðâè ÚUJæÙèçÌXWæÚU §ââð ¹éàæ ãñ´U çXW §â ÕæÚU ØãU ¥æÚUô ÙãUè´ Ü»ð»æ çXW ßãU °XW »ñÚU-XW梻ýðâè âÚUXWæÚU XWô ¥çSÍÚU XWÚUÙð XðW çÜ° ÒÚUæÁÖßÙÓ XWæ §SÌð×æÜ XWÚU ÚUãUè ãñUÐ ÛææÚU¹¢ÇU ×æ×Üô´ XWè ÂæÅUèü ÂýÖæÚUè ÙêÚU ÕæÙô Ùð ØãUæ¢ ÂêÀðU ÁæÙð ÂÚU XWãUæ, ÒXW梻ýðâ vz çâ̳ÕÚU XðW ÕæÎ ãUè XWô§ü ÚUJæÙèçÌ ÌØ XWÚðU»èÐ

First Published: Sep 06, 2006 15:25 IST