Today in New Delhi, India
Dec 10, 2018-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

U??UU??CU XWe a?cy?# ??U?'U

aeU?Ua? ca??U a??I XWa?eUU? ??U, YUUa?I Y?e? ??? Ui??'U ??U XWe A??UI ??c?XW? AUU ??U??UU XWo cUJ?u? a?O? ??U? ao???UU XWo ?CUeA?-YDiU? U??'?y XeW??UU XWe YI?UI ??' ??c?XW? AUU ??Ua YIeUUe UU?Ue? aeU?Ua? ca??U XWe YoUU a? ?UUe? YcI?BI? ??e?o?UU ca??U U? ?a XW??CU X?W YcO?eBI ?C?UXW ca??U XWo i????U? X?W a?y? A?a?e XWe Ay?IuU? XWe?

india Updated: Nov 29, 2006 01:12 IST

âéÚðUàæ â×ðÌ ¥iØ XWè Á×æÙÌ ÂÚU ¥æÁ çÙJæüØ
ÏÙÕæÎ Ð âéÚðUàæ çâ¢ãU â×ðÌ XWà×èÚUæ ¹æÙ, ¥ÚUàæÎ ¥ØêÕ °ß¢ Ùiãð´U ¹æÙ XWè Á×æÙÌ Øæç¿XWæ ÂÚU ×¢»ÜßæÚU XWô çÙJæüØ â¢Öß ãñUÐ âô×ßæÚU XWô °ÇUèÁð-¥DïU× Ùæ»ð´¼ý XéW×æÚU XWè ¥ÎæÜÌ ×ð´ Øæç¿XWæ ÂÚU ÕãUâ ¥ÏêÚUè ÚUãUèÐ âéÚðUàæ çâ¢ãU XWè ¥ôÚU âð ßÚUèØ ¥çÏßBÌæ Þæè×ôãUÙ çâ¢ãU Ùð §â XWæ¢ÇU XðW ¥çÖØéBÌ ¹Ç¸UXW çâ¢ãU XWô iØæØæÜØ XðW â×ÿæ Âðàæè XWè ÂýæÍüÙæ XWèÐ ¥çÏßBÌæ Ùð iØæØæÜØ XWæ VØæÙ ¥æXëWCïU XWÚUÌð ãéU° XWãUæ çXW çÁ⠹ǸUXW çâ¢ãU XWô âéÚðUàæ çâ¢ãU âð âéÂæÚUè ÜðÙð XWæ ¥æÚUô ãñU, ßãU àææÚUèçÚUXW ß ×æÙçâXW MW âð ¥SßSÍ ãñUÐ §â ãUæÜÌ ×ð´ ¥çÖØôÁÙ ¥çßàßâÙèØ ãñU çXW áÇUØ¢µæ ×ð´ ©UâXWæ ãUæÍ ãñUÐ ¹Ç¸UXW XWô ÁðÜ ãUæÁÌ âð Âðàæ XWÚUÙð XWè ×梻 ÂÚU ¥æÎðàæ âéÚUçÿæÌ ÚU¹æ »Øæ ãñUÐ ÎêâÚUè ÌÚUYW ¥iØ ¥çÖØéBÌô´ XWè ÂñÚUßè XWÚUÌð ãéU° ¥çÏßBÌæ àææãUÙßæÁ Ùð âéÂýè× XWôÅüU ß ãUæ§XWôÅüU XðW XW§ü çÙJæüØô´ XWæ ãUßæÜæ ÎðÌð ãéU° »ßæãUô´ XðW v{v ß v{y ×ð´ ÎÁü ÕØæÙô´ XWô ¥çßàßâÙèØ ÕÌæØæÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ¥Ùéâ¢ÏæÙ ×ð´ XWæÙêÙè ÂýçXýWØæ¥ô´ XWè ¥ÙÎð¹è ãéU§ü ãñUÐ §â Õè¿ Âý×ôÎ ãUPØæXWæ¢ÇU ×ð´ ¥æÚUôçÂÌ ¥õÚU çYWÜßBÌ iØæçØXW ¥çÖÚUÿææ ×ð´ §ÜæÁÚUÌ âéÚðUàæ ¨âãU XWæ §ÜæÁ ¥Õ XWôÜXWæÌæ ×ð´ ãUô»æÐ §â ¥æàæØ XðW çÙJæüØ ÂÚU ×ðçÇUXWÜ ÕôÇüU XWè ×éãUÚU Ü» »Øè ãñUÐ ÕôÇüU Ùð ¥ÂÙð çÙJæüØ âð iØæØæÜØ ß ÁðÜ ÂýÕ¢ÏXW XWô ¥ß»Ì XWÚUæ çÎØæ ãñUÐ ¥ÎæÜÌ XWè ãUÚUè Ûæ¢ÇUè ç×ÜÌð ãUè âéÚðUàæ çâ¢ãU XWô Âè°×âèð¿ âð XWôÜXWæÌæ ÖðÁÙð XWè ¥æçÏXWæçÚUXW XWßæØÎ ¥æÚ¢UÖ ãUô ÁæØð»èÐ
âæçãUÕ»¢Á ×ð´ ãUPØæ XðW âæÌ ¥æÚUæðçÂØæð´ XWæð ©U×ý XñWÎ
âæçãUÕ»¢Á Ð ç×Áæü¿æñXWè ÍæÙæ ÿæðµæ XðW Õøææ »æ¢ß ×ð´ Õ× ß »æðÜè âð ãU×Üæ XWÚU Âýð׿¢¼ý çXWSXêW XWè ãUPØæ XWÚUÙð XðW âæÌ ¥æÚUæðçÂØæ¢ð XWæð ØãUæ¢ XðW ¥ÂÚU çÁÜæ ß âµæ iØæØæÏèàæ (YWæSÅU ÅþñXW) XW×Üðàæ ç×Þææ Ùð ¥æÁ w| Ùß³ÕÚU XWæð ÖæÎçß XWè ÏæÚUæ x®w ß vy~ ×ð´ Îæðáè ÂæXWÚU ¥æÁèßÙ XWæÚUæßæâ XWè âÁæ âéÙæØè ãñÐ
ÁñÙ ÌèÍüØæçµæØô´ âð ÜêÅU XðW ×æ×Üð ×ð´ Îô ç»ÚU£ÌæÚU
ç»çÚUÇUèãU Ð ÂèÚUÅUæ¢Ç¸U ÍæÙæ ÿæðµæ XðW ÁÜðçÕØæ²ææÅUè ×ð´ ÁñçÙØæð´ âð ãéU§ü ÜêÅUÂæÅU XðW ×æ×Üð ×ð´ ÂéçÜâ Ùð Îæð ¥æÚUæðçÂØæð´ XWæð ç»ÚU£ÌæÚU XWÚU çÜØæ ãñUÐ ÂéçÜâ ¥ÏèÿæXW ¥LWJæ XéW×æÚU çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ çXW ÂêÀUÌæÀU ×ð´ ÎæðÙæð´ ¥ÂÚUæçÏØæð´ Ùð ÜêÅUÂæÅU ×ð´ ¥ÂÙè â¢çÜ#Ìæ SßèXWæÚU XWÚU Üè ãñUÐ àæðá vv ¥æÚUæðçÂØæð´ XWè ç»ÚU£ÌæÚUè XðW çÜ° ÂéçÜâ Ü»æÌæÚU ÀUæÂæ×æÚUè XWÚU ÚUãUè ãñUÐ §â çâÜçâÜð ×ð´ ÂéçÜâ ¥ÏèÿæXW çâ¢ãU Ùð ÕÌæØæ çXW °XW ¥ÂÚUæÏè ×ãUæÎðß ×é×êü XWæð ÂèÚUÅUæ¢Ç¸U ¸éçÜâ Ùð çâ×ÚUæÕðǸUæ âð ç»ÚU£ÌæÚU çXWØæ ãñUÐ ÁÕçXW ÎêâÚðU ¥ÂÚUæÏè ÚUæÁðàæ XWæð Åé¢UÇUè ÂéçÜâ Ùð ç»ÚU£ÌæÚU çXWØæ ãñUÐ ×ãUæÎðß Ùð ÂéçÜâ XWæð ¥iØ ¥ÂÚUæçÏØæð´ XðW Ùæ× Öè ÕÌæ° ãñ´UÐ §â×ð´ âð °XW ¥ÂÚUæÏè ÇéU×ÚUè ÍæÙæ ÿæðµæ XðW ÚUãUÙðßæÜæ ãñUÐ àæðá ¥ÂÚUæÏè ÂèÚUÅUæ¢Ç¸U ÍæÙæ ÿæðµæ XWæ ÚUãUÙðßæÜæ ãñUÐ ©UiãUæð´Ùð ÕÌæØæ çXW ×ãUæÎðß Ùð çÁÙ ¥ÂÚUæçÏØæð´ XðW Ùæ× ÕÌæ° ãñ´U ©UÙXðW çÆUXWæÙð ÂÚU ÂéçÜâ Ùð Ü»æÌæÚU ÀUæÂæ×æÚUè XWè ãñUÐ
Á×é¥æ ÂéçÜâ çÙÚUèÿæXW XWæð ÇUè¥æ§Áè Ùð çÙÜç³ÕÌ çXWØæ
ç»çÚUÇUèãU Ð çÁÜð XðW Á×é¥æ ¥¢¿Ü XðW ÂéçÜâ çÙÚUèÿæXW çßÏé ÖéáJæ çmßðmè XWæð ãUÁæÚUèÕæ» XðW ÂéçÜâ ©U ×ãUæ çÙÚUèÿæXW ¥çÙÜ ÂæÜÅUæ Ùð çÙÜç³ÕÌ XWÚU çÎØæ ãñUÐ ©UÙ ÂÚU ×éXWÎ×æð´ XWæ çÙcÂæÎÙ XWÚUÙð XðW ÕÁæØ âæñÎðÕæÁè XWÚUÙð XWæ ¥æÚUæð ãñUÐ §â ÕæÌ XWè ÂéçCïU ç»çÚUÇUèãU ÂéçÜâ ¥ÏèÿæXW ¥LWJæ XéW×æÚU çâ¢ãU Ùð XWèÐ §ÏÚU, Õð´»æÕæÎ ÍæÙæ XðW °XW °°â¥æ§ ÕæâéÎðß XðWàæÚUè XWæð Öè ×æðÅUÚU âæ§çXWÜ âßæÚU âð LW° ßâêÜÙð XðW ×æ×Üð ×ð´ ÂéçÜâ ¥ÏèÿæXW Ùð çÙÜç³ÕÌ XWÚU çÎØæ ãñUÐ
ÖæÁÂæ ⢻ÆUÙ ×¢µæè XðW âæÍ »æÜè-»ÜæñÁ
Îðß²æÚU Ð çÁÜð ×ð´ ãUæÜ ãUè ×ð´ ÖæÚUÌèØ ÁÙÌæ ÂæÅUèü XðW â¢ÍæÜ ÂÚU»Ùæ Âý×¢ÇUÜèØ â¢»ÆUÙ ×¢µæè ¥ÙéÁ ¥æØü XðW âæÍ ÂæÅUèü XðW ãUè ×ÏéÂéÚU çßÏæØXW ÚUæÁ ÂçÜßæÚU XWè ×æñÁêλè ×ð´ XWçÍÌ MW âð ÎéÃØüßãUæÚU XWè ²æÅUÙæ ÂýXWæàæ ×ð´ ¥æØè ãñUÐ ÕÌæØæ ÁæÌæ ãñU çXW ×æñXðW ÂÚU ãUè Þæè ¥æØü XðW âæÍ ©UÂçSÍÌ ÖæÁÂæ XðW ²ææðçáÌ ÂêJæüXWæçÜXW XWæØüXWÌæü ¢XWÁ çâ¢ãU ÖÎæñçÚUØæ XðW âæÍ çßÏæØXW Þæè ÂçÜßæÚU XðW »é»æðZ Ùð ×æÚUÂèÅU Öè XWè, ØãUæ¢ ÌXW çX SßØ¢ çßÏæØXW Ùð Þæè ÖÎæñçÚUØæ XðW âæÍ XWçÍÌ ÌæñÚU ÂÚU »æÜè-»ÜæñÁ XWèÐ §ÌÙæ ãUè ÙãUè´ ²æÅUÙæ XðW ÎêâÚðU çÎÙ çßÏæØXW XðW °XW XWçÍÌ »é»ðü Ùð Þæè ÖÎæñçÚUØæ XWæð Îðß²æÚU ÀUæðǸU ÎðÙð XWè Ï×XWè Öè Îð ÇUæÜèÐ
Á×æÙÌ ç×Üè, ÁðÜ âð ÀêUÅðU ÅðUXWÚUèßæÜ
»ôÇ÷UÇUæ Ð ×éGØ iØæçØXW ΢ÇUæçÏXWæÚUè ÕýræïÎðß ÂýâæÎ »é`Ìæ Ùð âô×ßæÚU XWæð »æðaïUæ XðW çßÏæØXW ×ÙôãUÚU XéW×æÚU ÅðUXWÚUèßæÜ XWè Á×æÙÌ ¥æßðÎÙ ×¢ÁêÚU XWÚU ÜèÐ ÇUè¥æÚUÇUè° XðW ÌPXWæÜèÙ çÙÎðàæXW °ââè ß×æü mæÚUæ ÎÁü XWÚUæ§ü »Øè ÂýæÍç×XWè XðW çâÜçâÜð ×ð´ Þæè ÅðUXWÚUèßæÜ XWè ¥ôÚU âð Á×æÙÌ ¥Áèü ¥æÁ ãUè iØæØæÜØ ×ð´ ÎæØÚU XWè »§ü ÍèÐ×éGØ iØæçØXW ΢ÇUæçÏXWæÚUè ÕýræïÎðß ÂýâæÎ »é`Ìæ Ùð Â梿-Â梿 ãUÁæÚU LWÂØð XðW Îô ×é¿ÜXWæð´ ÂÚU Þæè ÅðUXWÚUèßæÜ XWô Á×æÙÌ ÎðÙð XWæ ¥æÎðàæ çÎØæÐ Á×æÙÌ ×¢ÁêÚU ãUô ÁæÙð XWè ¹ÕÚU YñWÜÌð ãUè â×ÍüXWô´ ×ð´ ¹éàæè XWè ÜãUÚU ÎæñǸU ÂǸUèÐ â×ÍüüXWæð´ Ùð °XW ÎêâÚðU XWæð ¥ÕèÚU-»éÜæÜ Ü»æXWÚU ¹éàæè ×ÙæØèÐ ©UÏÚU iØæçØXW çãUÚUæâÌ ×ð´ ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖÌèü Þæè ÅðUXWÚUèßæÜ Ùð Á×æÙÌ ç×ÜÙð ÂÚU ÂýâiÙÌæ XWæ §ÁãUæÚU XWÚÌð ãéU° iØæØÂæçÜXWæ XðW ÂýçÌ â³×æÙ ÃØBÌ çXWØæÐ ©UiãUô´Ùð ÎæðãUÚUæØæ çXW ©UÙXðW ç¹ÜæYW ÛæêÆUæ ×éXWÎ×æ ÎÁü XWÚUæØæ »Øæ ÍæÐ ¥æÆUßð´ çÎÙ iØæçØXW çãUÚUæâÌ âð ×éBÌ ãUôÙð XðW ÕæÎ çßÏæØXW Þæè ÅðUXWÚUèßæÜ âô×ßæÚU XWô âßüÂýÍ× ÂPÙè â×ðÌ ÂêÁæ XðW çÜ° ×æ¢ Øôç»Ùè ×¢çÎÚU ×ð´ »° ¥æñÚU ΢ÂçÌ Ùð ×æÍæ ÅðUXWæÐ Øôç»Ùè ×¢çÎÚU ×ð´ ÂêÁæ ¥¿üÙæ XðW ÕæÎ ßð ÕæÕæ ÕæâéXWèÙæÍ ÂýSÍæÙ XWÚU »°Ð
×æÜê× ãUô çXW Þæè ÅðUXWÚUèßæÜ ãUÚU âô×ßæÚU XWô ÕæÕæ ÕæâéXWèÙæÍ ×¢çÎÚU ×ð´ ÂêÁæ XWÚUÌð ãñ´UÐ ©UËÜð¹ÙèØ ãñU çXW ØãUæ¢ XðW ÂðØÁÜ °ß¢ SßæSfØ çßÖæ» XðW XWæØüÂæÜXW ¥çÖØiÌæ ÏñØüÙ¢ÎÙ ÂýâæÎ mæÚUæ ÎÁü XWÚUæØè »Øè ÂýæÍç×XWè XðW çâÜçâÜð ×ð´ Þæè ÅðUXWÚUèßæÜ Ùð w® ÙߢÕÚU XWô ×éGØ iØæçØXW ΢ÇUæçÏXWæÚUè XWè ¥ÎæÜÌ ×ð´ Á×æÙÌ ¥æßðÎÙ çÎØæ ÍæÐ ÜðçXWÙ iØæØæÜØ Ùð ¥Áèü Ùæ×¢ÁêÚU XWÚU ©Uiãð´U iØæçØXW çãUÚUæâÌ ×ð´ ÖðÁ çÎØæ ÍæÐ ãUæÜæ¢çXW ÌÕèØÌ çջǸUÙð XðW XWæÚUJæ ©Uiãð´U §ÜæÁ XðW çÜ° ÁðÜ âð âèÏð ¥SÂÌæÜ ÖðÁ çÎØæ »Øæ ÍæÐ §â ×æ×Üð ×ð´ ÖæÚUÌèØ Î¢ÇU çßÏæÙ XWè ÏæÚUæ¥ô´ XðW âæÍ ãUè ãUçÚUÁÙ ©UPÂèǸUÙ ¥çÏçÙØ× XWè ÏæÚUæ x(v®) XðW ÌãUÌ ÂýæÍç×XWè ÎÁü ãéU§ü ÍèÐ wz ÙߢÕÚU XWô çÁÜæ °ß¢ âµæ iØæØæÏèàæ ÂýÖæÌ XéW×æÚU çâiãUæ XWè ¥ÎæÜÌ âð Þæè ÅðUXWÚUèßæÜ XWæ Á×æÙÌ ¥æßðÎÙ SßèXWæÚU çXWØæ »Øæ ÍæÐ ÜðçXWÙ ÇUè¥æÚUÇUè° XðW ÌPXWæÜèÙ çÙÎðàæXW Þæè ß×æü mæÚUæ ÎÁü ÂýæÍç×XWè XWæ ×æ×Üæ Ü¢çÕÌ ÚUãUÙð XðW XWæÚUJæ ßð iØæçØXW çãUÚUæâÌ âð ×éBÌ ÙãUè´ ãUô âXðW ÍðÐ Á×æÙÌ ¥æßðÎÙ ÂÚU Õ¿æß Âÿæ XWè ¥ôÚU âð ÕãUâ ¥àæôXW ¿õÕð °ß¢ ÙèÜæÖ ¿ÌéßðüÎè Ùð çXWØæÐ

First Published: Nov 28, 2006 01:55 IST