Today in New Delhi, India
Apr 22, 2019-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

????U X?W a?I X??? X?UUU? XW?? ?UPaeXW? a???U?

??oUe?eCU X?e YUeO?e YcOU???e a???U? Y?A?e ?X? X??o??CUe cY?E? O?UUe?eU ???U?Ea Ay?????U cUc???UCUO ??' ????U ?uUU?Ue X?W a?I cI???u I?'e? ????U X?W a?I X??? X?UUU? X?? ??U ?UUX?? A?UU? YUeO? ?U???, cAa? U?XWUU ??U X??Y?e ?UPa?c?UI ??'U?

india Updated: Apr 03, 2006 13:07 IST
??CU??-?ca??U i?eA ac?ua
??CU??-?ca??U i?eA ac?ua
None

ÕæòÜèßéÇU X¤è ¥ÙéÖßè ¥çÖÙðµæè àæÕæÙæ ¥æÁ×è °X¤ X¤æò×ðÇUè çY¤Ë× ÒãUÙè×êÙ ÅþðUßËâ Âýæ§ßðÅU çÜç×ÅðUÇUÓ ×ð´ Õæð×Ù §üÚUæÙè XðW âæÍ çιæ§ü Îð´»èÐ Õæð×Ù XðW âæÍ X¤æ× X¤ÚUÙð X¤æ ØãU ©UÙX¤æ ÂãUÜæ ¥ÙéÖß ãUæð»æ, çÁâð ÜðXWÚU ßãU X¤æY¤è ©UPâæçãUÌ ãñ´UÐ

àæÕæÙæ Ùð ¥æ§ü°°Ù°â âð ÕæÌ¿èÌ X¤ÚUÌð ãéU° X¤ãUæ, ÒÒØãU Ù° çÙÎðüàæX¤ X¤è Ù§ü çY¤Ë× ãUñ ¥æñÚU §â×ð´ ×éÛæð Õæð×Ù Áñâð ¥ÙéÖßè X¤ÜæX¤æÚU XðW âæÍ X¤æ× X¤ÚUÙð X¤æ ×æñX¤æ ç×Üæ ãñUÐ ×ñ´ ßæX¤§ü §â ÚUæðÜ X¤æð ÜðX¤ÚU ÕðãUÎ ÚUæð×æ¢ç¿Ì ãê¢UÐ §â çY¤Ë× X¤æ çÙÎðüàæÙ ÚUè×æ X¤æ»Ìè X¤Úð´U»èÐ çY¤Ë× Xð¤ ÂýæðÇ÷UïØêâÚU Y¤ÚUãUæÙ ¥GÌÚU ãñ´UÐ ØãU çY¤Ë× °ðâð ¥æÆU ΢ÂçÌØæð´ ÂÚU Xð´¤ç¼ýÌ ãñU, Áæð ãUÙè×êÙ ×ÙæÙð Xð¤ çÜ° »æðßæ ÁæÌð ãñ´UÐÓÓ àæÕæÙæ Ùð X¤ãUæ, ÒÒ§â çY¤Ë× X¤æ âßæüçÏX¤ ÚUæð×梿X¤ Âÿæ ØãU ãñU çX¤ ×éÛæð Õæð×Ù §üÚUæÙè Xð¤ âæÍ Öêç×X¤æ çÙÖæÙð X¤æ ×æñX¤æ çÎØæ »Øæ ãñUÐ ßãU ¥ÙéÖßè X¤ÜæX¤æÚU ãñ´U ¥æñÚU ©UiãðU¢ ¥ÂÙð âãU-X¤ÜæX¤æÚU XðW âæÍ âæ×¢ÁSØ ÕÙæÙð ×ð´ ÎðÚU ÙãUè´ Ü»ÌèÐÓÓ

°X¤ â×Ø Íæ, ÁÕ àæÕæÙæ X¤è ÁæðǸUè ¥æð× ÂéÚUè Øæ ÙâèL¤gèÙ àææãU Áñâð X¤ÜæX¤æÚæð´ X¤ð âæÍ ãUè ÕÙæ§ü ÁæÌè ÍèÐ ãUæÜæ¢çXW ¥æÁ Öè âæèÚU X¤è ¿¿æü çÀUǸUÌð ãUè ©UÙX¤è ¥æ¢¹ð´ ¹éàæè âð ¿×X¤ ©UÆUÌè ãñ´U ¥æñÚU ßãU XWãU ©UÆUÌè ãñ´U, ÒÒ×ñ´ çY¤ÚU âð ÙâèL¤gèÙ àææãU XðW âæÍ X¤æ× X¤ÚUÙð Xð¤ çÜ° ÕðâÕý ãê¢UÐÓÓ ©UiãUæð´Ùð X¤ãUæ, ÒÒÜ¢Õæ ßBÌ ÕèÌ ¿éX¤æ ãñU, ÁÕ ×ñ´Ùð àææãU XðW âæÍ X¤æ× çX¤Øæ ÍæÐ ©UÙXð¤ âæÍ X¤æ× X¤ÚUÙð X¤æ ×ðÚUæ ¥ÙéÖß ÜæÁßæÕ ÚUãUæ ãñUÐÓÓ

çY¤ÜãUæÜ àæÕæÙæ §â Ù§ü çY¤Ë× ×ð´ ¥ÂÙè Öêç×X¤æ X𤠥¬Øæâ ×ð´ Ü»è ãéU§ü ãñ´UÐ çY¤Ë× X¤è àæêçÅ¢U» »æðßæ ×ð´ ãUæð»èÐ ©UiãUæð´Ùð X¤ãUæ, ÒÒÚUè×æ Áñâè SßÌ¢µæ çY¤Ë× çÙ×æüÌæ¥æð´ X¤æð ©UPâæçãUÌ çX¤° ÁæÙð X¤è ÁM¤ÚUÌ ãñUÐÓÓ

àæÕæÙæ X¤æð ÎèÂæ ×ðãUÌæ X¤è çY¤Ë× ÒßæÅUÚUÓ ×ð´ X¤æ× Ù X¤ÚUÙð X¤æ Öè ×ÜæÜ ãñUÐ ©UiãUæð´Ùð X¤ãUæ, ÒÒçYWË× ÒY¤æØÚUÓ ×ð´ X¤æ× X¤ÚUÙð XðW ÕæÎ ×ñ´ ÒßæÅUÚUÓ ×ð´ ¿êX¤ »§üÐ ¥»ÚU ×ñ´ ÒßæÅUÚUÓ ×ð´ X¤æ× X¤ÚUÌè Ìæð ×éÛæð ¹éàæè ãUæðÌè, ãUæÜæ¢çXW ×éÛæð §âX¤æ â¢Ìæðá ãñU çX¤ X¤æY¤è ÁgæðÁãUÎ XðW ÕæÎ ÎèÂæ ×ðãUÌæ ØãU çY¤Ë× ÕÙæÙð ×ð´ âY¤Ü ÚUãUè´ÐÓÓ

First Published: Apr 03, 2006 13:07 IST