X?W a?I S??Sf? ?e?? Oe! | india | Hindustan Times" /> X?W a?I S??Sf? ?e?? Oe! " /> X?W a?I S??Sf? ?e?? Oe! " /> X?W a?I S??Sf? ?e?? Oe! " /> X?W a?I S??Sf? ?e?? Oe!&refr=NA" alt="?UA??UU X?W a?I S??Sf? ?e?? Oe!" style="display:none" />
Today in New Delhi, India
Jan 20, 2019-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?UA??UU X?W a?I S??Sf? ?e?? Oe!

NUI? UUo X?W ?U?A ??' ?SI???U ?UoU? ??Ue YP??IecUXW ?a?eUo' a? U?a cCU???U ?U??uU ?U?cSA?UU ??? cUUa?u a?i?UU ??' ?UUeAo' X?W cU? a? c?SIUUo' XWe aec?I? ??U?

india Updated: Mar 03, 2006 00:38 IST

NUÎØ ÚUô» XðW §ÜæÁ ×ð´ §SÌð×æÜ ãUôÙð ßæÜè ¥PØæÏéçÙXW ×àæèÙô´ âð Üñâ çÇUßæ§Ù ãUæÅüU ãUæçSÂÅUÜ °ß¢ çÚUâ¿ü âðiÅUÚ ×ð´ ×ÚUèÁô´ XðW çÜ° âõ çÕSÌÚUô´ XWè âéçßÏæ ãñUпæÚU âõ çÕSÌÚUô´ XWè âéçßÏæ ©UÂÜ¦Ï XWÚUæÙð XðW âæÍ ãUè ¥SÂÌæÜ XWô ÇUè³ÇU çßàßçßlæÜØ ×ð´ ÂçÚUßÌçÌüÌ XWÚUÙð XWè ÌñØæÚUè XWè Áæ ÚUãUè ãñUÐ ØãU ÁæÙXWæÚUè ¥SÂÌæÜ XðW â¢SÍæÂXW ¥VØÿæ Âýô.°.XðW.ÞæèßæSÌß Ùð ÎèÐ ©UÙXWæ XWãUÙæ ¥SÂÌæÜ ¥æÙð ßæÜð ÂýPØðXW ×ÚUèÁ XWæ ©U¿æÚU XðW âæÍ SßæSfØ Õè×æ XWÚUæÙð XWæ Öè ßãUU ¥çÖØæÙ àæéMW XWÚð´U»ðÐ âæÍ ãUè NUÎØ ÚUôç»Øô´ XWô Øô» XðW ÁçÚU° ÆUèXW XWÚUÙð XWæ Öè ¥çÖØæÙ ¿ÜæØæ Áæ°»æÐ
Âýô.°.XðW.ÞæèßæSÌß Ùð ÕÌæØæ çXW v{ XWÚUôǸU XWè ¥æÕæÎè ßæÜð ©UöæÚU ÂýÎðàæ ×ð´ UçâYüW yU NUÎØ ÚUô» XðWi¼ý ãñ´UÐ çÁÙXWè ÿæ×Ìæ x âð y ãUÁæÚU ¥æÂÚðUàæÙ ÌXW âèç×Ì ãñ´UÐ ÁÕçXW ÚUôç»Øô´ XWè â¢GØæ z® ãUÁæÚU âð ªWÂÚU ãñ´UÐ ©UÙXWæ XWãUÙæ ãñU çXW NUÎØ ÚUôç»Øô´ XWè §âè â×SØæ XWô Îð¹Ìð ãéU° wz çÕSÌÚUô´ âð çÇUßæ§Ù ãUæÅüU ãUæçSÂÅUÜ °ß¢ çÚUâ¿ü âðiÅUÚ XWè àæéMW¥æÌ XWè »§ü ÍèÐ vw XWÚUôǸU XWè Üæ»Ì âð ¥Õ §â ¥SÂÌæÜ ×ð´ v®® çÕSÌÚUô´ XWè âéçßÏæ ©UÂÜ¦Ï ãñUÐ ©UÙXWæ XWãUÙæ ãñU çXW z ãUÁæÚU °çiÁØô»ýæYWè, x ãUÁæÚU Õæ§Âæâ âÁüÚUè XWæ âæÜæÙæ ÜÿØ ãñUÐ §â×ð´ ¥ôÂÙ ãUæÅüU °ß ÕèçÅ¢U» ãUæÅüU âÁüÚUè XWæ Öè ÜÿØ ãñUÐ ©UÙXWæ XWãUÙæ ãñU çXW §â ¥SÂÌæÜ XWô ÁËÎè ãUè y âõ ÕðÇU XðW ÅUçàæüØÚUè ãUæçSÂÅUÜ ÕÙæÙð XðW âæÍ ãUè ÇUè³ÇU ×ðçÇUXWÜ çßàßçßlæÜØ ×ð´ ÂçÚUßçÌüÌ XWÚUÙð XWè ØôÁÙæ ãñUÐ
Âýô.ÞæèßæSÌß Ùð ÕÌæØæ çXW ßãU çÎ ÙñÙèÌæÜ Õñ´XW XðW ¥çÏXWæçÚUØô´ âð ÕæÌ¿èÌ XWè Áæ ÚUãUè ãñUÐ NUÎØ ÚUôç»Øô´ XWô ÁMWÚUÌ XðW ×éÌæçÕXW «WJæ XWè âéçïïßÏæ ©UÂÜ¦Ï XWÚUæ§ü Áæ°»èÐ §âXðW ¥çÌçÚUBÌ Õè×æ XWÚUæÙð XWæ Öè ÂýØæâ çXWØæ Áæ°»æÐ Âýô.ÞæèßæSÌß Ùð ÕÌæØæ çXW ÖæÚUÌ ×ð´ §â â×Ø { XWÚUôǸU Üô» NUÎØ ÚUô» °ß¢ ©Uøæ ÚUBÌ¿æ âð ÂèçǸUÌ ãñ´UÐ ØãU ç¿iÌæ XWæ çßáØ ãñUÐ ©UÙXWæ XWãUÙæ ãñU çXW âÕâð :ØæÎæ ç¿iÌæÁÙXW ÕæÌ Ìô Øð ãñU çXW §â×ð´ âð ֻܻ ¥æÏð ÃØçBÌ ÁèßÙ XðW âÕâð ×ãUPßÂêJæü ©U×ý y® âð z® ×ð´ ãUè NUÎØ ÚUô» XðW çàæXWæÚU ãUôÌð ãñ´UÐ ©UÙXWæ XWãUÙæ ãñU çXW §iãUè ÌfØô´ XWô VØæÙ ×ð´ ÚU¹XWÚU ¥SÂÌæÜ ×ð´ â¢âæÏÙ ÁéÅUæ° Áæ ÚUãðU ãñ´UÐ

First Published: Mar 03, 2006 00:38 IST