?UAy X?W ??e ?aA? c?I??XW??' X?W e?U XW?? ??i?I?
Today in New Delhi, India
Feb 23, 2019-Saturday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?UAy X?W ??e ?aA? c?I??XW??' X?W e?U XW?? ??i?I?

?XW ??UP?AeJ?u Y?WaU? X?W I?UI ?o?U AyI?a? c?a YV?y? U? ?eU??? aUUXW?UU XW? a?IuU XWUUU???U? ?aA? ??e c?I??XW??? X?W a?e?U XW?? aIU X?W OeIUU YSI??e I??UU AUU ??i?I? I? Ie ??U? ?a ?e? a?e?U X?W IeU ??c?????' U? YAU? AI??' a? ?SIeYW? I? cI???

india Updated: Mar 02, 2006 00:11 IST
c?a??a a???II?I?
c?a??a a???II?I?
None

°XW ×ãUPßÂêJæü YñWâÜð XðW ÌãUÌ ©PÌÚ ÂýÎðàæ çßÏæÙâÖæVØÿæ ×æÌæ ÂýâæÎ Âæ¢ÇðUØ Ùð ×éÜæØ× âÚUXWæÚU XWæ â×ÍüÙ XWÚUÙðßæÜð ÕâÂæ Õæ»è çßÏæØXWæð¢ XðW â×êãU XWæð âÎÙ XðW ÖèÌÚU ¥SÍæØè ÌæñÚU ÂÚU ×æiØÌæ Îð Îè ãñUÐ Âæ¢ÇðUØ Ùð â×êãU XWæð ÀUæðǸUÙðßæÜð çßÏæØXWæð´ XWæð ¿ðÌæßÙè ÎðÌð ãéU° ØãU Öè XWãUæ çXW °ðâæ XWÚUÙð ÂÚU ©UÙÂÚU ÎÜÕÎÜ çßÚUæðÏè XWæÙêÙ XðW ÌãUÌ XWæÚüUßæ§ü XWè Áæ âXWÌè ãñUÐ

§â Õè¿ §ÜæãUæÕæÎ ãUæ§üXWæðÅUü XðW ×¢»ÜßæÚU XðW YñWâÜð XðW ×gðÙÁÚU â×êãU XðW ÌèÙ ×¢çµæØæð´ Ùð ¥ÂÙð ÂÎæð´ âð §SÌèYWæ Îð çÎØæ ¥æñÚU °XW ¥iØ Õæ»è çßÏæØXW XðW âæÍ ÚUæÁÖßÙ ÁæXWÚU ÚUæ:ØÂæÜ âð ©UÙXðW ÕâÂæ XðW âæÍ ÕñÆUÙð XWè ÃØßSÍæ XWÚUÙð XWè ×梻 XWÚU ÎèÐ çßÏæÙâÖæ XðW ¥¢ÎÚU Öè ÕéÏßæÚU XWæð ÕâÂæ Ùð y® Õæ»è çßÏæØXWæð´ XWæð çYWÚU âð ÂæÅUèü XWæ âÎSØ ×æÙÙð XWæð ÜðXWÚU ã¢U»æ×æ çXWØæÐ §â ÂêÚðU ÂýXWÚUJæ ÂÚU ÚUæ:ØÂæÜ ÅUè. ßè. ÚUæÁðàßÚU çßçÏXW âÜæãU Üð ÚUãðU ãñ´U ¥æñÚU ×éGØ×¢µæè ×éÜæØ× çâ¢ãU ØæÎß âð ÕæÌ XWÚÙðßæÜð ãñ´UÐ âÂæ Ùð §â ×æ×Üð XWæð ÌêÜ ÎðXWÚU ÚUæ:Ø ×ð´ ÚUæCþUÂçÌ àææâÙ XWè âæçÁàæ ÚU¿Ùð XWæ ¥æÚUæð ܻæØæÐ

ÕéÏßæÚU XWæð ÌèÙ ×¢çµæØæð´ XðW §SÌèYðW ¥æñÚU ©UÙXðW âçãUÌ ¿æÚU çßÏæØXWæð´ XðW ÚUæÁÖßÙ Âãé¢U¿Ùð XðW XéWÀU ÎðÚU ÕæÎ ãUè Âæ¢ÇðUØ Ùð ¥ÂÙð ¥¢ÌçÚU× çÙJæüØ XWè ÁæÙXWæÚUè ÎðÌð ãéU° ÕÌæØæ çXW Õæ»è çßÏæØXW SßÌ¢µæ â×êãU XðW MW ×ð¢ XWæØü XWÚð´U»ð ¥æñÚU ©UÙXWæ ÎÁæü ÁÙÌæ¢çµæXW ÕãéUÁÙ ÎÜ XðW MW ×ð´ ãUæð»æÐ ¥»ÚU çXWâè Ùð §â×ð´ âð ¥Ü» ãUæðÙð XWè XWæðçàæàæ XWè Ìæð ©UÙXðW ç¹ÜæYW ÎÜÕÎÜ çßÚUæðÏè XWæÙêÙ XðW ÌãUÌ XWæÚüUßæ§ü XWè Áæ°»èÐ

ãUæ§üXWæðÅUü XWè ÌèÙ âÎSØèØ Õð´¿ XðW °XW ÁÁ iØæØ×êçÌü ÂýÎèÂXWæ¢Ì Ùð §â ×égð ÂÚU ÂýXWæàæ ÇUæÜÌð ãéU° YñWâÜð ×ð´ XWãUæ ãñU çXW ÁÙÌæ¢çµæXW ÕãéUÁÙ ÎÜ XðW âÎSØæð´ XðW ÕæÚðU ×ð´ ¥VØÿæ çÙJæüØ XWÚð´U»ðÐ Âæ¢ÇðUØ Ùð XWãUæ çXW XWæ¢Ì XWè çÅU`ÂJæè XWè ¥VØÿæ âð YñWâÜæ ÜðÙð ×ð´ â×Ø »¢ßæØæ ãñU, ©UiãUæð´Ùð ÌPXWæÜ ¥¢ÌçÚU× ÃØßSÍæ Îð ÚUãðU ãñ´UÐ ØãU ÃØßSÍæ âÎÙ XWè XWæÚüUßæãUè XðW àææ¢çÌÂêJæü É¢U» âð ¿ÜæÙð XðW çÜ° XWÚU ÚUãðU ãñ´UÐ ©UiãUæð´Ùð SÂCU çXWØæ çXW XWæðÅüU Ùð XðWßÜ ÕâÂæ ×ð´ YêWÅU XWæð ¥×æiØ çXWØæ ãñU, ©UÙXðW ¥Ü» ÎÜ XðW MW ×ð´ ×æiØÌæ XWæ ¥æßðÎÙ ¥Õ Öè ¥VØÿæ XðW Âæâ ãUè Ü¢çÕÌ ãñUÐ

First Published: Mar 02, 2006 00:11 IST