?UcUU??J?? ? OAUU?U XW? AyI?a? XW??y?a YV?y? AI a? ?SIeYUUUU? | india | Hindustan Times
  • Wednesday, Apr 25, 2018
  •   °C
Today in New Delhi, India
Apr 25, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?UcUU??J?? ? OAUU?U XW? AyI?a? XW??y?a YV?y? AI a? ?SIeYUUUU?

?cU??J?? AyI?a? XUUUU??R?y?aX?UUUU YV?y? OAUU?U U? A??eu ??? YAUe XUUUUcII ?A?y?? X?UUUU c?U??I ??' YAU? AI a? ?SIeYUUUU? I? cI?? ???

india Updated: Jul 02, 2006 01:56 IST
???P??u

ãçÚØæJææ ÂýÎðàæ XUUUUæ¢Ræýðâ XðUUUU ¥VØÿæ ÖÁÙÜæÜ Ùð ÂæÅèü ×¢ð ¥ÂÙè XUUUUçÍÌ ©Âðÿææ XðUUUU çßÚæðÏ ×ð´ ¥ÂÙð ÂÎ âð §SÌèYUUUUæ Îð çÎØæ ãñÐ

ÂæÅèü âêµææð´ XðUUUU ¥ÙéâæÚ Þæè ÖÁÙÜæÜ Ùð ¥ÂÙæ PØæ»Âµæ XUUUUæ¢Ræýðâ ¥VØÿæ âæðçÙØæ »æ¢Ïè XUUUUæð YñUUUUBâ XUUUUÚ çÎØæ ãñÐ Ølç ÂæÅèü Ùð ¥çÏXUUUUæçÚXUUUU MW âð §SÌèYðUUUU XUUUUè ÂéçcÅ ¥æñÚ ¹¢ÇÙ Ùãè¢ çXUUUUØæ ãñÐ