XW? A?XW?UU? ???UI? ?U??... | india | Hindustan Times" /> XW? A?XW?UU? ???UI? ?U??... " /> XW? A?XW?UU? ???UI? ?U??... " /> XW? A?XW?UU? ???UI? ?U??... " />
Today in New Delhi, India
Mar 20, 2019-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

???UI? ?U??, ???? XW? A?XW?UU? ???UI? ?U??...

YU?I ?IeIua?e AUU cI??UU A?U a??A U? ?ecU??e Y?Au? a?UU ? ?UXW YAuJ? a?UU Ae X?W a?ciUV? ??' O?? a???O?????? cUXW?Ue? A?A? UU??CU cSII cI??UU A?U ??cIUU ??' YAUU?qiU EU??u ?A? O??U IeIZXWUU XW?? UUI ??' c?UU?A??U XWUU Y?UUIe ?UI?UUe ?e? ?aX?W ??I ????? XWe a?eLWY?I ?eU?u? a?a? Y?? ??eC?Ua??UU, I?uV?A Y??UU Yc??Ua?XW? a?I?a? cUc?I ??UUU cU?? a???I?UU, AU?W UeP? XWUUI? ? ??'CU-??A? X?WXWU?XW?UU OcBI IeU ?A?I? ?eU? Y?? ?E?UU UU??U I?? O??U ??U??eUU XWe IS?eUU a? aA? I?? ???UU Oe ?U UU?U? I?? I??U??' ???UU X?W ?e? I?? ?U?Ie a?I a?I ?U UU??U I?? ?UX?W AeA?U OAU ??XW??' XWe ??CUUe X?W a?I ??h?UeY??' XWe U??e XWI?UU Ue Ie?

india Updated: Sep 07, 2006 00:58 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

²ææðǸUæ-ãUæÍè XðW âæÍ çÙXWæÜè »Øè àææðÖæØæµææ
ÖçBÌ »èÌæð´ ÂÚU ÚUæSÌð ÖÚU Ûæê×ð Ï×æüßÜ¢Õè
×éçÙÞæè ¥æÁüß ß °ÜXW Áè Ùð Öè çÙÖæØè Öæ»èÎæÚUè
ÕǸUô´ XðW âæÍ Õøæð ß Øéßæ¥ô´ Ùð Öè çÜØæ çãUSâæ
¥çã¢Uâæ ß àææXWæãUæÚU XWæ çÎØæ â¢Îðàæ
Á»ãU-Á»ãU ãéU§ü ¥æÚUÌè ×éçÙØô´ XWæ ãéU¥æ Sßæ»Ì
¥Ù¢Ì ¿ÌéÎüàæè ÂÚU çλ¢ÕÚU ÁñÙ â×æÁ Ùð ×éçÙÞæè ¥æÁüß âæ»ÚU ß °ÜXW ¥ÂüJæ âæ»ÚU Áè XðW âæçiÙVØ ×ð´ ÖÃØ àææðÖæØæµææ çÙXWæÜèÐ ÁðÁð ÚUæðÇU çSÍÌ çλ¢ÕÚU ÁñÙ ×¢çÎÚU ×ð´ ¥ÂÚUæqïU ÉUæ§ü ÕÁð Ö»ßæÙ ÌèÍZXWÚU XWæð ÚUÍ ×ð´ çßÚUæÁ×æÙ XWÚU ¥æÚUÌè ©UÌæÚUè »ØèÐ §âXðW ÕæÎ Øæµææ XWè àæéLW¥æÌ ãéU§üÐ âÕâð ¥æ»ð ²æéǸUâßæÚU, Ï×üVßÁ ¥æñÚU ¥çã¢Uâæ XWæ â¢Îðàæ çÜç¹Ì ÕñÙÚU çÜØð âðßæÎæÚU, ÀUªW ÙëPØ XWÚUÌð ß Õñ´ÇU-ÕæÁð XðW XWÜæXWæÚU ÖçBÌ ÏéÙ ÕÁæÌð ãéU° ¥æ»ð ÕɸUU ÚUãðU ÍðÐ Ö»ßæÙ ×ãUæßèÚU XWè ÌSßèÚU âð âÁð Îæð ßæãUÙ Öè ¿Ü ÚUãUð ÍðÐ ÎæðÙæð´ ßæãUÙ XðW Õè¿ Îæð ãUæÍè âæÍ âæÍ ¿Ü ÚUãðU ÍðÐ §ÙXðW ÂèÀðU ÖÁÙ »æØXWæð´ XWè ×¢ÇUÜè XðW âæÍ ÞæhæÜé¥æð´ XWè Ü¢Õè XWÌæÚU Ü»è ÍèÐ XWÌæÚU XðW Õè¿ ãUßÙ Xé¢WÇU, ÂæÜXWè ÂÚU àææSµæ ©UÆUæØð ÖBÌ ¿Ü ÚUãðU ÍðÐ §ÙXðW ÕæÎ ÚUÍ ¹è¢¿Ìð ¥ÙéØæØè ¿Ü ÚUãðU ÍðÐ ¥¢Ì ×ð´ â×æÁ XWè ×çãUÜæ°¢ Ö»ßæÙ XWæ Áزææðá XWÚUÌð ãéU° ¥æ»ð ÕɸU ÚUãUè Íè¢Ð Øæµææ ×ð´ àææç×Ü Ï×æüßÜ¢Õè ÜðXW ÚUæðÇU, ×ðÙ ÚUæðÇU, àæãUèÎ ¿æñXW XðW ÚUæSÌð Þæhæ٢ΠÚUæðÇU, ×ãUæßèÚU ¿æñXW ãUæðÌð ãéU° ßæÂâ ×¢çÎÚU Âãé¢U¿ðÐ Øæµææ XðW ÎæñÚUæÙ ÁãUæ¢ â×æÁ XðW ÖÁÙ »æØXW ãðU×¢Ì âðÆUè Ùð ÕæðÜÌð ¿Üæð, ÕæðÜÌð ¿Üæð ÕæÕæ XWæ ÁØXWæÚUæ, ÕæðÜÌð ¿Üæð ... Áñâð ÖÁÙæð´ XWè ßáæü XWè, ßãUè´ Â¢çÇUÌ Â¢XWÁ XéW×æÚU àææSµæè Ùð ¥çã¢Uâæ ¥æñÚU ÎðàæÂýð× XWæ â¢Îðàæ çÎØæÐ âæÍ ãUè ¥çã¢Uâæ ¥æñÚU àææXWæãUæÚU XWæð ¥æP×âæÌ XWÚU Ö»ßæÙ ×ãUæßèÚU XðW ÕÌæØð ×æ»ü ÂÚU ¿ÜÙð XWæ ¥æuïUæÙ çXWØæ »ØæÐ Á»ãU-Á»ãU â×æÁ XðW Üæð»æð´ mæÚUæ ÞæèÁè ß çλ¢ÕÚU â¢Ì ¥æÁüß âæ»ÚU Áè XWè ¥æÚUÌè XWè »ØèÐ ×¢çÎÚU Âã颿Ùð XðW ÕæÎ ÞæèÁè XWæð ÂéÙÑ ×¢çÎÚU ×ð´ çßÚUæÁ×æÙ çXWØæ »ØæÐ â×æÁ XðW ¥VØÿæ Ï×ü¿¢Î ÚUæÚUæ, ×ãUæßèÚU ÂýâæÎ âæð»æÙè, çÙ×üÜ ÚUæÚUæ ß »æñÌ× ÁñÙ ß XW×Ü ÂæÂǸèUßæÜ âçãUÌ â×æÁ XðW Âý×é¹ Üæð»æð´ Ùð Øæµææ XðW âYWÜ â¢¿æÜÙ ×ð´ ¥ÂÙæ Øæð»ÎæÙ çÎØæÐ
XWæ× ¥õÚU Öæð» ×éçBÌ ×ð´ ÕæÏXW Ñ ¥æÁüß âæ»ÚU
XWæ× ¥õÚU Öæð» ×éçBÌ ×ð´ ÕæÏXW ãñ¢UÐ §iãð´U PØæ» XWÚU ãUè ãU× ¥ÂÙæ XWËØæJæ XWÚU âXWÌð ãñ´UÐ ©UBÌ ÕæÌð´ ÎàæÜÿæJæ Âßü XðW Îâßð´ çÎÙ çλ¢ÕÚU â¢Ì ×éçÙÞæè ¥æÁüß âæ»ÚU Áè Ùð Ï×æüßÜ¢çÕØæð´ âð XWãUè¢Ð ßãU ÁðÁð ÚUæðÇU çSÍÌ çλ¢ÕÚU ÁñÙ ×¢çÎÚU ×ð´ Âýß¿Ù XWÚU ÚUãðU ÍðÐ ©UiãUæð´Ùð XWãUæ çXW XWæ× ß Öæð» âð °XW ÿæJæ XWæ âé¹ ¥æñÚU ܳÕð â×Ø XWæ Îéѹ ç×ÜÌæ ãñUÐ âèç×Ì âé¹ XðW çÜ° ¥ÂÙæ ÁèßÙ ÃØÍü Ù »ß氢РXWæ×-Öæð» XWæ PØæ» XWÚU ¥æP× ©UPÍæÙ XðW ×æ»ü ÂÚU ¥æ»ð Õɸ¢UðUÐ §âè âð ÁèßÙ âæÍüXW ãUæð»æÐ ØæÎ ÚU¹æð çXW çßáØæð´ ×ð´ âé¹ ¹æðÁÙðßæÜð XWÖè ¥æP×æ XðW ¥Ù¢Ì âé¹ XWæ ÚUâÂæÙ ÙãUè´ XWÚU âXWÌðÐ ßÌü×æÙ â×Ø ×ð´ Üæð» §â ÕæÌ XWæð ÙãUè´ â×Ûæ Âæ ÚUãðU ãñ´UÐ ØãUè XWæÚUJæ ãñU çXW â¢âæÚU ×ð´ ¥ÚUæÁXWÌæ XWæ ×æãUæñÜ ãñUÐ ©UiãUæð´Ùð Õýræï¿Øü Ï×ü ÂÚU ¿¿æü XWÚUÌð ãéU° XWãUæ çXW ¥æP×âé¹ XWæ ¥ÙéÖß XWÚUÙæ ãUè Õýræï¿Øü ãñUÐ ©Uöæ× Õýræï¿Øü Ï×ü XðW çÜ° XWæ×-ßæâÙæ âð ×éBÌ ãUæðÙæ ÁMWÚUè ãñUÐ

First Published: Sep 07, 2006 00:58 IST