?Uo?UU AyI?a? ??? U?XW? ??Ia? ??? AU?U XWe ??I | india | Hindustan Times
  • Sunday, May 27, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 27, 2018-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?Uo?UU AyI?a? ??? U?XW? ??Ia? ??? AU?U XWe ??I

?o?UU AyI?a? X?UUUU A?U??U cAU? X?UUUUXeW?U?I I?U? y???? ??' a?cU??UU XWo ??eU? UIe ??' ?XUUUU U?? AU?U? a? ?a??? a??U ??U UCU?UcXW?o? a??I A? U????' XUUUUe ??I ??? ?u, A?cXUUUU A??? Yi? XUUUU?? ??? cU?? ??? aOe ?eIXUUUU Y??U??? cAU? X?UUUU U?U? ??U? ?I?? ? ????

india Updated: Sep 30, 2006 22:00 IST
???P??u

©öæÚU ÂýÎðàæ XðUUUU ÁæÜæñÙ çÁÜð XðUUUU XéWÆUõÌÍæÙæ ÿæðµæ ×ð´ àæçÙßæÚU XWô Ø×éÙæ ÙÎè ×ð´ °XUUUU Ùæß ÂÜÅÙð âð ©â×ð¢ âßæÚ ¿æÚ ÜÇU¸UçXWØô¢ â×ðÌ Àã Üæð»æð´ XUUUUè ×õÌ ãæ𠻧ü, ÁÕçXUUUU Â梿 ¥iØ XUUUUæð Õ¿æ çÜØæ »ØæÐ

âÖè ×ëÌXUUUU ¥æñÚñØæ çÁÜð XðUUUU ÚãÙð ßæÜð ÕÌæ° »° ãñ¢Ð