?Uo?UU AyI?a? ??? U?XW? ??Ia? ??? AU?U XWe ??I
Today in New Delhi, India
Feb 20, 2019-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?Uo?UU AyI?a? ??? U?XW? ??Ia? ??? AU?U XWe ??I

?o?UU AyI?a? X?UUUU A?U??U cAU? X?UUUUXeW?U?I I?U? y???? ??' a?cU??UU XWo ??eU? UIe ??' ?XUUUU U?? AU?U? a? ?a??? a??U ??U UCU?UcXW?o? a??I A? U????' XUUUUe ??I ??? ?u, A?cXUUUU A??? Yi? XUUUU?? ??? cU?? ??? aOe ?eIXUUUU Y??U??? cAU? X?UUUU U?U? ??U? ?I?? ? ????

india Updated: Sep 30, 2006 22:00 IST
???P??u
???P??u
None

©öæÚU ÂýÎðàæ XðUUUU ÁæÜæñÙ çÁÜð XðUUUU XéWÆUõÌÍæÙæ ÿæðµæ ×ð´ àæçÙßæÚU XWô Ø×éÙæ ÙÎè ×ð´ °XUUUU Ùæß ÂÜÅÙð âð ©â×ð¢ âßæÚ ¿æÚ ÜÇU¸UçXWØô¢ â×ðÌ Àã Üæð»æð´ XUUUUè ×õÌ ãæ𠻧ü, ÁÕçXUUUU Â梿 ¥iØ XUUUUæð Õ¿æ çÜØæ »ØæÐ

âÖè ×ëÌXUUUU ¥æñÚñØæ çÁÜð XðUUUU ÚãÙð ßæÜð ÕÌæ° »° ãñ¢Ð

First Published: Sep 30, 2006 22:00 IST