Today in New Delhi, India
Mar 19, 2019-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

UU?C?Ue? AeSIXW ??U? Y?A a?

?eXW Ayo?oa?U aoa???Ue Y?oYW ??cCU?? ? UU???e AeSIXW ???a??e a??? X?W a??eBI IP???I?U ??' ?XW caI??UU a? A?A?U ca??U S??UcCU?? ??' v? cI?ae? UU?C?Ue? AeSIXW ??U? a?eMW ?Uo?? ?aXW? ?UI?????UU cUU??CU? YV?y? CU?o ae?u?cJ? ca??U a??? AU?U ?A? XWU?'U?? ?UI?????UU a??UUo?U ??' c?ca?DU YcIcI X?W MWA ??' IeUUIa?uU X?'W?y UU???e X?W cUI?a?XW CU?o c??U ???y e#? ? A??XW?cUUI? ??? AU a???UU c?O? XWe cUI?a?XW CU?o UUeI? a?eBU? ?UAcSII UU??'Ue? YV?y?I? ?yA?o?UU UU?? XWU?'U?? ??U A?UXW?UUe xv YSI XWo Y??oAU ac?cI X?W Yo'XW?UU U?I UU?? ? Yc?I A?U U? a???II?I?Yo' XWo Ie?

india Updated: Sep 01, 2006 04:06 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

Âýßðàæ àæéËXW ÌèÙ LWÂØð, z® âð ¥çÏXW ÂýXWæàæXW Üð´»ð çãUSâæ
ÕéXW Âýô×ôàæÙ âôâæ§ÅUè ¥æòYW §¢çÇUØæ ß ÚU梿è ÂéSÌXW ÃØßâæØè ⢲æ XðW â¢ØéBÌ ÌPßæßÏæÙ ×ð´ °XW çâÌ¢ÕÚU âð ÁØÂæÜ çâ¢ãU SÅðUçÇUØ× ×ð´ v® çÎßâèØ ÚUæCþUèØ ÂéSÌXW ×ðÜæ àæéMW ãUô»æÐ §âXWæ ©UÎ÷²ææÅUÙ çÚUØæÇUæ ¥VØÿæ ÇUæò âêØü×çJæ çâ¢ãU àææ× ÀUãU ÕÁð XWÚð´U»ðÐ ©UÎ÷²ææÅUÙ â×æÚUôãU ×ð´ çßçàæDU ¥çÌçÍ XðW MW ×ð´ ÎêÚUÎàæüÙ Xð´W¼ý ÚU梿è XðW çÙÎðàæXW ÇUæò çß×Ü ¿¢¼ý »é#æ ß ÂµæXWæçÚUÌæ °ß¢ Á٠⢿æÚU çßÖæ» XWè çÙÎðàæXW ÇUæò ÚUèÌæ àæéBÜæ ©UÂçSÍÌ ÚUãð´U»èÐ ¥VØÿæÌæ ÕýÁ×ôãUÙ ÚUæ× XWÚð´U»ðÐ ØãU ÁæÙXWæÚUè xv ¥»SÌ XWô ¥æØôÁÙ âç×çÌ XðW ¥ô´XWæÚU ÙæÍ ÚUæØ ß ¥ç×Ì ÁñÙ Ùð â¢ßæÎÎæÌæ¥ô´ XWô ÎèÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW ×ðÜð ×ð´ z® âð ¥çÏXW ÂýXWæàæXW Öæ» Üð ÚUãðU ãñ´UÐ ×ðÜæ ÂýçÌçÎÙ ÎôÂãUÚU vw ÕÁð âð ÚUæÌ Ùõ ÕÁð ÌXW ¹éÜæ ÚUãðU»æÐ Âýßðàæ XðW çÜ° ÌèÙ LWÂØð XWæ çÅUXWÅU ÚU¹æ »Øæ ãñUÐ ØãUæ¢ ÂéSÌXWô´ ÂÚU v® ÂýçÌàæÌ XWè ÀêUÅU Îè ÁæØð»èÐ çßçÖiÙ ÂýXWæàæXW §âXðW ¥Üæßæ ¥ÂÙè §¯ÀUæ âð ÀêUÅU Îð âXWÌð ãñ´UÐ ×ðÜð ×ð´ ¥æÙðßæÜð Üô»ô´ XðW çÜ° ÂýçÌçÎÙ âæ¢SXëWçÌXW XWæØüXýW× °ß¢ ÂýçÌØôç»Ìæ¥ô´ XWæ ¥æØôÁÙ çXWØæ ÁæØð»æÐ ØãUæ¢ çãUiÎè âæçãUPØ, ÕæÜ âæçãUPØ, ¥¢»ýðÁè âæçãUPØ, ¥õlôç»XW ÌXWÙèXWè, ÂýçÌØôç»Ìæ°¢, Yñ àæÙ çÇUÁæ§çÙ¢», XéWçX¢W» âçãUÌ çßçÖiÙ ÂýXWæÚU XWè ÂéSÌXð´W ©UÂÜ¦Ï ãUô´»èÐ
×ðÜð ×ð´ Öæ» ÜðÙðßæÜð ÂýXWæàæXWô´ ×ð´ Î ÂÍ YW槢ÇUÚU, ÚUæÁæ ÂæòXðWÅU ÕéXW, »ýôçÜØÚU Âç¦Üàæâü, ÙðàæÙÜ ÕéXW ÅþUSÅU §¢çÇUØæ, âêØü ÖæÚUÌè ÂýXWæàæÙ, ÂýXWæàæÙ çßÖæ» ÖæÚUÌ âÚUXWæÚU, ÖæÚUÌèØ ½ææÙÂèÆU, ßæJæè ÂýXWæàæÙ, ÂéSÌXW ×ãUÜ, ÚUæÁSÍæÙ ÂçµæXWæ, ©UÂXWæÚU ÂýXWæàæÙ, â¢ßæÎ ÂýXWæàæÙ, ¥çÚUã¢UÌ ÕéBâ, ÙÄØÚU ÕéXW âçßüâ, ÙðãUæ ÕéXW âçßüâ, âæãUÙè Âç¦Üàæâü, ¥æØü â×æÁ ½ææÙ Âý¿æÚU âç×çÌ, ¥æXWæ¢ÿææ Âç¦ÜXðWàæÙ, ¥ãU×çÎØæ ×éçSÜ× Á×æÌ, ¥ôâßæÜ §¢ÁèçÙØçÚ¢U», ×æòÇÙü ÕéBâ °¢ÇU ÕéBâ, »ý¢Í ÖæÚUÌè çÇUSÅþUè¦ØêÅUâü, ÂèØêá ÕéXW âð´ÅUÚU, °Õèâè ÅþðUÇUâü, çXWÌæÕ ²æÚU, »éÇUçÜçߢ» °¢ÇU ãðUËÍ âð´ÅUÚU, ÚUæÁ×ñçÁXW Å÷UßæØÁ, »ýæçYWXW Âç¦ÜXðWàæÙ, »ôËÇU ÕéXW §¢çÇUØæ, ÂßÙ ÂæòXðWÅU ÕéBâ ß ÚUæÁXW×Ü ÂýXWæàæÙ XðW Ùæ× àææç×Ü ãñ´UÐ §â ¥ßâÚU ÂÚU ¥ÚUçߢΠàæ×æü ¥õÚU ÚUæÁð¢¼ý ¥æØæü ©UÂçSÍÌ ÍðÐ

First Published: Sep 01, 2006 04:06 IST