??UU?J?ae c?SYWo?U ? Ay???U????e XWe U????? a? a??? ?UIU? XUUUUe YAeU | india | Hindustan Times
  • Monday, May 21, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
May 21, 2018-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

??UU?J?ae c?SYWo?U ? Ay???U????e XWe U????? a? a??? ?UIU? XUUUUe YAeU

AyI?U????e C?. ?U????U ca?? U? ??U?J?ae X?UUUU a?XUUUU?????U ??cIU II? X?UUUU?? U?U?? S??a?U AU ??U??UU XWo ?e? ?? c?SYUUUU?????? XUUUUe OPauU? XUUUUUI? ?e? U????? a? a???cI Y??U a??? ?U?? U?U? XUUUUe YAeU XUUUUe ???

india Updated: Mar 08, 2006 00:18 IST
???P??u

ÂýÏæÙ×¢µæè Çæ. ×Ù×æðãÙ çâ¢ã Ùð ßæÚæJæâè XðUUUU â¢XUUUUÅ×æð¿Ù ×¢çÎÚ ÌÍæ XñUUUU¢Å ÚðÜßð SÅðàæÙ ÂÚ ×¢»ÜßæÚUXWô ãé° Õ× çßSYUUUUæðÅæð¢ XUUUUè ÖPâüÙæ XUUUUÚÌð ãé° Üæð»æð¢ âð àææ¢çÌ ¥æñÚ â¢Ø× ÕÙæ° Ú¹Ùð XUUUUè ¥ÂèÜ XUUUUè ãñÐ

ÂýÏæÙ×¢µæè XðUUUU âê¯æÙæ âÜæãXUUUUæÚ Çæ. â¢ÁØ ÕæMUUUU Ùð ÕÌæØæ çXUUUU Xð´W¼ý Ü»æÌæÚ çSfæçÌ ÂÚ ÙÁÚ Ú¹ð ãé° ãñ ¥æñÚ »ëã ×¢µæè çàæßÚæÁ ÂæçÅÜ ©öæÚU ÂýÎðàæ âÚXUUUUæÚ XðUUUU âæfæ â¢ÂXüUUUU ×ð¢ ãñ¢Ð