Today in New Delhi, India
Dec 13, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

??UU? ??o?U?U? X?W w} YcO?eBIo' XWo aA?

??UU? ??o?U?U? X?W w} YcO?eBIo' XWo ae?eY?? X?W c?a??a i????Iea? ?U??a??XWUU Aya?I cai?U? XWe YI?UI U? Ioae XWUU?UU I?I? ?eU? a??? XW?UU???a XWe aA? aeU??e ??U? IeU YcO?eBIo' XWo a?y? X?W YO?? ??' cUU?U? XWUU cI?? ??? a?cU??UU XWo YI?UI ??' XW??CU a?G?? Y?UUae-w(?)/w??v ??' aA? aeU??e ?e? ?a??' ae?eY?? U? XeWU y? Uoo' X?W c?U?YW ??Aua?e?U I??UU XWe Ie? ??U??U X?W I?UU?U a?I YcO?eBIo' XWe ??I ?Uo ?e, A?cXW Io OoC?U? ??ocaI cXW?? A? ?eX?W ??'U? a??a xv YcO?eBI ??U??U Y?Wa XWUU UU??U I?, cAUX?W ???Uo' ??' YI?UI U? wx caI??UU XWo aA? aeU??e?

india Updated: Sep 24, 2006 01:56 IST
c?U|?e
c?U|?e
None

ÌèÙ XWô çÙÎôüá XWÚUæÚU ÎðÌð ãéU° ¥ÎæÜÌ Ùð çÚUãUæ çXWØæ
y® ÂÚU ãéU§ü Íè ¿æÁüàæèÅ âæÌ XWè ×æñÌ, Îæð YWÚUæÚU

¿æÚUæ ²æôÅUæÜæ XðW w} ¥çÖØéBÌô´ XWô âèÕè¥æ§ XðW çßàæðá iØæØæÏèàæ ©U×æàæ¢XWÚU ÂýâæÎ çâiãUæ XWè ¥ÎæÜÌ Ùð Îôáè XWÚUæÚU ÎðÌð ãéU° âÞæ× XWæÚUæßæâ XWè âÁæ âéÙæØè ãñUÐ ÌèÙ ¥çÖØéBÌô´ XWô âæÿØ XðW ¥Öæß ×ð´ çÚUãUæ XWÚU çÎØæ »ØæÐ àæçÙßæÚU XWô ¥ÎæÜÌ ×ð´ XWæ¢ÇU â¢GØæ ¥æÚUâè-w(°)/w®®v ×ð´ âÁæ âéÙæØè »ØèÐ §â×ð´ âèÕè¥æ§ Ùð XéWÜ y® Üô»ô´ XðW ç¹ÜæYW ¿æÁüàæèÅU ÎæØÚU XWè ÍèÐ ÅþUæØÜ XðW ÎõÚUæÙ âæÌ ¥çÖØéBÌô´ XWè ×õÌ ãUô »Øè, ÁÕçXW Îô Ö»ôǸUæ ²æôçáÌ çXWØð Áæ ¿éXðW ãñ´UÐ àæðá xv ¥çÖØéBÌ ÅþUæØÜ YðWâ XWÚU ÚUãðU Íð, çÁÙXðW ×æ×Üô´ ×ð´ ¥ÎæÜÌ Ùð wx çâÌ¢ÕÚU XWô âÁæ âéÙæØèÐ ØãU ×éXWÎ×æ ÂÜæ×ê XWôáæ»æÚU âð v~~®-~v ×ð´ °XW XWÚUôǸU v~ Üæ¹ LWÂØð XWè YWÁèü çÙXWæâè âð â¢Õ¢çÏÌ ãñUÐ ÎôÙô´ Âÿæô´ XWè çÁÚUãU âéÙÙð XðW ÕæÎ ¥ÎæÜÌ Ù𠧢ÅUÚU YWæ×æüSØéçÅUXWËâ §¢çÇUØæ Âýæ. çÜ. ÂÅUÙæ XðW ÚUæ×æàæ¢XWÚU çâ¢ãU °ß¢ âÌèàæ ¥æ٢Π¥õÚU âéÖæá ¥æ٢ΠXWô çÙÎôüá XWÚUæÚU ÎðÌð ãéU° çÚUãUæ XWÚUÙð XWæ ¥æÎðàæ çÎØæÐ Îôáè ÂæØð »Øð Üô»ô´ ×ð´ ÂàæéÂæÜÙ çßÖæ» °ß¢ XWôáæ»æÚU XðW Ùõ ¥çÏXWæÚUè ¥õÚU XW×ü¿æÚUè °ß¢ ¿æÚU ×çãUÜæ°¢ àææç×Ü ãñ´UÐ ×çãUÜæ ¥çÖØéBÌ ¿¢¿Üæ çâiãUæ, çÙ×üÜæ ÂýâæÎ, ¥çÙÌæ ÂýâæÎ ¥õÚU àæXé¢WÌÜæ çâiãUæ XWô ¥ÎæÜÌ Ùð Îô-Îô âæÜ XWæ XWæÚUæßæ⠰ߢ xz-xz ãUÁæÚU LWÂØð Áé×æüÙæ ÖÚUÙð XWè âÁæ âéÙæØèÐ Áé×æüÙæ XWè ÚUæçàæ ¥Îæ ÙãUè´ XWÚUÙð ÂÚU ÀUãU ×æãU XWæ ¥çÌçÚUBÌ âæÏæÚUJæ XWæÚUæßæâ Öé»ÌÙæ ãUô»æÐ ÂéLWáô´ ×ð´ ×æµæ ÚUßè´¼ý ÂýâæÎ ãñ´U, çÁiãð´U âÕâð XW× Îô ßáü XWè âÁæ âéÙæØè »Øè ãñUÐ ÀUãU ¥çÖØéBÌô´ XWô ÌèÙ âæÜ XWæ âÞæ× XWæÚUæßæâ ¥õÚU z®-z® ãUÁæÚU LWÂØð Áé×æüÙæ, Áé×æüÙæ XWè ÚUæçàæ ¥Îæ ÙãUè´ XWÚUÙð ÂÚU Ùõ ×æãU XWæ ¥çÌçÚUBÌ âæÏæÚUJæ XWæÚUæßæâ, Â梿 ¥çÖØéBÌô´ XWô ¿æÚU âæÜ XðW âÞæ× XWæÚUæßæâ ¥õÚU {z ãUÁæÚU LWÂØð Áé×æüÙæ, ¥æÆU ¥çÖØéBÌô´ XWô Â梿 âæÜ XWæ âÞæ× XWæÚUæßæâ ¥õÚU °XW Üæ¹ LWÂØð Áé×æüÙæ °ß¢ ¿æÚU ¥çÖØéBÌô´ XWô âßæüçÏXW ÀUãU âæÜ XWæ âÞæ× XWæÚUæßæâ ¥õÚU °XW âð ÇðUɸU Üæ¹ LWÂØð ÌXW Áé×æüÙæ ÖÚUÙð XWè âÁæ âéÙæØè »Øè ãñUÐ âßæüçÏXW âÁæ ÂæÙð ßæÜô´ ×ð´ ÂÜæ×ê XðW ÌPXWæÜèÙ çÁÜæ ÂàæéÂæÜÙ ÂÎæçÏXWæÚUè ÇUæò ÚUæ×ÂýXWæàæ ÚUæ×, XWôáæ»æÚU ÂÎæçÏXWæÚUè çÕ»Ùèâ XéWÁêÚU, ÕÁÅU °¢ÇU °XWæ©¢UÅ÷Uâ ¥æòçYWâÚU çÙPØæ٢ΠXéW×æÚU çâ¢ãU °ß¢ SXýêWÅUÙè BÜXüW ÚUæÁð´¼ý ÂýâæÎ ãñ´UÐ §â ×æ×Üð ×ð´ âèÕè¥æ§ XWè ¥ôÚU âð çßàæðá ÜôXW ¥çÖØôÁXW Áð°Ù çâ¢ãU Ùð ÕãUâ XWèÐ
ÀUãU âæÜ XWè âÁæ Ñ ÇUæò ÚUæ×ÂýXWæàæ ÚUæ×, çÕ»Ùèâ XéWÁêÚU, çÙPØæ٢ΠXéW×æÚU çâ¢ãU, ÚUæÁð´¼ý ÂýâæÎÐ
Â梿 âæÜ XWè âÁæ Ñ ÇUæò XðW°Ù Ûææ, ÇUæò XðW°× ÂýâæÎ, ÂýÖæÌ XéW×æÚU çâiãUæ, ÚUæÏæÚU×Jæ âãUæØ, çµæÂéÚUæÚUè ×ôãUÙ ÂýâæÎ, âéÙèÜ XéW×æÚU çâiãUæ, âéàæèÜ XéW×æÚU çâiãUæ, ×ãð´U¼ý çâ¢ãU ÕðÎèÐ
¿æÚU âæÜ XWè âÁæ Ñ ÕýÁðàßÚUè ÂýâæÎ çâiãUæ, »Jæðàæ ÎéÕð, çß×Ü XéW×æÚU ¥»ýßæÜ, »õÚUèàæ¢XWÚU ÂýâæÎ, ¥ô×ÂýXWæàæ ç¿ÚUæçÙØæ¢Ð
ÌèÙ âæÜ XWè âÁæ Ñ ¥ÁèÌ XéW×æÚU ß×æü, ÚUæ×æÙ¢ÎÙ çâ¢ãU, ¥çÙÜ XéW×æÚU çâiãUæ, àØæ×Ù¢ÎÙ çâ¢ãU, àæÚUÎ XéW×æÚU, ßèÚð´U¼ý ÙæÍ çÌßæÚUèÐ
Îô âæÜ XWè âÁæ Ñ ¿¢¿Üæ çâiãUæ, çÙ×üÜæ ÂýâæÎ, ¥çÙÌæ ÂýâæÎ, àæXé¢WÌÜæ çâiãUæ, ÚUßè´¼ý ÂýâæÎÐ

First Published: Sep 24, 2006 01:56 IST