??UU? ??o?U?U? X?W Y??U YcO?eBI Ioae XWUU?U
Today in New Delhi, India
Jan 17, 2019-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

??UU? ??o?U?U? X?W Y??U YcO?eBI Ioae XWUU?U

??eU?c?uI ??UU? ??o?U?U? X?WXW??CU a?G?? Y?UUae y?(?)/~{ ??' Y?WaU? aeU?I? ?e? ae?eY?? X?W c?a??a i????Iea? a?A? Aya?I XWe YI?UI U? Y??U YcO?eBIo' XWo Ioae XWUU?UU cI??? ?XW YcO?eBI c?UoI XeW??UU U?? XWo cUIoua XWUU?UU I?I? ?eU? YI?UI U? cUU?U? XWUUU?XW? Y?I?a? cI??? cAi??'U Ioae A??? ??, ?UU??' ?XW ?c?UU? YcO?eBI ??e?Ie ??J?e U?? Oe a??c?U ??'U? ?U aOe XWoi??c?XW c?UUU?aI ??' A?U O?A cI?? ???

india Updated: Sep 26, 2006 02:59 IST
c?U|?e
c?U|?e
None

âÁæ XðW çÕ¢Îé ÂÚU ¥æÁ ãUô»è âéÙßæ§ü
âÖè ¥çÖØéBÌ çãUÚUæâÌ ×ð´
°XW ¥æÂêçÌüXWÌæü XWô çÚUãUæ XWÚUÙð XWæ ¥æÎðàæU
ÕãéU¿ç¿üÌ ¿æÚUæ ²æôÅUæÜæ XðW XWæ¢ÇU â¢GØæ ¥æÚUâè y®(°)/~{ ×ð´ YñWâÜæ âéÙæÌð ãé° âèÕè¥æ§ XðW çßàæðá iØæØæÏèàæ â¢ÁØ ÂýâæÎ XWè ¥ÎæÜÌ Ùð ¥æÆU ¥çÖØéBÌô´ XWô Îôáè XWÚUæÚU çÎØæÐ °XW ¥çÖØéBÌ çßÙôÎ XéW×æÚU Ûææ XWô çÙÎôüá XWÚUæÚU ÎðÌð ãéU° ¥ÎæÜÌ Ùð çÚUãUæ XWÚUÙð XWæ ¥æÎðàæ çÎØæÐ çÁiãð´U Îôáè ÂæØæ »Øæ, ©UÙ×ð´ °XW ×çãUÜæ ¥çÖØéBÌ Þæè×Ìè ßðJæé Ûææ Öè àææç×Ü ãñ´UÐ §Ù âÖè XWô iØæçØXW çãUÚUæâÌ ×ð´ ÁðÜ ÖðÁ çÎØæ »ØæÐ âÁæ XðW çÕ¢Îé ÂÚU w{ çâÌ¢ÕÚU XWô âéÙßæ§ü ãUô»èÐ XWæ¢ÇU â¢GØæ ¥æÚUâè y®(°)/~{ Îé×XWæ XWôáæ»æÚU âð v~~z ×ð´ x~ Üæ¹ Ùõ ãUÁæÚU wy{ LWÂØð XWè ¥ßñÏ çÙXWæâè XWæ ×æ×Üæ ãñUÐ §â×ð´ âèÕè¥æ§ Ùð vw ¥çÖØéBÌô´ XðW ç¹ÜæYW ¿æÁüàæèÅU ÎæØÚU çXWØæ ÍæÐ ÂãUÜæ ¿æÁüàæèÅU âæÌ ÁÙßÚUè v~~| XWô ¥õÚU ÂêÚUXW ¿æÁüàæèÅU Â梿 ¥BÌêÕÚU v~~~ XWô ÎæØÚU çXWØæ »ØæÐ wz קü w®®z XWô ¥ÎæÜÌ ×ð´ ¿æÁüYýðW× çXWØæ »Øæ, çÁâXðW ÕæΠܢÕè ÅþUæØÜ ¿ÜèÐ §âè ÎõÚUæÙ Îô ¥çÖØéBÌ Âêßü XWôáæ»æÚU ÂÎæçÏXWæÚUè ÀUÅ÷UÆêU ÂýâæÎ ¥õÚU XWôáæ»æÚU XðW ßÚUèØ Üð¹æÂæÜ XWæçÜXWæ ÂýâæÎ çâiãUæ XWè ×õÌ ãUô »ØèÐ °XW ¥çÖØéBÌ ¥æÂêçÌüXWÌæü ©U×æàæ¢XWÚU Âæ¢ÇðUØ XWô YWÚUæÚU ²æôçáÌ XWÚU çÎØæ »ØæÐ àæðá Ùõ XðW ç¹ÜæYW »ßæãUè àæéMW ãéU§üÐ âèÕè¥æ§ XWè ¥ôÚU âð çßàæðá ÜôXW ¥çÖØôÁXW çàæßXéW×æÚU XWæXWæ Ùð |w »ßæãUô´ XWè »ßæãUè XWÜ×Õh XWÚUæØèÐ Õ¿æß Âÿæ XWè ¥ôÚU âð ×æµæ Îô »ßæãU Âðàæ çXWØð »ØðÐ ÎôÙô´ Âÿæô´ XWè çÁÚUãU âéÙÙð XðW ÕæÎ ¥ÎæÜÌ Ùð wz çâÌ¢ÕÚU XWô YñWâÜð XWè çÌçÍ çÙÏæüçÚUÌ XWèÐ âô×ßæÚU XWô âéÕãU âð ãUè ¥ÎæÜÌ ×ð´ ¥çÖØéBÌ ©UÂçSÍÌ ÍðÐ ¥ÂÚUæ±Ù ÌèÙ ÕÁð â¢ÁØ ÂýâæÎ XWè ¥ÎæÜÌ Ùð ¥æÆU ¥çÖØéBÌô¢ XWô Îôáè XWÚUæÚU çÎØæ, ÁÕçXW °XW XWô âæÿØ XðW ¥Öæß ×ð´ çÚUãUæ XWÚUÙð XWæ ¥æÎðàæ çÎØæÐ §â ×æ×Üð ×ð´ âèÕè¥æ§ XWè ¥ôÚU â𠧢SÂðBÅUÚU °XðW Ûææ ¥Ùéâ¢ÏæÙXWÌæü ¥çÏXWæÚUè ÍðÐ
çÁiãð´U Îôáè XWÚUæÚU çÎØæ »Øæ
Ùæ×ÂÎ/YW×ü
ãðU×ð´¼ý ÙæÍ ß×æüçÁÜæ ÂàæéÂæÜÙ ÂÎæçÏXWæÚUè, Îé×XWæ
ÕÁÚ¢U» Îðß Ùæ. çâiãUæ¿Ü¢Ì ÂàæéÂæÜÙ ÂÎæçÏXWæÚUè
çÎÙðàßÚU ç×SµæèãðUÇU °XWæ©¢UÅð´UÅU, ÂàæéÂæÜÙ çßÖæ»
àæÚUÎð´Îé XéW. ÎæâçÕÜ BÜXüW, ÂàæéÂæÜÙ çßÖæ»
ßðJæé Ûææ×ðââü Üÿ×è §¢ÅUÚUÂýæ§ÁðÁ, »ôÇ÷UÇUæ
ÜæÜ ×ôãUÙ ÂýâæÎ×ðââü ¥æÚUXðW °Áð´âè, ÂÅUÙæ
×ãð´U¼ý ÂýâæÎ×ðââü ¥æÚUXðW °Áð´âè, ÂÅUÙæ
çµæÂéÚUæÚUè ×ôãUÙ ÂýâæÎçÕãUæÚU âçÁüXWô ×ðçÇUXWô °Áð´âè, ÂÅUÙæ
çßÙôÎ XéW×æÚU ÛææçÚUãUæ çXWØð »Øð
ÀUÅ÷UÅêU ÂýâæÎ×ëÌ
XWæçÜXWæ Âý. çâiãUæ×ëÌ
©U×æàæ¢XWÚU Âæ¢ÇðUØYWÚUæÚU ²æôçáÌ
ÀUãU ¥çÖØéBÌô´ XWô ÂãUÜè ÕæÚU ç×Üè âÁæ

¿æÚUæ ²æôÅUæÜæ XðW XWæ¢ÇU â¢GØæ ¥æÚUâè y®(°)/~{ ×ð´ çÁÙ ¥æÆU ¥çÖØéBÌô´ XWô ¥ÎæÜÌ Ùð âô×ßæÚU XWô Îôáè XWÚUæÚU çÎØæ, ©UÙ×ð´ ÀUãU ¥çÖØéBÌ °ðâð ãñ´U, çÁiãð´U ÂãUÜè ÕæÚU çXWâè ×æ×Üð ×ð´ Îôáè ÆUãUÚUæØæ »Øæ ãñUÐ Îô ¥çÖØéBÌ ×ãð´U¼ý ÂýâæÎ ¥õÚU çµæÂéÚUæÚUè ×ôãUÙ ÂýâæÎ ÂãUÜð âð ãUè âÁæØæ£Ìæ ãñ´UÐ âÖè XWô XWÜ âÁæ âéÙæØè ÁæØð»èÐ çÁiãð´U Îôáè XWÚUæÚU çÎØæ »Øæ, ©UÙ×ð´ °XW ×çãUÜæ ¥çÖØéBÌ ßðJæé Ûææ Öè ãñ´UÐ ßðJæé XðW ¥çÏßBÌæ Ùð wz çâÌ¢ÕÚU XWô ¥ÎæÜÌ ×ð´ Á×æÙÌ Øæç¿XWæ ÎæØÚU XWÚUÌð ãéU° ¥æ»ýãU çXWØæ çXW ¥çÖØéBÌ ×çãUÜæ ãñUÐ §âð VØæÙ ×ð´ ÚU¹Ìð ãéU° âÁæ XðW çÕ¢Îé ÂÚU ¥æÁ ãUè âéÙßæ§ü XWÚUÙð XðW ÕæÎ Á×æÙÌ Øæç¿XWæ ÂÚU çß¿æÚU çXWØæ ÁæØðÐ §âè ÂýXWæÚU ÜæÜ ×ôãUÙ ÂýâæÎ XðW ¥çÏßBÌæ Ùð ¥ÎæÜÌ XWô ÕÌæØæ çXW ©UÙXðW ×éßçBXWÜ XWè ©U×ý ֻܻ }® ßáü ãUô ¿éXWè ãñUÐ ©UÙXWè ©U×ý XWæ GØæÜ ÚU¹Ìð ãéU° Á×æÙÌ ÂÚU âéÙßæ§ü XWè ÁæØðÐ ãðU×ð´¼ý ÙæÍ ß×æü XWè ¥ôÚU âð Öè âÁæ XðW çÕ¢Îé ÂÚU âéÙßæ§ü XWè ¥ÂèÜ XWè »ØèÐ ¥ÎæÜÌ Ùð XWãUæ çXW âÁæ XðW çÕ¢Îé ÂÚU âéÙßæ§ü ÙãUè´ ãéU§ü ãñU, §âçÜ° Á×æÙÌ Øæç¿XWæ ÂÚU Öè âéÙßæ§ü ÙãUè´ ãUô âXWÌè ãñUÐ çÜãUæÁæ âÖè ¥çÖØéBÌô´ XWô iØæçØXW çãUÚUæâÌ ×ð´ çÕÚUâæ ×é¢ÇUæ Xð´W¼ýèØ XWæÚUæ ÖðÁ çÎØæ »ØæÐ

First Published: Sep 26, 2006 02:59 IST