New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Oct 18, 2019-Friday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Friday, Oct 18, 2019

??UUe ??? ?? ??UU a? UC?U?Y?? ?aXW!

A?cAu?? ?CU??CU U? YAUe ??? Y??UU ??UU X?W cU? Ay??e IU?a?U? X?W ?Ug?a? a? ?XW ???a???U ?U??e ??? w| ?aeu? XW??UUe YU?XW a?O?c?I Ay?c????' XW?? A???U?-AUU?U? ??' ?a?eU ??U, A?cXW ?UaXWe ??? c?XWe Oe Ae?U OUU XW? Ay?? A?U? XWe ???AU? ?U? UU?Ue ???

india Updated: Jun 02, 2006 00:02 IST
a?i?? C?USXW
a?i?? C?USXW
None
Hindustantimes
         

°XW ØéßÌè ÁæçÁüØæ °ÇU×¢ÇU Ùð ¥ÂÙè ×æ¢ ¥æñÚU ÕãUÙ XðW çÜ° Âýð×è ÌÜæàæÙð XðW ©UgðàØ âð °XW ßðÕâæ§ÅU ÕÙæØè ãñÐ ÎñçÙXW Î âÙ XðW ×éÌæçÕXW, ÚUæðÁæÙæ XW× âð XW× v®®® Üæð» §â âæ§ÅU XWæð ¹æðÜ ÚUãðU ãñ´UÐ

w| ßáèüØ XWæðÚUè ¥ÙðXW â¢ÖæçßÌ Âýðç×Øæð´ XWæð Á梿Ùð-ÂÚU¹Ùð ×ð´ ×àæ»êÜ ãñU ÁÕçXW ©UâXWè zy ßáèüØ ×æ¢ çßXWè Öè XWæð§ü ÁèßÙ ÖÚU XWæ Âýð× ÂæÙð XWè ØæðÁÙæ ÕÙæ ÚUãUè ãñÐ

ÁæçÁüØæ XWãUÌè ãñU Òâ¢Õ¢Ïæð´ XðW ×æ×Üð ×ð´ ×ðÚUè ÕãUÙ ÖæRØàææÜè ÙãUè´ ÚUãUè ÜðçXWÙ ßãU §ÌÙè ÕðãUÌÚUèÙ ¥æñÚU ¹êÕâéÚUÌ ãñ çXW ×ñ´Ùð ©UâXWè ×ÎÎ XWæ YñWâÜæ çXWØæ ãñUÐUÓ Áñâð ãUè XWæðÚUè XWæð â¢ÖæçßÌ Âýðç×Øæð´ âð ²æé×æÙð-çYWÚUæÙð XWæ iØæñÌæ ç×ÜÙð Ü»æ, ×ðÚUè ×æ¢ Ùð ÂêÀUæ çXW BØæ ßãU ×ðÚðU çÜ° Öè XWæð§ü SÍæØè ÁèßÙ âæfæè ÌÜæàæ âXWÌè ãñUÐ ßðÕâæ§ÅU ×ð´ zy ßáèüØ çßXWè XWæð ÒçÎÜ âð ÁßæÙ ¥æñÚU ×æñÁ-×SÌè Ââ¢ÎÓ ÕÌæØæ »Øæ ãñUÐ

First Published: Jun 01, 2006 21:19 IST

top news