??UUo?UU S??UcCU?? | india | Hindustan Times
  • Tuesday, Jul 17, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 17, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

??UUo?UU S??UcCU??

y???UCU X?W ??UUo' XWoUo' AUU Xy?WU XWe IUU?U SI?cAI XW??XyWe?U cUc?uI AyXW?a? SI?Oo' X?W ?UI? SI?Ue? Ia?uXWo' XWe UAUU ??' O?eUI?ya??AO X?W U?? a? UoXWcAy? ??UUo?UU XW? cUC?UUUa??a?'S??UcCU?o' Y? ?CU|E?eCUe ?UUeU? ??' I|IeU ?Uo ?eXW? ??U?

india Updated: Jun 27, 2006 15:19 IST
None

»ýæ©¢UÇU XðW ¿æÚUô´ XWôÙô´ ÂÚU XýðWÙ XWè ÌÚUãU SÍæçÂÌ XWæ¢XýWèÅU çÙç×üÌ ÂýXWæàæ SÌ¢Öô´ XðW ¿ÜÌð SÍæÙèØ ÎàæüXWô´ XWè ÙÁÚU ×ð´ ÒÅêUÍÕýàæðÁÓ XðW Ùæ× âð ÜôXWçÂýØ ãñUÙôßÚU XWæ çÙÇðUÚUâñ¿âð´SÅðUçÇUØô´ ¥Õ °ÇU¦ËØêÇUè °ÚUèÙæ ×ð´ ̦ÎèÜ ãUô ¿éXWæ ãñU ¥õÚU §â×ð´ çßàß XW YWæ§ÙËâ XðW XéWÜ Â梿 ×ñ¿ ¹ðÜð ÁæÙð ãñ´UÐ

v~z~ âð ãñUÙôßÚU-~{ XWæ ²æÚðUÜê ×ñÎæÙ ÙßèXWÚUJæ XðW ÕæÎ Â梿 ßáü Âêßü ¹ôÜæ »Øæ Íæ ¥õÚU §âXðW âéÏæÚUèXWÚUJæ ÂÚU ÜéXW y.x® XWÚUôǸU Âæ©¢UÇU ¹¿ü ãéU° ãñ´UÐ Õæ©UÜ XðW ¥æXWæÚU XðW SÅðUçÇUØ× XWæ ¿æÚUô´ ¥ôÚU çÙ×æüJæ ãéU¥æ ãñU ¥õÚU ªWÂÚUè çãUSâð ×ð´ ÀUÌ Öè ÁôǸUè »Øè ãñUÐ

Õé¢ÇðUâÜè»æ ×ñ¿ô´ XðW çÜ° §â ×ñÎæÙ XWè ÎàæüXW ÿæ×Ìæ z®,®®® ãñUÐ ÜðçXWÙ çßàß XW XðW çÜ° ØãU â¢GØæ ²æÅUæXWÚU x~,®®® XWÚU Îè »Øè ãñUÐ ØãUæ¢ ¹ðÜð ÁæÙð ßæÜð ÂýÍ× ÎõÚ XðW »ýé ×ñ¿ô´ §ÅUÜè ÕÙæ× ²ææÙæ (»ýéÂ-§ü, vw ÁêÙ), ×ðçBâXWô ÕÙæ× ¥¢»ôÜæ (»ýéÂ-ÇUè, v{ ÁêÙ), XWôSÅUæ çÚUXWæ ÕÙæ× ÂôÜñ´ÇU (»ýéÂ-°, w® ÁêÙ) ß çSßÅ÷UÁÚUÜñ´ÇU ÕÙæ× ÎçÿæJæ XWôçÚUØæ (»ýéÂ-Áè, wx ÁêÙ) ×éXWæÕÜð àææç×Ü ãñ´UÐ ©UÙXðW ¥Üæßæ w| ÁêÙ XWô ÎêâÚðU ÎõÚU XWæ °XW ×ñ¿ ¹ðÜæ Áæ°»æÐ