XWe ?U??e ??U?Ue | india | Hindustan Times" /> XWe ?U??e ??U?Ue" /> XWe ?U??e ??U?Ue" /> XWe ?U??e ??U?Ue" /> XWe ?U??e ??U?Ue&refr=NA" style="display:none" />
Today in New Delhi, India
Dec 13, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

~?v ?U????CU??Z XWe ?U??e ??U?Ue

A?UU? cAU? ??' ~?v e?U UUy?XW??' XWe OIeu XWe A??e? ?aX?W cU? v~ ???u a? a?I YAy?U X?W ?e? U?? IAu XWUU??? A? aXWI? ??U? A?cXW Y???IU I?U? XWe I?UUe? a?I a? v} ???u cUI?ucUUI XWe ?u ??U?

india Updated: Mar 10, 2006 00:21 IST

çÁÜð ×ð´ ~®v »ëãU ÚUÿæXWæð´ XWè ÖÌèü XWè Áæ°»èÐ §âXðW çÜ° v~ ×æ¿ü âð âæÌ ¥ÂýñÜ XðW Õè¿ Ùæ× ÎÁü XWÚUæØæ Áæ âXWÌæ ãñUÐ ÁÕçXW ¥æßðÎÙ ÎðÙð XWè ÌæÚUè¹ âæÌ âð v} ×æ¿ü çÙÏæüçÚUÌ XWè »§ü ãñUÐ ØãU ÁæÙXWæÚUè ÎðÌð ãéU° çÁÜæçÏXWæÚUè ÇUæ. Õè ÚUæÁðiÎÚU Ùð ÕÌæØæ çXW §âXðW çÜ° °XW XWæðá梻 XWæ »ÆUÙ çXWØæ »Øæ ãñUÐ çÁâXðW ÂýÖæÚUè ©U â×æãUÌæü, Öêç× âéÏæÚU ÚUæÁðàæ XéW×æÚU ÕÙæ° »° ãñ´UÐ

ÇUè°× Ùð ÕÌæØæ çXW §âXðW çÜ° çß½ææÂÙ çÙXWæÜ XWÚU ¥æßðÎÙ ×æ¢»æ »Øæ ãñUÐ ©UiãUæð´Ùð ÕÌæØæ çXW ¥æßðÎÙ çÁÜæçÏXWæÚUè XWæØæüÜØ âð Âýæ# çXWØæ Áæ âXWÌæ ãñUÐ çÁÜð XðW âÖè Âý¹¢ÇUæð´ wx Âý¹¢ÇUæð´ XðW çÜ° ¥Ü»-¥Ü» ¥æßðÎÙ Á×æ çXW° Áæ°¢»ðÐ ÂýÖæÚUè XðW âãUØæð» XðW çÜ° »ëãU ÚUÿææ ßæçãUÙè XðW ÀUãU ¥æñÚU çÁÜæ ÂýàææâÙ XWè ¥æðÚU âð ÀUãU XW×ü¿æçÚUØæð´ XWè ÂýçÌçÙØéçBÌ XWè »§ü ãñUÐ çÁÜæçÏXWæÚUè Ùð ÂýÖæÚUè ÂÎæçÏXWæÚUè XWæð ÌØ â×Ø âè×æ XðW ¥¢ÎÚU ÂêÚUè ÂýçXýWØæ XWæð ÂêÚUæ XWÚUÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ ãñUÐ ©UËÜð¹ÙèØ ãñU çXW v~}~ XðW ÕæÎ ÂãUÜè ÕæÚU »ëãU ÚÿæXWæð´ XWæ S߯ÀU Ùæ×æ¢XWÙ çXWØæ Áæ ÚUãUæ ãñ Áæð àæãUÚUè ¥æñÚU »ýæ×èJæ ÎæðÙæð´ ÿæðµææð´ XðW çÜ° ãUæð»æÐ

First Published: Mar 10, 2006 00:21 IST