Today in New Delhi, India
Dec 12, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

vv.vz ?A? a? ?Ue UU?AO?U X?W a??U? a?eMW ?Uo ?? I? ?A??

?Ue?e ??UUo' ??' A?a? ?Ue ??UU Y??e cXW ?e?CU? aUUXW?UU c?I?UaO? ??' ??eU?I a?c?I U?Ue' XWUU A??e, Uoo' U? UU?AO?U XW? LW? XWUU cI??? vv.vz ?A? a? ?Ue ?ecCU????Uo' X?W a?I- a?I UU?AUecIXW IUo' X?WXW??uXWI?u ??? ?UIUU a? eAUUU???U? Y?? Y?I?e UU?AO?U X?W ?eG? m?UUX?W a?y? Ae?UU? U? I?? ?eG?????e YAeuU ?e?CU? ?UeXW vw.y? ?A? c?I?UaO? a? O?AA? AyI?a? XW???uU? ?UoI? ?eU? UU?AO?U A?e?U??? ?UUX?W a?I UU??e?UU I?a I??

india Updated: Sep 15, 2006 01:50 IST

ÅUèßè ¿ñÙÜô´ ×ð´ Áñâð ãUè ¹ÕÚU ¥æØè çXW ×é¢ÇUæ âÚUXWæÚU çßÏæÙâÖæ ×ð´ ÕãéU×Ì âæçÕÌ ÙãUè´ XWÚU ÂæØè, Üô»ô´ Ùð ÚUæÁÖßÙ XWæ LW¹ XWÚU çÎØæÐ vv.vz ÕÁð âð ãUè ×èçÇUØæßæÜô´ XðW âæÍ- âæÍ ÚUæÁÙèçÌXW ÎÜô´ XðW XWæØüXWÌæü °ß¢ ©UÏÚU âð »éÁÚUÙðßæÜð ¥æ× ¥æÎ×è ÚUæÁÖßÙ XðW ×éGØ mæÚU XðW â×ÿæ ÁéÅUÙð Ü»ð ÍðÐ ×éGØ×¢µæè ¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ ÆUèXW vw.y® ÕÁð çßÏæÙâÖæ âð ÖæÁÂæ ÂýÎðàæ XWæØæüÜØ ãUôÌð ãéU° ÚUæÁÖßÙ Âãé¢U¿ðÐ ©UÙXðW âæÍ ÚU²æéßÚU Îæâ ÍðÐ ©UÙXðW ¥æÌð ãUè ÚUæÁÖßÙ XðW ÎÚUÕæÚU ãUæòÜ ×ð´ ÕñÆUæØæ »ØæÐ ÂèÀðU-ÂèÀðU ÚUæÏæXëWcJæ çXWàæôÚU, ÚU×ðàæ çâ¢ãU ×é¢ÇUæ, ÁÜðàßÚU ×ãUÌô, ÂýÎè ØæÎß, ØÎéÙæÍ Âæ¢ÇðUØ ¥õÚU çÎÙðàæ áæǸ¢U»è Âãé¢U¿ðÐ vw.yz ÕÁð ÚUæ:ØÂæÜ ÎÚUÕæÚU ãUæòÜ Âãé¢U¿ð ¥õÚU âÖè âð ãUæÍ ç×Üæ XWÚU ¥ÁéüÙ ×¢éÇUæ âð §SÌèYWæ »ýãUJæ çXWØæÐ ¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ Ùð ÚUæÁÖßÙ âð çßÎæ ãUôÌð ßBÌ ÂµæXWæÚUô´ âð ÎæàæüçÙXW ¥¢ÎæÁ ×ð´ ÕæÌ¿èÌ XWèÐ
©UÏÚU ÚUæÁÖßÙ XðW çÙXWÅU çSÍÌ ×Ïé XWôǸUæ XðW ¥æßæâ ×ð´ ¿Ü ÚUãUè ¥æçÌàæÕæÁè XWè »ê¢Á ÚUæÁÖßÙ ÌXW Âã¢éU¿ ÚUãUè ÍèÐ ¿æÚU ÕÁÌð-ÕÁÌð ÅUèßè ¿ñÙÜô´ XWæ ¥ôßè ßñÙ ÚUæÁÖßÙ XðW §Îü-ç»Îü âðÅU ãUôÙð Ü»æÐ Üô» â×Ûæ »Øð çXW ¥Õ XéWÀU ãUè ÎðÚU ×ð´ ØêÂè° XðW çßÏæØXW ÚUæÁÖßÙ Âãé¢U¿ÙðßæÜð ãñ´UÐ y.yz ÕÁð ØêÂè° XðW çßÏæØXW ¥õÚU ÙðÌæ ÚUæÁÖßÙ Âãé¢U¿ðÐ ÎÚUÕæÚU ãUæòÜ ×ð´ ÕñÆðUÐ ÚUæ:ØÂæÜ Â梿 ÕÁð ÎÚUÕæÚU ãUæòÜ Âãé¢U¿ðÐ §âXðW ÕæÎ ×Ïé XWôǸUæ Ùð ©Uiãð´U çßÏæØXWô´ XWè âê¿è âõ´Âè °ß¢ âÚUXWæÚU ÕÙæÙð XWæ Îæßæ çXWØæÐ ¥õ¿æçÚUXWÌæ ÂêÚUè ãUôÙð XðW ÕæÎ ÎÚUÕæÚU ãUæòÜ âð ×èçÇUØæ °ß¢ XWæØüXWÌæü¥ô´ XWô ÕæãUÚU çÙXWæÜ çÎØæ »ØæРբΠãUæòÜ ×ð´ ÙðÌæ¥ô´ Ùð ÚUæ:ØÂæÜ âð çß¿æÚU- çß×àæü çXWØæÐ çß¿æÚU- çß×àæü àæÂÍ »ýãUJæ â×æÚUôãU XðW â¢Õ¢Ï ×ð´ ãéU¥æÐ ÚUæÁÖßÙ XðW ÕæãUÚU âñXWǸUô´ Üô»ô´ Ùð ÙØè âÚUXWæÚU XWæ ¥çÖÙ¢ÎÙ çXWØæÐ

First Published: Sep 15, 2006 01:50 IST