Today in New Delhi, India
Nov 16, 2018-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

X?oUX??I? ??' Oe Ie c?SY?o?U X?e a?cAa?

UaX?U Y?UU A?a? X?e ?oAU? X?oUX??I? ??' Oe ?e???u A?a? Y?I?X?e c?SY?o?U X?UUU? X?e Ie? ?U?? AISI ?ecY??? ae??o' X?? ?eI?c?X? ?a IUU?U X?? a?X??I S??? ?U a??UUo' X?? Io X???U?UUU Y?I?cX??o' U? ?ecY??? ?A?'ca?o' X?? a?I AeAUI?AU ??' cI?? ??U?

india Updated: Aug 18, 2006 23:48 IST

ÜàX¤Ú -°-ÌñØÕæ ¥õÚU Áñàæ-°-×ôãU³×Î X¤è ØôÁÙæ X¤ôÜX¤æÌæ ×ð´ Öè ×é¢Õ§ü Áñâæ ¥æÌ¢X¤è çßSY¤ôÅU X¤ÚUÙð X¤è ÍèÐ ©Uøæ ÂÎSÍ ¹éçY¤Øæ âêµæô´ Xð¤ ×éÌæçÕX¤ §â ÌÚUãU X¤æ â¢Xð¤Ì SßØ¢ §Ù ⢻ÆUÙô´ Xð¤ Îô X¤Å÷UÅUÚU ¥æÌ¢çX¤Øô´ Ùð ¹éçY¤Øæ °Áð´çâØô´ Xð¤ âæÍ ÂêÀUÌæÀU ×ð´ çÎØæ ãñUÐ

X¤ôÜX¤æÌæ X¤è ¹éçY¤Øæ ÂéçÜâ Xð¤ Âý×é¹ ½ææÙß¢Ì çâ¢ãU Ùð àæéXý¤ßæÚU X¤ô çã¢UÎéSÌæÙ X¤ô ÕÌæØæ çX¤ Âçà¿× Õ¢»æÜ X𤠩UPÌÚU wy ÂÚU»Ùæ Xð çã¢U»Ü»¢Á ¤§ÜæXð¤ âð âô×ßæÚU X¤ôð ÂX¤Ç¸ðU »° ×ôãU³×Î âôãðUÜ (wy) ¥õÚU ×ôãU³×Î ÁéÕñÎ (wv)Áñàæ-°-×ôãU³×Î Xð¤ X¤Å÷UÅUÚU ¥æÌ¢X¤è ãñ¢UÐ âè¥æ§üÇUè XWè ÅUè× àæéXýWßæÚU XWæð çã¢U»Ü»¢Á »§ü ¥æñÚU ßãUæ¢ ¥æÌ¢çXWØæð´ XðW SÍæÙèØ âêµææð´ XWè ÂǸUÌæÜ XWèÐ X¤§ü ¹éçY¤Øæ °Áð´çâØô´ X¤è §Ùâð Ü»æÌæÚU ãéU§ü ÂêÀUÌæÀUU ×ð´ ×é¢Õ§ü çßSY¤ôÅUô´ ×ð´ §ÙXð¤ àææç×Ü ãUôÙð X¤è ¥æàæ¢X¤æ X¤ô ÕÜ ç×Üæ ãñUÐ

ÂêÀUÌæÀU ×ð´ §Ù ¥æÌ¢çX¤Øô´ Ùð SßèX¤æÚU çX¤Øæ ãñU çX¤ Øð °X¤ ¹æâ ×X¤âÎ âð X¤ôÜX¤æÌæ ×ð´ ¥ÂÙð °X¤ â¢ÂXü¤ âêµæ âð ç×ÜÙð Xð¤ ÕæÎ ×é¢Õ§ü ß çÎËÜè ÁæÙð ßæÜð ÍðÐ §Ù ¥æÌ¢çX¤Øô´ Ùð ØãU Öè SßèX¤æÚU X¤ÚU çÜØæ ãñU çX¤ §iãUô´Ùð ÂæX¤ ¥çÏXë¤Ì X¤à×èÚU ×ð´ ãUçÍØæÚUô´ X¤æ ÂýçàæÿæJæ çÜØæ ãñUÐ Øð ÎôÙô´ X¤ÚUæ¿è Xð¤ ÚUãUÙð ßæÜð ãñ´UÐ °X¤ ©Uøæ ÂÎSÍ ¹éçY¤Øæ âêµæ Ùð ÕÌæØæ çX¤Øð Áñàæ X𤠥Üæßæ ÜàX¤ÚU-°-ÌñØÕæ âð Öè ÁéǸðU ãñ´UÐ

©UöæÚU wy ÂÚU»Ùæ X¤è °X¤¤ ¥ÎæÜÌ Ùð §Ù ¥æÌ¢çX¤Øô´ X¤ô vy çÎÙô´ X¤è ÂéçÜâ çãUÚUæâÌ ×ð´ ÚU¹Ùð X¤æ ¥æÎðàæ çÎØæ ãñUÐ §Ù ¥æÌ¢çX¤Øô´ âð ×é¢Õ§ü ÂéçÜâ, ÚUæ, X𴤼ý ß ÚUæ:Ø X¤è ¥iØ ¹éçY¤Øæ °Áð´çâØô´ Ùð »éL¤ßæÚU ¥õÚU àæéX¤ýßæÚU X¤ô »ãUÙ ÂêÀUÌæÀU X¤èÐ §Ù ¥æÌ¢çX¤Øô´ Xð¤ Âæâ âð X¤ôÜX¤æÌæ Xð¤ ÇUÜãUõÁè §ÜæXð¤ Xð¤ ÅðUÜèY¤ôÙ ÖßÙ X¤æ ÙBàææ ç×Üæ ãñUÐ ¹éçY¤Øæ °Áð´çâØô´ X¤ô ¥¢Îðàææ ãñU çX¤ X¤Îæç¿Ì §Ù ¥æÌ¢çX¤Øô¢ X¤è ×¢àææ ÅðUÜèY¤ôÙ ÖßÙ X¤ô ©UǸUæÙð X¤è ÍèÐ °X¤ ©Uøæ ÂÎSÍ ¹éçY¤Øæ âêµæ Ùð çã¢UÎéSÌæÙ âð X¤ãUæ çX ßð §â ¥æà¢æX¤æ â𠧢X¤æÚU ÙãUè´ X¤ÚU ÚUãðU ãñ´U çX¤¤¤§Ù ¥æÌ¢çX¤Øô´ X¤è ×¢àææ X¤ôÜX¤æÌæ ×ð´ ÕǸUæ çßSY¤ôÅU X¤ÚUÙð X¤è ÍèÐ §Ù ¥æÌ¢çX¤Øô´ âð ×é¢Õ§ü X¤è ¥æÌ¢X¤ÚUôÏè ÎSÌð X𤠥Y¤âÚU ÂêÀUÌæÀU X¤ÚU §â ÕæÌ X¤æ ÂÌæ Ü»æ ÚUãðU ãñ´U çX ¤§ÙX¤è ×é¢Õ§ü çßSY¤ôÅUô´ ×ð´ çX¤â ÌÚUãU X¤è Öæ»èÎæÚUè ÚUãUè ãñUÐ

×é¢Õ§ü X¤æ ¥æÌ¢X¤ÚUôÏè ÎSÌæ ÂéçÜâ çãUÚUæâÌ X¤è vy çÎÙô´ X¤è ¥ßçÏ ÕèÌÙð Xð¤ ÕæÎ §Ù ¥æÌ¢çX¤Øô´ X¤ô ×é¢Õ§ü Üð ÁæÙæ ¿æãUÌæ ãñUÐ Øð ¥æÌ¢X¤è ÖæÚUÌ-Õ梻ÜæÎðàæ âè×æ Xð¤ çã¢U»Ü»¢Á ÿæðµæ âð âè×æ âéÚUÿææ ÕÜ Xð¤ ÁßæÙô´ Î÷ßæÚUæ ÂX¤Ç¸ðU »°Ð Øð â¢GØæ ×ð´ Â梿 Íð ÂÚU ÌèÙ ÙÎè ×ð´ Xê¤ÎX¤ÚU Öæ»Ùð ×ð´ âY¤Ü ÚUãðUÐ ÂX¤Ç¸ ×ð´ ¥æÙð âð ÂãUÜð ÎôÙô´ ¥æÌ¢X¤è °X¤ ×ãUèÙð ÌX¤ Õ梻ÜæÎðàæ Xð¤ ×èÚUÂéÚU §ÜæXð¤ ×ð´ ÚUãðUÐ

First Published: Aug 18, 2006 23:48 IST