New Delhi -°C
Today in New Delhi, India

Oct 23, 2019-Wednesday
-°C

Humidity
-

Wind
-

Select city

Metro cities - Delhi, Mumbai, Chennai, Kolkata

Other cities - Noida, Gurgaon, Bengaluru, Hyderabad, Bhopal , Chandigarh , Dehradun, Indore, Jaipur, Lucknow, Patna, Ranchi

Wednesday, Oct 23, 2019

XUUUU??R?y?a U? U??eU ???AU X?UUUU S??Sf? U?O XUUUUe XUUUU??U? XUUUUe

XUUUU??R?y?a U? O?UIe? AUI? A??eu X?UUUU cI??I U?I? Ay?oI ???AU X?UUUU Ae?? U??eU ???AU X?UUUU AEIe S?SI ???U? XUUUUeXUUUU??U? XUUUUe ??? XUUUU??R?y?a Ay?BI? YcOa?XUUUU ?Ue ca????e U? a?cU??UU XWo a???II?I?Y??' a? XUUUU?? cXUUUU ?ecC?? XUUUUe ??U??' a? ??e U??eU ???AU X?UUUU YSAI?U ??' OIeu ???U? XUUUUe A?UXUUUU?Ue c?Ue ???

india Updated: Jun 02, 2006 20:55 IST
???P??u
???P??u
None
Hindustantimes
         

XUUUUæ¢Ræýðâ Ùð ÖæÚÌèØ ÁÙÌæ ÂæÅèü XðUUUU çÎߢ»Ì ÙðÌæ Âý×ôÎ ×ãæÁÙ XðUUUU Âéµæ ÚæãéÜ ×ãæÁÙ XðUUUU ÁËÎè SßSÍ ãæðÙð XUUUUè XUUUUæ×Ùæ XUUUUè ãñÐ XUUUUæ¢Ræýðâ ÂýßBÌæ ¥çÖáðXUUUU ×Ùé ç⢲æßè Ùð àæçÙßæÚU XWô â¢ßæÎÎæÌæ¥æð´ âð XUUUUãæ çXUUUU ×èçÇØæ XUUUUè ¹ÕÚæð´ âð Þæè ÚæãéÜ ×ãæÁÙ XðUUUU ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖÌèü ãæðÙð XUUUUè ÁæÙXUUUUæÚè ç×Üè ãñÐ

©iãæð´Ùð §â ÂÚ Îé¹ ÃØBÌ XUUUUÚÌð ãé° çßàßæâ ÁÌæØæ çXUUUU ßã ÁËÎè SßSÍ ãæð Áæ°´»ðÐ Þæè ÚæãéÜ ×ãæÁÙ XUUUUæð »éLWßæÚU ÚæÌ çßáæBÌ ÂðØ ÜðÙð XðUUUU XUUUUæÚJæ ÙæÁéXUUUU ãæÜÌ ×ð´ Øãæ¢ °XUUUU çÙÁè ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖÌèü XUUUUÚæØæ »Øæ Íæ, Áãæ¢ ©iãð´ â²æÙ ç¿çXUUUUPâæ XUUUUÿæ ×ð´ Ú¹æ »Øæ ãñÐ

First Published: Jun 02, 2006 20:55 IST

top news