XUUUU?U cUXUUUU????U ??? ?V?? IA?u XUUUU? OeXUUUU?A | india | Hindustan Times
  • Wednesday, Jul 18, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 18, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

XUUUU?U cUXUUUU????U ??? ?V?? IA?u XUUUU? OeXUUUU?A

O?UIe? ???a? c?O? U? ?I??? cXUUUU ?? OeXUUUU?A U?I Y?? ?AXUUUUU IeU c?U? AU Y???? ?a??? A?U??U X?UUUU UeXUUUUa?U XUUUUeXUUUU???u ??U U?e? ??? ???a? c?O? X?UUUU YUea?U ?aXUUUU? YcIX?UUUU?Iy XUUUU?U cUXUUUU????U meA X?UUUU Icy?J?e I? AU I??

india Updated: Sep 14, 2005 00:59 IST
???P??u
???P??u
PTI

¥¢Ç×æÙ-çÙXUUUUæðÕæÚ XðUUUU XUUUUæÚ çÙXUUUUæðÕæÚ mè ×ð¢ ×¢»ÜßæÚU XWè ÚæÌ ×VØ× ÎÁðü XUUUUæ ÖêXUUUU¢Â ¥æØæÐ çÚBÅÚ Âñ×æÙð ÂÚ §âXUUUUè ÌèÕýÌæ z.z ¥æ¢XUUUUè »§üÐ

ÖæÚÌèØ ×æñâ× çßÖæ» Ùð ÕÌæØæ çXUUUU Øã ÖêXUUUU¢Â ÚæÌ ¥æÆ ÕÁXUUUUÚ ÌèÙ ç×ÙÅ ÂÚ ¥æØæÐ §â×ð¢ ÁæÙ×æÜ XðUUUU ÙéXUUUUâæÙ XUUUUè XUUUUæð§ü ¹ÕÚ Ùãè¢ ãñÐ ×æñâ× çßÖæ» XðUUUU ¥ÙéâæÚ §âXUUUUæ ¥çÏXðUUUU¢Îý XUUUUæÚ çÙXUUUUæðÕæÚ mè XðUUUU ÎçÿæJæè ÌÅ ÂÚ ÍæÐ