XW??a?eUU?? X?W O??u U? XWe ?????Ie XWe ca?XW??I

?aA? aeAye??? XW??a?eUU?? XWe ???I X?W ??I ?UUX?W O??u IU??UU? ca??U U? Y? AecUa a? ???I X?W XW?UUJ???' XWe A??? XWUUU? XWe ??? XWe ??U? IeUXW UU??CU I?U? XW?? Ie ?u ?a ca?XW??I ??' ?UUXWe ???I X?W ???U? ??' ?????Ie XWe Oec?XW? XWe A??? XWe ??I XW?Ue ?u ??U?

india Updated: Oct 11, 2006 00:24 IST

ÕâÂæ âéÂýè×æð XWæ¢àæèÚUæ× XWè ×æñÌ XðW ÕæÎ àæß âæñ´Âð ÁæÙð XWæð ÜðXWÚU âæð×ßæÚU XWæð ¥ÎæÜÌ Âã¢éU¿ð ©UÙXðW Öæ§ü ÎÜÕæÚUæ çâ¢ãU Ùð ¥Õ ÂéçÜâ âð ×æñÌ XðW XWæÚUJææð´ XWè Á梿 XWÚUÙð XWè ×梻 XWè ãñUÐ Ìé»ÜXW ÚUæðÇU ÍæÙð XWæð Îè »§ü §â çàæXWæØÌ ×ð´ ©UÙXWè ×æñÌ XðW ×æ×Üð ×ð´ ©UöæÚU ÂýÎðàæ XWè Âêßü ×éGØ×¢µæè ×æØæßÌè XWè Öêç×XWæ XWè Á梿 XWè ÕæÌ XWãUè »§ü ãñUÐ

§â â¢Õ¢Ï ×ð´ Ù§ü çÁÜæ ÂéçÜâ ©UÂæØéBÌ ¥æ٢Π×æðãUÙ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW ¥ÎæÜÌ Ùð ÂãUÜð ãUè çàæXWæØÌ XWÌæü XWæð XWæ¢àæèÚUæ× XWæ àæß âæñ´ÂÙð ß ÂæðSÅU×æÅüU× XWÚUÙð XWè ×梻 XWæð ÙXWæÚU çÎØæ ÍæÐ ¥Õ §â çàæXWæØÌ ÂÚU BØæ XWæÚüUßæ§ü XWÚUÙè ãñU, §â ÂÚU çß¿æÚU çXWØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ XWæ¢àæèÚUæ× XWè ×æñÌ XðW ÕæÎ ÎÜÕæÚUæ çâ¢ãU Ùð ©UÙXWæ àæß âæñ´Âð ÁæÙð XWæð ÜðXWÚU ¥ÎæÜÌ ×ð´ ¥Áèü Ü»æ§ü ÍèÐ

First Published: Oct 11, 2006 00:24 IST