XW???uU X?W Y?I?a? AUU U?u IUe? ae?e A?UUe
Today in New Delhi, India
Jan 17, 2019-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

XW???uU X?W Y?I?a? AUU U?u IUe? ae?e A?UUe

c?I?UaO? YV?y? ??I? Aya?I A?JC?U? U? ??eUAU a??A A??Ueu a? YU ?eU? e?U X?W x} c?I??XWo' XWo UoXWI??c??XW ??eUAU IU (U???I) XW? aIS? ??UI? ?eU? U?u IUe? ae?e A?UUe XWe ??U? U?u ae?e X?W YUea?UU a??A??Ie A??Ueu X?W aIS?o' XWe a?G?? Y? vz| UU?U ?u ??U?

india Updated: May 30, 2006 01:01 IST

çßÏæÙâÖæ ¥VØÿæ ×æÌæ ÂýâæÎ ÂæJÇðUØ Ùð ÕãéUÁÙ â×æÁ ÂæÅUèü âð ¥Ü» ãéU° »éÅU XðW x} çßÏæØXWô´ XWô ÜôXWÌæ¢çµæXW ÕãéUÁÙ ÎÜ (ÜæðÕÎ) XWæ âÎSØ ×æÙÌð ãéU° Ù§ü ÎÜèØ âê¿è ÁæÚUè XWè ãñUÐ Ù§ü âê¿è XðW ¥ÙéâæÚU â×æÁßæÎè ÂæÅUèü XðW âÎSØô´ XWè â¢GØæ ¥Õ vz| ÚUãU »§ü ãñUÐ ÂéÚUæÙè âê¿è ×ð´ âÂæ âÎSØô´ XWè â¢GØæ v~y ÍèÐ §â âê¿è XWæ ¹éÜæâæ âæð×ßæÚU XWæð ©Uâ ßBÌ ãéU¥æ ÁÕ ©UâXWè ÂýçÌ ÜæðÕÎ XðW ©UÙ Âæ¡¿ çßÏæØXWô´ XWô Îè »§ü çÁÙXðW ç¹ÜæYW ÎæØÚU Øæç¿XWæ ÂÚU ¥VØÿæ XðW â×ÿæ âéÙßæ§ü ¿Ü ÚUãUè ÍèÐ ¥VØÿæ Ùð §â ×æ×Üð XWè âéÙßæ§ü XWè ¥»Üè ÌæÚUè¹ °XW ÁêÙ çÙÏæüçÚUÌ XWè ãñUÐ
ãUæ§üXWæðÅüU Ùð âæð×ßæÚU XWæð ãUè çßÏæÙâÖæVØÿæ ×æÌæ ÂýâæÎ ÂæJÇðUØ ¥õÚU çßÏæØXW Øô»ðàæ ÂýÌæ çâ¢ãU XWô ÙôçÅUâ ÁæÚUè XWÚUÌð ãéU° ÜæðÕÎ âð ÕâÂæ ×ð´ ßæÂâ ÜõÅUÙð ßæÜð Âæ¡¿ çßÏæØXWæð´ XWô ¥ØôRØ ²æôçáÌ XWÚUÙð âð ÂãUÜð ©Uiãð´U â¢Õ¢çÏÌ ÎSÌæßðÁ ©UÂÜ¦Ï XWÚUæÙð XðW çÙÎðüàæ çΰРiØæØ×êçÌü ¥¦ÎéÜ ×ÌèÙ ¥õÚU ÚUæÁèß àæ×æü XWè ¹¢ÇUÂèÆU Ùð ØãU ¥æÎðàæ ÌèÙ çßÏæØXWô´ Ï×üÂæÜ, ÚUæ×Áè àæéBÜ ¥õÚU âéÚð´U¼ý çßXýW× çâ¢ãU XWè ¥ôÚU âð ÎæØÚU Îô Øæç¿XWæ¥ô´ ÂÚU âéÙßæ§ü XðW ÕæÎ çΰРØæç¿XWæ ×ð´ çßÏæÙâÖæVØÿæ XðW w® קü XðW ©Uâ ¥æÎðàæ XWô ¿éÙõÌè Îè »§ü Íè çÁâ×ð´ ¥VØÿæ Ùð ÜæðÕÎ mæÚUæ ÁæÚUè çuïU XðW ÎSÌæßðÁ ©UÂÜ¦Ï XWÚæ° ÁæÙð âð §ÙXWæÚU XWÚU çÎØæ ÍæÐ ©Uøæ iØæØæÜØ XðW ÌæÁæ ¥æÎðàæ XðW ÂçÚUÂýðÿØ ×ð´ âæð×ßæÚU XWæð ÎÜèØ âê¿è ÁæÚUè XWè »§üÐ
ãUæÜæ¡çXW Ù§ü ÎÜèØ âê¿è XWæ ÂýXWæàæÙ ¿æÚU ¥ÂýñÜ w®®{ XWè çSÍçÌ XðW ¥ÙéâæÚU ÕÌæØæ »Øæ ãñUÐ §â×ð´ âÂæ âÎSØô´ XWè â¢GØæ vz| ¥õÚU ÜæðÕÎ XðW çßÏæØXWô´ XWè â¢GØæ x} Îàææü§ü »§ü ãñUÐ »õÚUÌÜÕ ãñU çXW çßÏæÙâÖæ âç¿ßæÜØ XWè ÂéÚUæÙè ÎÜèØ âê¿è v~ YWÚUßÚUè w®®{ XWô ÁæÚUè XWè »§ü Íè çÁâ×ð´ âÂæ XðW çßÏæØXWô´ XWè â¢GØæ v~y Îàææü§ü »§ü ÍèÐ iØæØæÜØ XðW çÙJæüØ XðW ÌãUÌ âÂæ XWè âê¿è âð x} çßÏæØXW XW× XWÚU çΰ »° ¥õÚU ©Uiãð´U ÜæðÕÎ XWè ÙßâëçÁÌ âê¿è ×ð´ ÇUæÜ çÎØæ »ØæÐ §Ù×ð´ ßð Âæ¡¿ çßÏæØXW Öè àææç×Ü ãñ´U Áô ÚUæ:ØâÖæ XðW çÂÀUÜð ×æ¿ü ×æãU ×ð´ ãéU° ¿éÙæß XðW â×Ø ßæÂâ ÕâÂæ ×ð´ ¿Üð »° ÍðÐ

First Published: May 30, 2006 01:01 IST