XW?UXWo?UUUe U? ?U??? ?e???UU X?WIe XWo c???XW?UU | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Aug 21, 2018-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

XW?UXWo?UUUe U? ?U??? ?e???UU X?WIe XWo c???XW?UU

A?UeXW?U ?? a?U ??' ??I CU?oUe A?oUaU U? A?U a? ?Ue ??oXWU??U X?'WCUe XWe CU??u Y?UU YAU? ??Uo' a? ?U? ?ya? XWe ?II a? AoS?UXW?CuU a??A A?'c??U ?U?XWUU ???Ue B?? a?eMW XWe YcIXW?cUU?o' XWe O?'??U IU ?u Y?UU ?Ui?Uo'U? ?a AUU UUoXW U? Ie?

india Updated: Aug 06, 2006 00:15 IST
?Ae
?Ae
None

©U×ý XñWÎ XWæÅU ÚUãðU °XW ãUPØæÚðU XWè ÂýçÌÖæ ÁðÜ ¥çÏXWæçÚUØô´ XðW çÜ° ÂÚðUàææÙè XWæ âÕÕ ÕÙ »§üÐ ÂðÜèXWæÙ Õð âðÜ ×ð´ բΠÇUæòÙè ÁæòÙâÙ Ùð ÁðÜ âð ãUè ¿æòXWÜðÅU Xñ´WÇUè XWè ÇUæ§ü ¥õÚU ¥ÂÙð ÕæÜô´ âð ÕÙð Õýàæ XWè ×ÎÎ âð ÂôSÅUXWæÇüU âæ§Á Âð´çÅ¢U» ÕÙæXWÚU Õð¿Ùè BØæ àæéMW XWè ¥çÏXWæçÚUØô´ XWè Öõ´ãðU ÌÙ »§ü ¥õÚU ©UiãUô´Ùð ©â ÂÚU ÚUôXW Ü»æ ÎèÐ

ÁæòÙâÙ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW ©Uâð §Ù Âñâô´ XWè ÁMWÚUÌ Ùãè´ ãñUÐ §ÙXWæ §SÌð×æÜ XñWçÎØô´ XðW Õøæô´ XðW çÜ° XWæØüXýW× àæéMW XWÚUÙð ×ð´ çXWØæ Áæ°»æÐ ÁÕçXW ÁðÜ XðW ¥çÏXWæçÚUØô´ XWæ XWãUÙæ ãñU çXW ßãU ßæÇüUÙ XWè ¥Ùé×çÌ çÜ° Õ»ñÚU ¥ÂÙð âãUØô»è XWè ×ÎÎ âð »ÜÌ É¢U» âð ¥ÂÙè Âð´çÅ¢U» Õð¿ ÚUãUæ ÍæÐ ÁòæÙâÙ XWô v~}® ×ð´ ÙàæèÜè Îßæ¥ô´ âð â¢Õ¢çÏÌ ãUPØæ XðW ×æ×Üð ×ð´ ç»ÚU£ÌæÚU çXWØæ »Øæ ÍæÐ

First Published: Aug 06, 2006 00:15 IST