Today in New Delhi, India
Nov 18, 2018-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

XWiU??A ??? YW???UU X?W ??I IU??

a??U X?W Aca??e A??U AU ?a? ??Ae?A ????EU? ??? ??U??U XW?? Y??UXW I??C?I??C? YW??cU? a? aUaUe YW?U ?u? ?a YW??cU? ??? A?!? U????? XW? ????U ???U? XWeG??U ??? YW??cU? XW?XW?UJ? aA? Y??U ?aA? a?f?uXW??? X?W ?e? c??C??I ?I??? A? U?? ??? ???UU? XW? ??I AeU? a??U ??? IU?? XWe cSf?cI ??? XW??I??Ue AecUa U? aeU??eU? cI??I? ?e? YW??cU? X?W cU? AU??y? MWA a? cA???I?U ?aA? Y??U aA? X?W U?I?Y??' XW?? A?!?-A?!? U?G? LWA? XW? ?e?UXW??' ??? A??iI XWU? cI?? ??? IeaUe IUYW ???U?Sf?U AU ???Ue ????? ??? aeUy?? ?U??? XWe I?U?Ie XWU Ie ?u ???

india Updated: Nov 08, 2006 00:37 IST

àæãÚ XðW Âçà¿×è ÀæðÚ ÂÚ Õâð ãæÁ転Á ×æðãËÜð ×ð¢ ×¢»ÜßæÚ XWæ𠥿æÙXW ÌæÕǸÌæðǸ YWæØçÚ¢» âð âÙâÙè YWñÜ »§üÐ §â YWæØçÚ¢» ×ð¢ Âæ¡¿ Üæð»æð¢ XWð ²ææØÜ ãæðÙð XWè GæÕÚ ãñÐ YWæØçÚ¢» XWæ XWæÚJæ âÂæ ¥æñÚ ÕâÂæ â×fæüXWæð¢ XðW Õè¿ ç¬æǸ¢Ì ÕÌæØæ Áæ Úãæ ãñÐ ²æÅUÙæ XWð ÕæÎ ÂêÚð àæãÚ ×ð¢ ÌÙæß XWè çSfæçÌ ãñÐ XWæðÌßæÜè ÂéçÜâ Ùð âêÛæÕêÛæ çιæÌð ãé° YWæØçÚ¢» XðW çÜ° ÂÚæðÿæ MW âð çÁ³×ðÎæÚ ÕâÂæ ¥æñÚ âÂæ XðW ÙðÌæ¥æð´ XWæð Âæ¡¿-Âæ¡¿ ÜæGæ LW° XWð ×é¿ÜXWæð´ ×ð¢ ÂæÕiÎ XWÚæ çÎØæ ãñÐ ÎêâÚè ÌÚYW ²æÅÙæSfæÜ ÂÚ ¬ææÚè ×æµææ ×ð¢ âéÚÿææ ÕÜæð¢ XWè ÌñÙæÌè XWÚ Îè »§ü ãñÐ
âæð×ßæÚ XWè ÎðÚ ÚæÌ ç×Üð Ù»ÚÂæçÜXWæ ¿éÙæß XWð ÂçÚJææ× ×ð¢ Áñâð ãè çÙßÌü×æÙ ÂæçÜXWæVØÿæ ¥æñÚ ÕâÂæ ÙðÌæ ãæÁè Ú§üâ ¥ã×Î XWæð çÙßæüç¿Ì ²ææðçcæÌ çXWØæ »Øæ, ÂêÚð àæãÚ XWð ×éâÜ×æÙ Gæéàæè ×ð´ âǸXWæð´ ÂÚ ©ÌÚ ¥æ°Ð ÂæçÜXWæVØÿæ â×fæüXWæð´ Ùð ÚæÌ ¬æÚ Áæ» XWÚ ãæÁ転Á, ÎèÎæÚ»¢Á, ¥ÁØÂæÜ ¥æçÎ ×æðãËÜæð¢ ×ð´ ÉæðÜ-Ù»æǸð ÕÁæ°, ç×Ææ§Øæ¡ Õæ¡Åè ¥æñÚ ÂÅæGæð ¬æè ¿Üæ°Ð §â ÁèÌ XðW ÁàÙ âð â×æÁßæÎè ÂæÅèü ×ð¢ Õð¿ñÙè ÂñÎæ ãé§ü çÁâXWè ÂçÚJæçÌ ×¢»ÜßæÚ âéÕã ãé§ü YWæØçÚ¢» XWè ²æÅÙæ XWð MW ×ð´ âæ×Ùð ¥æ§üÐ
âÂæ Ùð ÂæçÜXWæVØÿæ ÂÎ ÂÚ ×éçSÜ× ßæðÅæð´ ×ð´ Õ¡ÅßæÚð XWè XWæðçàæàæ XWÚÌð ãé° ãæÁ転Á ×æðãËÜð XðW ãè °XW ÎêâÚð Âê¡ÁèÂçÌ ãæÁè ÙæØæ× XWæð ©³×èÎßæÚ ÕÙæØæ fææ, ÜðçXWÙ ÙÌèÁð ¥æ° Ìæð âÂæ XWð ×¢âêÕæð¢ ÂÚ ÂæÙè çYWÚ »Øæ ¥æñÚ ©âð ¿æñfææ SfææÙ ç×ÜæÐ §ââð âÂæ§ü ÿæé¦Ï ÍðÐ YWæØçÚ¢» ×𢠲ææØÜ ãé° x{ ßcæèüØ ÚYWèXW Âéµæ ØæâèÙ Ùð ÕÌæØæ çXW âéÕã âæɸð Îâ ÕÁð XWð XWÚèÕ ÂæçÜXWæVØÿæ ãæÁè Ú§üâ ¥ã×Î XWð ²æÚ XWð ÕæãÚ XWÚèÕ ¿æÚ ÎÁüÙ ØéßXW ÉæðÜ-Ù»æǸæð¢ ÂÚ Ùæ¿ Úãð fæð, ̬æè Væé¥æ¡VææÚ YWæØçÚ¢» ãæðÙð Ü»èÐ YWæØçÚ¢» XWÚÙð ßæÜð Üæð» ãæÁè ÙæØæ× XWð ²æÚ ×𢠲æéâ »°Ð §â YWæØçÚ¢U» ×ð´ Âæ¡¿ Üæð» ²ææØÜ ãUæð »°Ð ÚYWèXW Ùð ÕÌæØæ çXW âæçÁÎ ãâÙ XWè Îæð âæÜ XWè ÜǸXWè ÙéâÚÌ, àææçXWÚ ¥Üè XWð wz ßcæèüØ Âéµæ ÙæçÁ×, ÙæçâÚ Âéµæ àæ×àæðÚ ¥Üè wx âæÜ ¥æñÚ vx âæÜ XðW àææãÙßæÁ Âéµæ ÌæñYWèXW XWæðð ÀÚðü Ü»ð ãñ¢Ð Øð âæÚð Üæð» Øæ Ìæð ãéǸ΢» ×ð¢ Ùæ¿ Úãð fæð Øæ çYWÚ Ì×æàæÕèÙ fæðÐ àææãÙßæÁ XðW çâÚ ×𢠿æðÅ ãñÐ
ãæÁ転Á çÙßæâè ÙéMWÜ ¥×èÙ Ùð ÕÌæØæ çXW â×æÁßæÎè ÂæÅèü XWð Üæð»æð¢ Ùð ÁæÙ-ÕêÛæXWÚ Øã ã×Üæ çXWØæ ãñÐ §â ã×Üð XðW ÕæÕÌ âæð×ßæÚ XWè ÚæÌ Væ×XWè ¬æè Îè »§ü fæèÐ ÕâÂæ ÙðÌæ ãæÁè Ú§üâ ¥ã×Î Ùð XWãæ çXW Øã ²æÅÙæ â×æÁßæÎè ÂæÅèü XWè »éJÇæ»Îèü XWè ç×âæÜ XðW MW ×ð¢ âæ×Ùð ¥æ§ü ãñÐ
²æÅUÙæ XWè ¹ÕÚU ç×ÜÙð ÂÚU XWæðÌßæÜè ÂéçÜâ ãæÁ転Á »§ü ¥æñÚ Âæ¡¿æð´ ²ææØÜæð¢ XWæð XWæðÌßæÜè Üð ¥æ§üÐ §âXWð ÕæÎ Ù Ìæð ×éXWÎ×æ çÜGææ »Øæ ¥æñÚ Ù ãè ©ÙXWæ ×ðçÇXWÜ XWÚæØæ »ØæÐ ãæÁ転Á XWð ãÁæÚæð¢ ×éâÜ×æÙæð¢ Ùð §â ÂÚ XWæðÌßæÜè XWæ ²æðÚæß ¬æè çXWØæ, çÁâXWð ÕæÎ ÂéçÜâ ¥VæèÿæXW Ùð ÂæçÜXWæVØÿæ ãæÁè Ú§üâ âð ÕiÎ XW×Úð ×ð¢ ßæÌæü XWè ¥æñÚ ÕâÂæ§ü ×æ×Üð XWæð :ØæÎæ ÌêÜ Ù ÎðÙð ÂÚ ÚæÁè ãæð »°Ð çYWÜãæÜ §â ²æÅÙæ XWð ÕæÎ âð â黢Væ Ù»Úè ×ð¢ ÌÙæß ¬æÚè àææçiÌ ãñÐ âêµææð´ XWð ×éÌæçÕXW, YWæØçÚ¢» XWÚÙð ßæÜæð¢ ×ð¢ âÂæ XðW XWéÀ â×fæüXW ¬æè fæð çÁÙXWð çGæÜæYW ×éâÜ×æÙæð¢ ×𢠥æXWýæðàæ ãñÐ ãæÁ転Á, ÎèÎæÚ»¢Á, ÕèÕèç¿×Ùè, ÂXWçÚØæ ÅæðÜæ, ãÚèÙ»Ú, âYWÎÚ»¢Á ¥æñÚ ¥ÁØÂæÜ ×éãËÜæð´ ×𢠥²ææðçcæÌ XW£Øêü XWè çSfæçÌ ãñÐ Øãæ¡ ¬ææÚè ×æµææ ×ð¢ ÂéçÜâ ¥æñÚ Âè°âè XWè ÌñÙæÌè XWè »§ü ãñÐ


First Published: Nov 08, 2006 00:37 IST