XWoUXW?I? ??? ?eUY? c????U X?'W?y XW? ca?U?i??a | india | Hindustan Times
  • Wednesday, Jul 18, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 18, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

XWoUXW?I? ??? ?eUY? c????U X?'W?y XW? ca?U?i??a

AyI?U????e X?e c????U aU??UX??UU AcUUaI U? ??U? a?a?IU ?????U? X?? I?UI ?a IUU?U X?? I?? a?SI?USI?cAI cX?? A?U? X?e caY??cUUa? X?e Ie? ?aX?? cU? X???UX??I? ? AeJ?? X?? ??U cX??? ?? I?? ?aXW? ?Ug?a? I?a? ??' ?????cUX? a???I X??? ?E?U??? I?U? ??U?

india Updated: Jul 11, 2006 22:38 IST

×¢»ÜßæÚU X¤æð ÂýÏæÙ×¢µæè ×Ù×æðãUÙ çâ¢ãU mæÚUæ §¢çÇUØÙ §¢SÅUèÅ÷UïØêÅU ¥æòY¤ â槢⠰ÁêXð¤àæÙ °¢ÇU çÚUâ¿ü (¥æ§ü¥æ§ü°â§ü¥æÚU) X¤è ¥æÏæÚUçàæÜæ ÚU¹æ ÁæÙæ Îðàæ ×ð´ çß½ææÙ X¤è çàæÿææ X¤æð ÕɸUæßæ ÎðÙð X¤è çÎàææ ×ð´ ÆUæðâ ÂãUÜ ãñUÐ

X¤æðÜX¤æÌæ X¤æð §â â¢SÍæÙ X¤è SÍæÂÙæ X¤ð çÜ° ©UÂØéBÌ ×æÙæ »ØæÐ Øê¢ Ìæð ×æÙß â¢âæÏÙ çßX¤æâ ×¢µææÜØ Ùð §â â¢SÍæÙ X¤è ¥æÏæÚUçàæÜæ ÚU¹ð ÁæÙð Xð¤ çÜ° x® ¥BÅêUÕÚU, w®®z X¤è ÌæÚUè¹ ÌØ X¤è Íè, ÜðçX¤Ù Xé¤ÀU ÚUæÁÙèçÌX¤ X¤æÚUJææð´ âð §â×ð´ ÎðÚU ãUæðÌè ÚUãUèÐ

¥æçÏX¤æçÚUX¤ âêµææð´ Xð¤ ×éÌæçÕX¤ ÂýÏæÙ×¢µæè X¤è çß½ææÙ âÜæãUX¤æÚU ÂçÚUáÎ Ùð ×æÙß â¢âæÏÙ ×¢µææÜØ X¤ð ÌãUÌ §â ÌÚUãU Xð¤ Îæð â¢SÍæÙ SÍæçÂÌ çX¤° ÁæÙð X¤è çâY¤æçÚUàæ X¤è ÍèÐ §âXð¤ çÜ° X¤æðÜX¤æÌæ ¥æñÚU ÂéJæð X¤æ ¿ØÙ çX¤Øæ »Øæ ÍæÐ §âXð¤ ÂèÀðU Îðàæ ×ð´ ßñ½ææçÙX¤ àææðÏ X¤æð ÕɸUæßæ ÎðÙð X¤æ ÜÿØ çÀUÂæ ãéU¥æ ãñUÐ

§â â¢SÍæÙ ×ð´ çß½ææÙ X¤è çàæÿææ ÂÚU âßæüçÏX¤ ÁæðÚU çÎØæ Áæ°»æÐ â¢SÍæÙ âð ©Uøæ ×ðÏæ ßæÜð ÀUæµææð´ ¥æñÚU ¥VØæÂX¤æð´ X¤æð ÁæðǸðU ÁæÙð X¤è ØæðÁÙæ ãñUÐ àææðÏ X¤æØü X¤æð ÕɸUæßæ ÎðÙð X¤ð çÜ° ØãUæ¢ ¥PØæÏéçÙX¤ âéçßÏæ°¢ ãUæð´»èÐ

Øê¢ Ìæð X¤æðÜX¤æÌæ X¤ð âæËÅU ÜðX¤ §ÜæXð¤ çSÍÌ âæãUæ §¢SÅUèÅ÷UïØêÅU ¥æòY¤ iØêçBÜØÚU çY¤çÁBâ X¤ð ÂçÚUâÚU ×ð´ ¥æÏæÚUçàæÜæ ÚU¹è Áæ ÚUãUè ãñU, ÜðçX¤Ù â¢SÍæÙ X¤æ çÙ×æüJæ ÙæçÎØæ çÁÜð X¤ð X¤ËØæJæè §ÜæXð¤ ×ð´ çX¤Øæ Áæ°»æÐ X¤ËØæJæè §ÜæX¤æ X¤æðÜX¤æÌæ Xð¤ ÕæãUÚUè ÀUæðÚU ÂÚU çSfæÌ ãñUÐ Âçà¿× Õ¢»æÜ âÚUX¤æÚU Ùð §â â¢SÍæÙ Xð¤ çÜ° Á×èÙ Öè ×éãñUØæ X¤ÚUæ Îè ãñUÐ

çÁâ ÌÚUãU ¥æ§ü¥æ§üÅUè Ùð çß½ææÙ X¤è ÂɸUæ§ü X¤æð ÕɸUæßæ ÎðÙð ×ð´ Öêç×X¤æ çÙÖæ§ü ãñU, ©Uâè ÌÚUãU ØãU â¢SÍæÙ Öè çß½ææÙ X¤æð ÕɸUæßæ Îð»æÐ ØãUæ¢ Â梿 ßáèüØ SÙæÌX¤æðöæÚU, Âè°¿ÇUè àæñÿæçJæX¤ ÂæÆ÷UïØXý¤× ¿Üæ° Áæ°¢»ðÐ §âX¤ð ÂèÀðU çß½ææÙ Xð¤ X¤çÚUØÚU X¤æð ¥çÏX¤ ¥æX¤áüX¤ ÕÙæÙð ¥æñÚU çß½ææÙ Xð¤ ÿæðµæ ×ð´ Ù° ¥ßâÚU ÂñÎæ X¤ÚUÙð X¤æ Öè ©UgðàØ çÀUÂæ ãñUÐ SÙæÌX¤æðöæÚU ÂæÆ÷UïØXý¤× Xð¤ ÀUæµææð´ X¤æð ÂýÍ× Îæð ßáæðZ ÌX¤ »çJæÌ, ææñçÌX¤è, ÚUâæØÙ àææSµæ ¥æñÚU Áèß çß½ææÙ ÂɸUÙæ ãUæð»æÐ