XWUU??' X?W ??I ????UUAeUU ??' ?eUY? ?eUe a???a

I?U ?C?Ue ?? A?U? cAAUU? I?? cIU??' ??U I????UU??ca???' X?W cU?? ?y? AyaU ?U? ?eUY? ??U? cAU? X?W I?? YU-YU y??????' ??' I?U XWeXWe?I I?? U????' XWe A?U U?XWUU ?aeUe ?e ??U? a?????UU XW?? cAU? X?WXWUU??' I?U? y???? X?W a??U ??U??UU XW?? cAU? X?W ????UUAeUU I?U? y???? ??' Oe IUXW?UUe XW?? U?XWUU I?? e?U??' X?W ?e? ?eUe a???au ?eUY? cAa??' ?XW ?e? cXWa?U XWe ???I ???UU?SIU AUU ?Ue ?U?? ?e A?cXW I??U??' Ay???' X?WXeWU a??U?U U?? AG?e ?U?? ???

india Updated: Nov 15, 2006 01:32 IST

ÏæÙ ÕǸUè Øæ ÁæÙ? çÂÀUÜð Îæð çÎÙæð´ ØãU Îðß²æÚUßæçâØæð´ XðW çÜØð Øÿæ ÂýàÙ ÕÙæ ãéU¥æ ãñUÐ çÁÜð XðW Îæð ¥Ü»-¥Ü» ÿæðµææð´ ×ð´ ÏæÙ XWè XWè×Ì Îæð Üæð»æð´ XWè ÁæÙ ÜðXWÚU ßâêÜè »Øè ãñUÐ âæð×ßæÚU XWæð çÁÜð XðW XWÚUæñ´ ÍæÙæ ÿæðµæ XðW â×æÙ ×¢»ÜßæÚU XWæð çÁÜð XðW ×æðãUÙÂéÚU ÍæÙæ ÿæðµæ ×ð´ Öè ÏÙXWÅUÙè XWæð ÜðXWÚU Îæð »éÅUæð´ XðW Õè¿ ¹êÙè ⢲æáü ãéU¥æ çÁâ×ð´ °XW ßë‰ çXWâæÙ XWè ×æñÌ ²æÅUÙæSÍÜ ÂÚU ãUè ãUæð »Øè ÁÕçXW ÎæðÙæð´ Âÿææð´ XðW XéWÜ âæðÜãU Üæð» ÁG×è ãUæð »ØðÐ âÖè ²ææØÜæð´ XWæð §ÜæÁ XðW çÜØð âÎÚU ¥SÂÌæÜ ×ð´ ÖÌèü XWÚUæØæ »Øæ ãñU ß àæß XWæð ¥¢PØÂÚUèÿæJæ ãðUÌé Îðß²æÚU ÜæØæ »Øæ ãñUÐ ²æÅUÙæ XðW ÌéÚ¢UÌ ÕæÎ ×æðãUÙÂéÚU ÍæÙæ ÂýÖæÚUè çàæß XéW×æÚU àææÎéüÜ XðW ÙðÌëPß ×ð´ ÂéçÜâ Ùð °XW Âÿæ XðW ÀUãU Üæð»æð´ XWæð ç»ÚU£ÌæÚU XWÚU çÜØæ ãñUÐ ²æÅUÙæ XðW â¢Õ¢Ï ×ð´ ç×Üè ÁæÙXWæÚUè XðW ¥ÙéâæÚU ×æðãUÙÂéÚU ÍæÙæ ÿæðµæ ¥¢Ì»üÌ XWǸUèÕæ¢XW ç¿ÌXWæÆU »æ¢ß çSÍÌ ¹ðÌ ÂÚU çÎÙ XðW ֻܻ vv ÕÁð XéWÀU Üæð» ÏæÙ XWæÅUÙð XWè ÙèØÌ âð Âãé¢U¿ð, çÁâXWæ ßãUæ¢ ÂÚU Âêßü âð ãUè ©UÂçSÍÌ XéWÀU Üæð»æð´ XðW mæÚUæ çßÚUæðÏ çXWØæ »ØæÐ §âè ÕæÌ XWæð ÜðXWÚU ÎæðÙæð´ Âÿææð´ ×ð´ ÕãUâ XWæ ÎæñÚU ¥æÚ¢UÖ ãæð »Øæ Áæð çXW ¹êÙè ⢲æáü ÌXW Âãé¢U¿ »ØæÐ §â ²æÅUÙæ ×ð´ ¿Üð YWÚUâæ, ÖéÁæÜè, ÜæÆUè, Ç¢UÇUæ â×ðÌ ¥iØ ãUçÍØæÚUæð´ âð Ü»è ¿æðÅU XðW XWæÚUJæ ÁãUæ¢ {z ßáèüØ ¹êÕÜæÜ ×¢ÇUÜ Ùæ×XW °XW çXWâæÙ XWè ×æñÌ ãUæð »Øè ßãUè´ ÎæðÙæð´ Âÿææð´ XðW XéWÜ ¿æñÎãU Üæð» ÁG×è ãUæð »ØðÐ ²ææØÜæð´ ×ð´ Â梿 Üæð»æð´ XWè ãUæÜÌ ç¿¢ÌæÁÙXW ÕÙè ãéU§ü ãñUÐ ×ëÌXW ç¿ÌXWæÆU XðW ãUè çÕØæãUè »æ¢ß XWæ çÙßæâè ãñUÐ ÏÙXWÅUÙè çßßæÎ XWæð ÜðXWÚU ãéU§ü ×æÚUÂèÅU ×ð´ °XW Âÿæ XðW ÏÝæê ×¢ÇUÜ, Ì¢ÌÚU ×¢ÇUÜ, ÜæÜÅéU ×¢ÇUÜ, ÙæÍê ×¢ÇUÜ, §¢¼ýæßÌè Îðßè, ÕæÙæð ×¢ÇUÜ ÁÕçXW ÎêâÚðU Âÿæ XðW ãUÚUÎðß ×¢ÇUÜ, ÁR»ê ×¢ÇUÜ, çàæßàæ¢XWÚU ×¢ÇUÜ, ÛæêÙæ Îðßè, àææ¢çÌ Îðßè, ÚðU¹æ Îðßè, XW×èü Îðßè, ÂßÙ ×¢ÇUÜ, çßcJæé ×¢ÇUÜ ß ÚUæÁê ×¢ÇUÜ ÁG×è ãUæð »Øð ãñ´UÐ ²æÅUÙæ XWè ÁæÙXWæÚUè ç×ÜÙð XðW ÌéÚ¢UÌ ÕæÎ ãUè ×æðãUÙÂéÚU ÍæÙæ ÂýÖæÚUè XðW ÙðÌëPß ×ð´ ÂéçÜâ ÎÜ ²æÅUÙæSÍÜ ÂÚU Âãé¢U¿è ß âÕæð´ XWæð §ÜæÁ XðW çÜØð âÎÚU ¥SÂÌæÜ Üð ÁæØæ »ØæÐ ÍæÙæ ÂýÖæÚUè Þæè àææÎéüÜ XðW ¥ÙéâæÚU ²æÅUÙæ XðW â¢Õ¢Ï ×ð´ ×ëÌXW XðW ÂçÚUÁÙæð´ XWè ¥æðÚU âð ×æðãUÙÂéÚU ÍæÙð ×ð´ âèÚUèØâ ÚUæ§üçÅ¢U» XWæ ×éXWÎ×æ ÎÁü XWÚUæØæ »Øæ ãñU ÁÕçXW ÎêâÚðU Âÿæ XWè ¥æðÚU âð ×æÚUÂèÅU âð â¢Õ¢çÏÌ ÂýæÍç×XWè ÎÁü XWÚUæØè »Øè ãñUÐ

First Published: Nov 15, 2006 01:32 IST