Y?A a? cUU?a cUI?a?XW Y?ocYWa X?W a?y? IUUU?
Today in New Delhi, India
Jan 21, 2019-Monday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Y?A a? cUU?a cUI?a?XW Y?ocYWa X?W a?y? IUUU?

YAUe ???o' XWo U?XWUU ao???UU a? IUUU?-AyIa?uU XWUU UU??U cUU?a c?cXWPaXWo' U? YAU? Y??IoUU XWo Y?UU ?Uy XWUUU?XW? cUJ?u? cU?? ??U? ?aX?W I?UI a?cU??UU a? cUU?a c?cXWPaXW Y? cUI?a?XW Y?ocYWa X?W IUU??A? AUU ?Ue ???UXWUU IUUU? I?'?? IUUU?-AyIa?uU XWe Y? ?XW ?????U a? ?E??XWUU Io ?????U XWUU Ie ?e ??U?

india Updated: Sep 02, 2006 03:25 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

ç¿çXWPâXWô´ Ùð ¥æ¢ÎôÜÙ XWè ¥ßçÏ ÕɸUæ XWÚU Îô ²æ¢ÅUð XWè
¥ÂÙè ×梻ô´ XWô ÜðXWÚU âô×ßæÚU âð ÏÚUÙæ-ÂýÎàæüÙ XWÚU ÚUãðU çÚU³â ç¿çXWPâXWô´ Ùð ¥ÂÙð ¥æ¢ÎôÜÙ XWô ¥õÚU ©U»ý XWÚUÙð XWæ çÙJæüØ çÜØæ ãñUÐ §âXðW ÌãUÌ àæçÙßæÚU âð çÚU³â ç¿çXWPâXW ¥Õ çÙÎðàæXW ¥æòçYWâ XðW ÎÚUßæÁð ÂÚU ãUè ÕñÆUXWÚU ÏÚUÙæ Îð´»ðÐ ÏÚUÙæ-ÂýÎàæüÙ XWè ¥Õ °XW ²æ¢ÅðU âð ÕɸæXWÚU Îô ²æ¢ÅðU XWÚU Îè »Øè ãñUÐ §âXðW ÌãUÌ ç¿çXWPâXW ¥Õ ÎôÂãUÚU vw ÕÁð âð Îô ÕÁð ÌXW ¥æ¢ÎôÜÙ XWÚð´U»ðÐ çÚU³â ç¿çXWPâXW ⢲æ XðW âç¿ß ÇUæò ¥ÁØ ÞæèßæSÌß Ùð ÕÌæØæ çXW çÂÀUÜð ¿æÚU çÎÙô´ âð ¥æ¢ÎôÜÙ XðW ÕæÎ Öè çÚU³â ÂýÕ¢ÏÙ ©UÙÜô»ô´ XWè ×梻ô´ XðW â¢Õ¢Ï ×ð´ XWô§ü çß¿æÚU ÙãUè´ XWÚU ÚUãUæ ãñUÐ °ðâð ×ð´ ©UÙÜô»ô´ Ùð ¥æ¢ÎôÜÙ XWô ¥õÚU ©U»ý XWÚUÙð XWæ çÙJæüØ çÜØæ ãñUÐ ÇUæò ÞæèßæSÌß Ùð XWãUæ ãñU çXW àæçÙßæÚU âð Îô ²æ¢ÅðU ÌXW çÚU³â çÙÎðàæXW XWæØæüÜØ ×ð´ çXWâè XWô Âýßðàæ XWÚUÙð ÙãUè´ çÎØæ ÁæØð»æÐ
§â ÎõÚUæÙ çÚU³â XW×ü¿æÚUè Öè çÙÎðàæXW âð çXWâè YWæ§Ü ÂÚU ãUSÌæÿæÚU ÙãUè´ XWÚUæ âXð´W»ðÐ §â ÂÚU Öè ÕæÌ ÙãUè´ ÕÙè, Ìô ¥æ¢ÎôÜÙ ¥õÚU ©U»ý ãUô»æÐ ©UÙÜô»ô´ XWè ×éGØ ×梻ô´ ×ð´ ç¿çXWPâXWô´ XWè ÂýôiÙçÌ ß çÚU³â ç¿çXWPâXWô´ XWô °³â XðW ¥ÙéMW ßðÌÙ-Ööææ XWæ Öé»ÌæÙ àææç×Ü ãñUÐ

First Published: Sep 02, 2006 03:25 IST