Y?C??U ??? ?V?? IA?u XW? OeXUUUU?A | india | Hindustan Times
  • Friday, Jul 20, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 20, 2018-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Y?C??U ??? ?V?? IA?u XW? OeXUUUU?A

Y?C??U meA a?e? ??? UUc???UU XWo ?V?? SIU XUUUU? OeXUUUU?A Y???? O?UIe? ???a? c?O? X?UUUU ?eI?c?XUUUU ?XUUUU ?AXUUUUU A? c?U? AU Y?? OeXUUUU?A XUUUUe cUB?U A???U? AU Ie?yI? z.v ??Ae ?u? OeXUUUU?A X?UUUUXUUUU?UJ? cXUUUUae AyXUUUU?U X?UUUU A?U??U X?UUUU UeXUUUUa?U XUUUUeXUUUU???u ??U U?e? ???

india Updated: Jan 15, 2006 17:23 IST
???P??u
???P??u
PTI

¥¢Ç×æÙ mè â×êã ×ð¢ ÚUçßßæÚU XWô ×VØ× SÌÚ XUUUUæ ÖêXUUUU¢Â ¥æØæÐ ÖæÚÌèØ ×æñâ× çßÖæ» XðUUUU ×éÌæçÕXUUUU °XUUUU ÕÁXUUUUÚ Àã ç×ÙÅ ÂÚ ¥æ° ÖêXUUUU¢Â XUUUUè çÚBÅÚ Âñ×æÙð ÂÚ ÌèßýÌæ z.v ×æÂè »§üÐ ÖêXUUUU¢Â XðUUUU XUUUUæÚJæ çXUUUUâè ÂýXUUUUæÚ XðUUUU ÁæÙ×æÜ XðUUUU ÙéXUUUUâæÙ XUUUUè XUUUUæð§ü ¹ÕÚ Ùãè¢ ãñÐ