Y??cUUX?? ??' Oe ?U??? Xe?WO ??U? XW? Y????AU
Today in New Delhi, India
Feb 22, 2019-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Y??cUUX?? ??' Oe ?U??? Xe?WO ??U? XW? Y????AU

Y??cUUX?? ??' Oe YAU? cX?S? X?? ?X? Xe??O ??U? Y????cAI cX??? A???? ??U A?UU? ???X?? ??U A? Y??cUUX?? ??' ?a U?? X?? ??U? Y????cAI cX??? A???? v? caI??UU X??? X??cUY???cUu?? c?a?c?l?U? X?? ?y?U a?'?UUU ??' Xe??O ??U? X?? Y????AU cX??? A????

india Updated: Aug 22, 2006 15:08 IST
??CU??-?ca??U i?eA ac?ua
??CU??-?ca??U i?eA ac?ua
None

çãUiÎé¥æð´ X¤æ âßæüçÏX¤ Âçßµæ Ïæç×üX¤ Á×æßǸUæ ×æÙð ÁæÙð ßæÜð Xé¢¤Ö ×ðÜð X¤æ çÆUX¤æÙæ ¥Õ ¥×ðçÚUX¤æ Öè ÕÙÙð Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ¥×ðçÚUX¤æ ×ð´ Öè ¥ÂÙð çX¤S× X¤æ °X¤ Xé¢¤Ö ×ðÜæ ¥æØæðçÁÌ çX¤Øæ Áæ°»æÐ ØãU ÂãUÜæ ×æñX¤æ ãñU ÁÕ ¥×ðçÚUX¤æ ×ð´ §â Ùæ× X¤æ ×ðÜæ ¥æØæðçÁÌ çX¤Øæ Áæ°»æÐ

v® çâÌ¢ÕÚU X¤æð §çßüÙ çSÍÌ Xñ¤çÜY¤æðçÙüØæ çßàßçßlæÜØ Xð¤ ÕýðÙ âð´ÅUÚU ×ð´ Xé¢¤Ö ×ðÜð X¤æ ¥æØæðÁÙ çX¤Øæ Áæ°»æÐ ¥æØæðÁX¤æð´ mæÚUæ ÁæÚUè °X¤ ÕØæÙ ×ð´ X¤ãUæ »Øæ ãñU çX¤ §â ×ðÜð X¤æ ¥æØæðÁÙ çßàß àææ¢çÌ X¤ð çÜ° çX¤Øæ Áæ°»æÐ §âX¤æ ¥æØæðÁÙ X¤§ü çãUiÎê Ïæç×üX¤ ⢻ÆUÙæð´ Xð¤ ÕñÙÚU ÌÜð çX¤Øæ Áæ°»æÐ

ÕØæÙ ×ð´ X¤ãUæ »Øæ ãñU çX¤ çÙPØæÙ¢Î, çÙPØæ٢ΠY¤æ©¢UÇðUàæÙ, ç¿i×Ø ç×àæÙ, ßðÎæ¢Ìæ âæðâæØÅUè, Øæð»èàæ ¥æÞæ× ¥æñÚU çãUiÎê SßØ¢âðßX¤ ⢲æ Áñâð ⢻ÆUÙæð´ Xð¤ âæñÁiØ âð §âX¤æ ¥æØæðÁÙ çX¤Øæ Áæ°»æÐ §â ¥Ùæð¹ð Xé¢¤Ö ×ðÜð X¤æ ×éGØ ¥æX¤áüJæ çßàß àææ¢çÌ Ø½æ X¤æ ¥æØæðÁÙ ãUæð»æÐ §â ×æñXð¤ ÂÚU ßãUæ¢ ÚU¹è »§ü ÎðßÌæ¥æð´ X¤è ÂýçÌ×æ¥æð´ ÂÚU ÖæÚUÌ X¤è wv Âçßµæ ÙçÎØæð´ Xð¤ ÁÜ X¤æ çÀUǸUX¤æß çX¤Øæ Áæ°»æÐ §âXð¤ ÕæÎ ÂêÚðU ¥×ðçÚUX¤æ Xð¤ çßçÖiÙ Ïæç×üX¤ ⢻ÆUÙæð´ X¤è ×ÎÎ âð °X¤ çßàææÜ Ïæç×üX¤ ÁéÜêâ ¥æØæðçÁÌ çX¤Øæ Áæ°»æÐ

ÕØæÙ ×ð´ X¤ãUæ »Øæ ãñU çX¤ §â ×æñX¤ð ÂÚU ãUæð× ¥æñÚU ¥æÚUÌè X¤æ çâÜçâÜæ ÁæÚUè ÚUãðU»æРؽæ X¤è àæéL¤¥æÌ ÎæðÂãUÚU Îæð ÕÁð âð ãUæð»èÐ ÖæÚUÌ ×ð´ Xé¢¤Ö ×ðÜð X¤æ ¥æØæðÁÙ ÂýØæ», ãUçÚUmæÚU, ©UÝæñÙ ¥æñÚU ÙæçâX¤ ×ð´ ãUæðÌæ ãñUÐ vwßð´ âæÜ ×ãUæXé¢¤Ö ×ðÜð X¤æ ¥æØæðÁÙ çX¤Øæ ÁæÌæ ãñUÐ §â×ð´ ÎéçÙØæÖÚU âð Üæ¹æð´ çãUiÎê Þæ‰æÜé ¥æñÚU ÂØüÅUX¤ çàæÚUX¤Ì X¤ÚUÌð ãñ´UÐ

ÎéçÙØæ ×ð´ ØãU âÕâð ÕǸUæ ¥SÍæØè Á×æßǸUæ ×æÙæ ÁæÌæ ãñUÐ ¥æØæðÁX¤æð´ Ùð §â ÕØæÙ ×ð´ X¤ãUæ ãñU çX¤ Xé¢¤Ö ×ðÜð âð ¥×ðçÚUX¤æ Xð¤ Üæð» Öè ¥ß»Ì ÚUãðU ãñ´UÐ §âçÜ° ¥×ðçÚUX¤æ ×ð´ âèç×Ì Âñ×æÙð ÂÚU Xé¢¤Ö ×ðÜð X¤æ ¥æØæðÁÙ X¤ÚUÙð X¤æ Yñ¤âÜæ çX¤Øæ »Øæ ãñUÐ §â ×æñX¤ð ÂÚU X¤§ü ¥æñÚU Ïæç×üX¤ °ß¢ âæ¢SXë¤çÌX¤ X¤æØüXý¤× Öè ¥æØæðçÁÌ çX¤° Áæ°¢»ðÐ ÖæÚUÌ âð Öè X¤§ü ÂýçÌçÙçÏ §â×ð´ Öæ» Üð´»ðÐ

First Published: Aug 22, 2006 15:08 IST