Today in New Delhi, India
Nov 15, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

y??eJ? UUoA?UU XWo Y?Wa?U a? AoC?U? XWe ?ec?U?

cU#?U XWe XWoca?a? y??eJ? ca?EAXW?UUo' XWo ?UUX?W ???o' ??' ?Ue A?XWUU Y?Wa?U cCUA??cU? XW? Ayca?y?J? I?U? XWe ??U? ??U Y?Wa?U cCUA??cU? XWe ca?y?? Ay?# XWUU UU??U ?e??Yo' XWo y??eJ? ?USIca?EA, A?UU?AcUUXW ISIXW?UUe II? ???o' XWe a?'Ie ??UXW a? MW?MW XWUU?U? ???UI? ??U?

india Updated: Nov 02, 2006 20:43 IST
a?ca? U??
a?ca? U??
None

ÙðàæÙÜ §¢SÅUè¯ØêÅU ¥æYW YñWàæÙ ÅðUBÙôÜæÁè (çÙ£ÅU) Ùð YñWàæÙ çÇUÁæØçÙ¢» ÿæðµæ XWè ¥æÏéçÙXW ÅðUBÙôÜæÁè ¥õÚU Îðàæ XWè »ýæ×èJæ XWæÚUè»ÚUè XWô XWÚèÕ ÜæÙð XðW ÁçÚUØð »ýæ×èJæ ÚUôÁ»æÚU XWô ÕɸUæßæ ÎðÙð XWè ×éçãU× ÀðUǸUè ãñUÐ

çÙ£ÅU XWè XWôçàæàæ »ýæ×èJæ çàæËÂXWæÚUô´ XWô ©UÙXðW »æ¢ßô´ ×ð´ ãUè ÁæXWÚU YñWàæÙ çÇUÁæØçÙ¢» XWæ ÂýçàæÿæJæ ÎðÙð XWè ãñUÐ ßãU YñWàæÙ çÇUÁæØçÙ¢» XWè çàæÿææ Âýæ# XWÚU ÚUãðU Øéßæ¥ô´ XWô »ýæ×èJæ ãUSÌçàæËÂ, ÂæÚU¢ÂçÚUXW ÎSÌXWæÚUè ÌÍæ »æ¢ßô´ XWè âõ´Ïè ×ãUXW âð MWÕMW XWÚUæÙæ ¿æãUÌæ ãñUÐ

çÙ£ÅU âêµæô´ XðW ¥ÙéâæÚU çÙ£ÅU ßÌü×æÙ ×ð´ ÀUãU â×êãUô´ (BÜSÅUÚU) ×ð´ XWæ× XWÚU ÚUãUæ ãñU ¥õÚU ÁËÎ ãUè §ÙXWè â¢GØæ Öè ÕɸUæ§ü Áæ°»è çÁââð çXW ¥çÏXW âð ¥çÏXW çàæËÂXWæÚUô´ XWô ÂýçàæÿæJæ ç×Ü âXðWÐ XWÂǸUæ ×¢µææÜØ ß »ýæ×èJæ çßXWæâ ×¢µææÜØ çÙ£ÅU XWè ãUÚUâ¢Öß âãUæØÌæ XWÚUÙð XWô ©UPâéXW ãñ´UÐ

©UËÜð¹ÙèØ ãñU çXW çÙ£ÅU Ùð »ýæ×èJæ SÌÚU ÂÚU XWæÚUè»ÚUô´ XWô ÂýðçÚUUÌ XWÚUÙð XðW çÜ° ֻܻ w}® Sß-âãUæØÌæ â×êãUô´ XWæ çÙ×æüJæ çXWØæ ãñU ¥õÚU §ÙXWæ XWæØü »ýæ×èJæ XWæÚè»ÚUô´ XWô Sß-çÙÖüÚUÌæ ¥õÚU Sß-âãUæØÌæ XðW ÁçÚUØð »ÚUèÕè ÚðU¹æ âð ªWÂÚU ©UÆUæÙæ ãñUÐ Ù XðWßÜ ©Uiãð´U ãUè »ÚUèÕè âð çÙÁæÌ çÎÜæ§ü Áæ°»è ÕçËXW ©UÙXWè ¥æÙð ßæÜè ÂèçÉUØæ¢ Öè âé¹ ¿ñÙ âð ÚUãð´U §âXðW çÜ° ©Uiãð´U ÚUôÁ»æÚU Öè çÎÜæØæ Áæ°»æÐ

ßñçàßXW SÌÚU ÂÚU ÖæÚUÌèØ YñWàæÙ çÇUÁæØçÙ¢» XWè °XW çßçàæCU ÂãU¿æÙ ÕÙð, §âXðW çÜ° çÎàææ ×ð´ çÙ£ÅU Ùð ¥ÂÙð ÂæÆKXýW× (XWÚUèXWÜ×) ×ð´ Öè ¥æßàØXW YðWÚUÕÎÜ çXW° ãñ´U ÌÍæ Ù§ü çÎËÜè çSÍÌ ¥ÂÙð ãðUÇU ¥æçYWâ ×ð´ °XW §¢ÅUÚUÙðàæÙÜ ¥YðWØâü ¥æçYWâ Öè ¹ôÜæ ãñUÐ ©UËÜð¹ÙèØ ãñU çXW çÙ£ÅU Ùð ÎéçÙØæ XðW Âý×é¹ Îðàæô´ XðW YñWàæÙ â¢SÍæÙô´ XðW âæÍ â×ÛæõÌð (°×¥ôØê) çXW° ãñ´UÐ ØãU ¥æÎæÙ ÂýÎæÙ XðWßÜ ÀUæµæô´ ÌXW ãUè âèç×Ì ÙãUè´ ÚUãUÌæ ÕçËXW YñWXWËÅUè, ¥Ùéâ¢ÏæÙ ÌÍæ âæ¢SXëWçÌXW âè×æ¥ô´ ÌXW Áæ Âãé¢U¿Ìæ ãñUÐ

çÙ£ÅU çßÎðàæè ÀUæµæô´ XWô Öè ÖæÚUÌ XWè »ýæ×èJæ â¢ßðÎÙæ¥ô´ XWô XWÚUèÕ âð Îð¹Ùð XWæ ×õXWæ ÎðÌæ ãñUÐ çÙ£ÅU XðW YñWàæÙ ÂýÕ¢ÏÙ ¿ðØÚUÂâüÙ ÌÍæ §¢ÅUÚUÙðàæÙÜ çÜ¢XðWÁðÁ XðW Âý×é¹ ÇUæ. ÇUè XðW ÕÌÚUæ ÕÌæÌð ãñ´U çXW §Ù ¥æÎæÙ ÂýÎæÙ XWæ ©UgðàØ ÀUôÅðU °ß¢ ×ÛæôÜð BÜSÅUÚUô´ XWô âãUØô» ÎðÙæ ÌÍæ »ýæ×èJæ BÜSÅUÚUô´ XWô ÕɸUUæßæ ÎðÙæ ãñUÐ

ÇUæ. ÕÌÚUæ ÕÌæÌð ãñ´U çXW çÙ£ÅU ßÌü×æÙ ×ð´ ÀUãU â×êãUô´ (BÜSÅUÚU) ×ð´ XWæ× XWÚU ÚUãUæ ãñU ¥õÚU ÁËÎ ãUè §ÙXWè â¢GØæ Öè ÕɸUæ§ü Áæ°»è çÁââð çXW ¥çÏXW âð ¥çÏXW çàæËÂXWæÚUô´ XWô ÂýçàæÿæJæ ç×Ü âXðW ¥õÚU ©UÙXWè XWÜæ XðWßÜ ¥æçÖÁæPØ ß»ü ÌXW âèç×Ì Ù ÚUãUXWÚU ¥æ× ß»ü XðW ©UÂØô» ×ð´ Öè ¥æ âXðWÐ

ֻܻ v® ãUÁæÚU »ýæ×èJæ ãUSÌçàæËÂXWæÚUô´ XWô ÂýçàæçÿæÌ XWÚUÙð XðW çÜ° çÙ£ÅU XðW °XW ãUÁæÚU âð Öè ¥çÏXW ÀUæµæ ÁéÅðU ãéU° ãñ´U Áô ©Uiãð´U àæñÿæçJæXW çÅþU ÌÍæ YñWÕ §¢çÇUØæ, ¥Ùô¹è ÌÍæ çÎËÜè ãUæÅU Áñâð SÍæÙô´ ÂÚU Öè Üð ÁæÌð ãñ´U ÌÍæ ©Uiãð´U ©UiãUè´ XWè XWÜæ XWè Ù§üÂçÚUÖæáæ¥ô¢ ÂçÚUç¿Ì XWÚUæÌð ãñ´UÐ

First Published: Nov 02, 2006 20:43 IST