Y?? I?? ?e? ?eUY? AUU cU??uI a?ei?
Today in New Delhi, India
Jan 24, 2019-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Y?? I?? ?e? ?eUY? AUU cU??uI a?ei?

YWU A??Ui?Uey???? X?W Y?? ?UPA?IXW ??? ???A?UUe A?U?! ????' ??' ?U??eI a? YcIXW Y?? cUXWUU? a? ?ea? ??'U ??Ue' I ?a??Z XWe IeUU? ??' Y?? aSI? ?U??U? a? Ie?e Oe ??'U? B???'cXW I??? aUUXW?UUe I????' X?W ???AeI ?a ?au Y?? XW? cU??uI a?ei? ??U? Y?? XWe c?XyWe X?W?U ??U?UUe ??A?UU ??' ?Ue ??U cAaa? cXWa?U XW?? ?UaXW? a?Ue ?eE? U?e' c?U A? UU?U? ??U?

india Updated: Jun 15, 2006 00:23 IST

YWÜ ÂÅ÷UïÅUè ÿæðµæ XðW ¥æ× ©UPÂæÎXW °ß¢ ÃØæÂæÚUè ÁãUæ¡ Õæ»æð´ ×ð´ ©U³×èÎ âð ¥çÏXW ¥æ× çÙXWÜÙð âð ¹éàæ ãñ´U ßãUè´ »Ì ßáæðZ XWè ÌéÜÙæ ×ð´ ¥æ× âSÌæ ãUæðÙð âð Îé¹è Öè ãñ´UÐ BØæð´çXW Ì×æ× âÚUXWæÚUè Îæßæð´ XðW ÕæßÁêÎ §â ßáü ¥æ× XWæ çÙØæüÌ àæêiØ ãñUÐ ¥æ× XWè çÕXýWè XðWßÜ ²æÚðUÜê ÕæÁæÚU ×ð´ ãUè ãñU çÁââð çXWâæÙ XWæð ©UâXWæ âãUè ×êËØ Ùãè´ ç×Ü Âæ ÚUãUæ ãñUÐ
¥æ¡ÅU»É¸Uè âæñ´ÚUæ XðW ÂýÏæÙ °ß¢ ¥æ× ©UPÂæÎXW çÎÙðàæ çâ¢ãU Ùð ÒçãUiÎéSÌæÙÓ XWæð ÕÌæØæ çXW §â ßáü Õæ»æð´ ×ð´ ¥æ× ©U³×èÎ âð ¥çÏXW çÙXWÜ ÚUãUæ ãñU çÁâ XWæÚUJæ âSÌæ çÕXW ÚUãUæ ãñUРܹ٪W °ß¢ ×çÜãUæÕæÎ XWè ×¢çÇUØæð´ ×ð´ ¥æ× ÂÚU ãUæðÙð ßæÜ𠹿æðZ âð Õ¿Ùð XðW çÜ° ßð ¥æ× XWæð ÅþñUBÅUÚU ÅþUæÜè ×ð´ ÖÚUXWÚU âJÇUèÜæ ×¢ÇUè Üð Áæ ÚUãðU ãñ´U BØæð´çXW ßãUæ¡ Õð¿Ùð ÂÚU ¹¿æü XW× ãUæðÌæ ãñU ÁÕçXW ×çÜãUæÕæÎ ×ð´ ÂýçÌ ÂðÅUè XWÚUèÕ wz LW° ¹¿ü ¥æ ÚUãUæ ãñUÐ §âXðW ¥Üæßæ §â ßáü ¥Öè ÌXW çÙØæüÌ àææØÎ XWæ»Áæð´ ×ð´ ãUè ãUæð ÚUãUæ ãñUÐ
×ñ´»æð ÂñXW ãUæ©Uâ ÚUãU×æÙ ¹ðǸUæ XWè ⢿æÜÙ âç×çÌ XðW âÎSØ ¥æ× ©UPÂæÎXW °ß¢ çÙØæüÌXW çàæß ÚUæÁ çâ¢ãU ØæÎß XWæ XWãUÙæ ãñU çXW §â ßáü ¥Öè ÌXW Îðàæ âð ÕæãUÚU çÙØæüÌ àæêiØ ãñU BØæð´çXW ÁæÂæÙ XWè ÅUè× XðW ×æÙXWæð´ ÂÚU ØãUæ¡ XWæ ¥æ× ¹ÚUæ ÙãUè´ ©UÌÚU ÚUãUæ ãñUÐ ÎàæãUÚUè ¥æ× XðW ÌðÁè âð ÂXWÙð XðW âæÍ ãUè ¥Õ Ü»Ö» âÖè ÌÚUãU XðW ¥æ× ÂXWÙð Ü»ð ãñ´UÐ YWÜæð´ XWæ ÚUæÁæ ¥æ× ¥Õ ÂêÚUè ÌÚUãU âð ÕæÁæÚUæð¢ ×ð´ ÀUæ »Øæ ãñUÐ ×çÜãUæÕæÎ ×¢ÇUè ×ð´ ×¢»ÜßæÚU XWæð XWøæè ÎàæãUÚUè }® âð vv® LW° ÌÍæ ÂBXWè }® âð vw® LW° ÌXW çÕXWèÐ §âè ÌÚUãU ÎéÕR»æ ×¢ÇUè ÂýçÌ ÅUæððXWÚUè XWøæè |®-~® LW° ÌÍæ ÂBXWè }® âð vv® LW° ÂðÅUè çÕXWèÐ

ÂðçÅUØæð´ XWè ×ã¡U»æ§ü âð ÃØæÂæÚUè ÂÚðUàææÙ
X æXWæðÚUè (çãUâ¢.)Ð »Ì ßáæðZ XWè ÌéÜÙæ ×ð´ ¥æ× Ìæð XWæYWè âSÌæ ãñU ÜðçXWÙ ÂðçÅUØæð´ XðW ¿É¸ðU Îæ×æð´ Ùð ¥æ× ÃØæÂæçÚUØæð´ XWè ×éçàXWÜð´ ÕɸUæ Îè ãñUÐ XWæXWæðÚUè ×çÜãUæÕæÎ, ×æÜ ß âÚUæðÁÙèÙ»ÚU XðW Õæ»ßæÙ ß ¥æ× XWæ XWæÚUæðÕæÚU XWÚUÙð ßæÜð ÃØæÂæçÚUØæð´ Ùð ÕÌæØæ çXW çÂÀUÜð ßáü ÁãUæ¡ v® âð vw LW° ×ð´ ¹æÜè ÂðÅUè ç×ÜÌè Íè ßãUè´ §â ßáü vz âð v} LW° ×¢ð ç×Ü ÚUãUè ãñUÐ §ÌÙè :ØæÎæ XWè×Ì ÕɸUÙð XðW ÕæßÁêÎ ÜXWǸUè XWè ÂðÅUè ç×ÜÙæ ×éçàXWÜ ãñUÐ Üæð» ¥Õ ¹éÜæ ¥æ× ×¢çÇUØæð´ ×ð´ Õð¿ ÚUãðU ãñ´U Øæ çYWÚU ΣÌè XðW çÇU¦Õð XWæ âãUæÚUæ çÜØæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ

First Published: Jun 15, 2006 00:23 IST