Y?P?c?a??a a? U?U?UA ?e?CU? cIEUe a? U???U

c?a??a ??UUXyW?#?U a? cIEUe a? ?U XWUU a??? a?E??U a?I ?A? c?UUa? ?e?CU? ??UUA???uU A?e?U?? ?eG?????e YAeuU ?e?CU? Y?P?c?a??a a? U?U?UA cI??? ?eG?????e :???' ?Ue ??UUA???uU XW?W A??c?uUXW?? AUU Y??? ??a? ?Ue O?AA? X?W AyI?a? YV?y? ?IeU?I A??C?U?, UUU YV?y? a?A? a??U ac?UI a?XWC?U??' XWe a?G?? ??' ??AeI A??Ueu XW??uXWI?uY??' m?UU? YAeuU ?e?CU? cA?I???I X?W U?UU??' U? ???U?U XW?? Y?UU ?UPAy?UUXW ?U? cI???

india Updated: Sep 06, 2006 03:44 IST
c?U|?e
c?U|?e
None

çßàæðá °ØÚUXýWæ£ÅU âð çÎËÜè âð ¿Ü XWÚU àææ× âæɸðU âæÌ ÕÁð çÕÚUâæ ×é¢ÇUæ °ØÚUÂæðÅüU Âãé¢U¿ð ×éGØ×¢µæè ¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ ¥æP×çßàßæâ âð ÜÕÚðUÁ çιðÐ ×éGØ×¢µæè :Øæð´ ãUè °ØÚUÂæðÅüU XWðW ÂæðçÅüUXWæð ÂÚU ¥æØð ßñâð ãUè ÖæÁÂæ XðW ÂýÎðàæ ¥VØÿæ ØÎéÙæÍ Âæ¢ÇðUØ, Ù»ÚU ¥VØÿæ â¢ÁØ âðÆU âçãUÌ âñXWǸUæð´ XWè â¢GØæ ×ð´ ×õÁêÎ ÂæÅUèü XWæØüXWÌæü¥æð´ mæÚUæ ¥ÁéüÙ ×é¢ÇUæ çÁ¢ÎæÕæÎ XðW ÙæÚUæð´ Ùð ×æãUõÜ XWæð ¥õÚU ©UPÂýðÚUXW ÕÙæ çÎØæÐ YêWÜ×æÜæ âð ×éGØ×¢µæè XWæ Sßæ»Ì çXWØæ »ØæÐ ×éGØ×¢µæè SßØ¢ âÖè ×æÜæ SßèXWæÚU XWÚUÌð ãéU° ¥ÂÙð çâÚU ÂÚU ÚU¹ ÚUãðU ÍðÐ ©UÙXðW ¥¢»ÚUÿæXWæð´ Ùð Öè ¥æÁ çXWâè XWô ¹ÎðǸUÙð XWè XWæðçàæàæ ÙãUè´ XWèÐ âÖè XWæð ×æÜæ ÂãUÙæÙð XWæ ×õXWæ çÎØæ »ØæÐ ÎÁüÙæð´ ×æÜæ°¢ ×éGØ×¢µæè XðW »Üð ×ð´ ÂãUÙæØè »Øè´Ð ¥çÖßæÎÙ SßèXWæÚU XWÚUÌð ãéU° ×éGØ×¢µæè XWæÚU XWè ¥æðÚU ÕɸðU ãUè Íð çXW ×èçÇUØæ Ùð ©Uiãð´U ²æðÚU çÜØæÐ ©UiãUæð´Ùð ¥æàßSÌ çXWØæ çXW ßãU ¥æßæâ ÂÚU ×èçÇUØæ XðW âæÍ ÕæÌ¿èÌ XWÚð´U»ðÐ °XW ÕæÚU Ìæð ×éGØ×¢µæè XWæÚU ×ð´ ÕñÆUÙð XWæð ÌñØæÚU ãéU° ÂÚU ÎêâÚUðU ãUè ÿæJæ çÁ¢ÎæÕæÎ XðW ÙæÚUæð´ Ùð ×æÙæð ©UÙ×ð´ ÙØæ Áæðàæ ÖÚU çÎØæÐ ßãU XWæÚU XðW ÂæØÎæÙ ÂÚU ¿ÉU¸ »Øð ¥õÚU ¥ÂÙð â¢âÎèØ âÜæãUXWæÚU ¥ØæðVØæÙæÍ ç×Þæ âçãUÌ ÖæÁÂæ XðW ©UÙ âÖè XWæØüXWöææü¥æð´ XðW ãUæÍæð´ XWæð ¥ÂÙð ãUæÍ ×ð´ ÜðXWÚU °XWÁéÅUÌæ XWæ ÂçÚU¿Ø çÎØæÐ
¥æÁ ×éGØ×¢µæè âð ãUæÍ ç×ÜæÙð XðW çÜ° ãUæðǸU ÙãUè´ Íè, ÕçËXW ×éGØ×¢µæè XWè ×énïUè XWð âæÍ ¥ÂÙè ×énïUè XWæð ÎðÚU ÌXW ç×Üæ XWÚU àæçBÌ XWæ ÂçÚU¿Ø çÎØæ »ØæÐ ãUæÍ çãUÜæ XWÚU ¥çÖßæÎÙ SßèXWæÚU XWÚUÌð ãéU° ×éGØ×¢µæè Ùð ¥¢»êÆUæ çιæ XWÚ ¿èØâü çXWØæ ¥õÚUU çßÁØè ãUæðÙð XWæ â¢XðWÌ çÎØæÐ ×éGØ×¢µæè XðW ¿ðãUÚðU XWè ÖæßÖ¢ç»×æ ¥õÚU ¥¢»êÆUæ çιæ XWÚU Üæð»æð´ XWæð ¥æP×çßàßæâ ÁÌæÙð XWè §â XWæðçàæàæ Ùð XW§ü Üæð»æð´ XWè ç¿¢Ìæ ÕɸUæ Îè ãñUÐ çßàæðá MW âð ÚUæÁÙèçÌXW âÚU»×èü ÕɸU »Øè ãñUÐ ¥æç¹ÚU ×éGØ×¢µæè çÎËÜè âð ÖæÁÂæ ãUæ§XW×æÙ XðW âæÍ ÕñÆUXW ×ð´ Öæ» ÜðXWÚU ÜõÅðU ÍðÐ ÖæÁÂæ ¥VØÿæ XðW âæÍ ÕñÆUXWÚU ×éGØ×¢µæè °ØÚUÂæðÅüU âð ¥ÂÙð ¥æßæâ XðW çÜ° çÙXWÜ »ØðÐ

First Published: Sep 06, 2006 03:44 IST