Today in New Delhi, India
Apr 23, 2019-Tuesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Y??U ??o?U?U???Ao' XWo aA?

ae?eY?? X?W c?a??a i????Iea? a?A? Aya?I XWe YI?UI U? ??UU? ??o?U?U? X?W Y??U YcO?eBIo' XWo IeU a? AU?U ?au X?W a??? XW?UU???a XWe aA? aeU??e ??U? ?i??'U wz AeU??u XWoXW??CU a?G?? Y?UUae y?(?)/~{ ??' Ioae XWUU?UU cI?? ?? I?? YI?UI U? aA? X?W c??Ie AUU aeU???u X?W cU? w{ caI??UU XWe cIcI cUI?ucUUI XWe Ie? ??U??UU XWo Y?U? Y?WaU? ??' Aa?eA?UU c?O? ??? XWoa??UU X?W YcIXW?cUU?o' Y?UU XW?u??cUU?o' XWo a??ucIXW AU?U a?U X?W a??? XW?UU???aXWe aA? aeU??e ?e? Io Y?AecIuXWI?u YcOe?BIo' XWo ??UU ?au Y?UU Io YcO?eBIo' XWo IeU-IeU ?au XWe aA? aeU??e ?e ??U?

india Updated: Sep 27, 2006 01:33 IST
c?U|?e
c?U|?e
None

âèÕè¥æ§ XðW çßàæðá iØæØæÏèàæ â¢ÁØ ÂýâæÎ XWè ¥ÎæÜÌ Ùð ¿æÚUæ ²æôÅUæÜæ XðW ¥æÆU ¥çÖØéBÌô´ XWô ÌèÙ âð ÀUãU ßáü XðW âÞæ× XWæÚUæßæâ XWè âÁæ âéÙæØè ãñUÐ §iãð´U wz ÁéÜæ§ü XWô XWæ¢ÇU â¢GØæ ¥æÚUâè y®(°)/~{ ×ð´ Îôáè XWÚUæÚU çÎØæ »Øæ ÍæÐ ¥ÎæÜÌ Ùð âÁæ XðW çÕ¢Îé ÂÚU âéÙßæ§ü XðW çÜ° w{ çâÌ¢ÕÚU XWè çÌçÍ çÙÏæüçÚUÌ XWè ÍèÐ ×¢»ÜßæÚU XWô ¥ãU× YñWâÜð ×ð´ ÂàæéÂæÜÙ çßÖæ» °ß¢ XWôáæ»æÚU XðW ¥çÏXWæçÚUØô´ ¥õÚU XW×ü¿æçÚUØô´ XWô âßæüçÏXW ÀUãU âæÜ XðW âÞæ× XWæÚUæßæâ XWè âÁæ âéÙæØè »ØèÐ Îô ¥æÂêçÌüXWÌæü ¥çÖéØBÌô´ XWô ¿æÚU ßáü ¥õÚU Îô ¥çÖØéBÌô´ XWô ÌèÙ-ÌèÙ ßáü XWè âÁæ âéÙæØè »Øè ãñUÐ §Ù×ð´ °XW×æµæ ×çãUÜæ ¥çÖØéBÌ ßðJæé Ûææ ãñU, çÁâð ÌèÙ âæÜ XðW âÞæ× XWæÚUæßæ⠰ߢ z® ãUÁæÚU LWÂØð Áé×æüÙæ ÖÚUÙð XWè âÁæ âéÙæØè »Øè ãñUÐ Áé×æüÙæ XWè ÚUæçàæ ¥Îæ ÙãUè´ XWÚUÙð ÂÚU ÀUãU ×æãU ¥çÌçÚUBÌ âæÏæÚUJæ XWæÚUæßæâ Öé»ÌÙæ ãUô»æÐ ßðJæé Ûææ Ùð Á×æÙæÌ Øæç¿XWæ ÎæØÚU XWè Íè, çÁâð ¥ÎæÜÌ Ùð SßèXëWÌ XWÚUÌð ãéU°, ©Uiãð´U Á×æÙÌ ÂÚU çÚUãUæ XWÚUÙð XWæ ¥æÎðàæ çÎØæÐ °XW ¥iØ ¥çÖØéBÌ çµæÂéÚUæÚUè ×ôãUÙ ÂýâæÎ XWô Öè ÌèÙ ßáü XWè âÁæ âéÙæØè »Øè, ÜðçXWÙ ©UiãUô´Ùð Á×æÙÌ Øæç¿XWæ Îæç¹Ü ÙãUè´ XWè, çÜãUæÁæ ©Uiãð´U Öè iØæçØXW çãUÚUæâÌ ×ð´ ÁðÜ ÖðÁ çÎØæ »ØæÐ ¥ÎæÜÌ Ùð §âè ×æ×Üð XðW °XW ¥çÖØéBÌ çßÙôÎ XéW×æÚU Ûææ XWô âô×ßæÚU XWô çÙÎôüá XWÚUæÚU ÎðÌð ãéU° çÚUãUæ XWÚUÙð XWæ ¥æÎðàæ çÎØæ ÍæÐ XWæ¢ÇU â¢GØæ ¥æÚUâè y®(°)/~{ Îé×XWæ XWôáæ»æÚU âð v~~z ×ð´ x~ Üæ¹ Ùõ ãUÁæÚU wy{ LWÂØð XWè ¥ßñÏ çÙXWæâè XWæ ×æ×Üæ ãñUÐ §â×ð´ âèÕè¥æ§ Ùð vw ¥çÖØéBÌô´ XðW ç¹ÜæYW ¿æÁüàæèÅU ÎæØÚU çXWØæ ÍæÐ ÂãUÜæ ¿æÁüàæèÅU âæÌ ÁÙßÚUè v~~| XWô ¥õÚU ÂêÚUXW ¿æÁüàæèÅU Â梿 ¥BÌêÕÚU v~~~ XWô ÎæØÚU çXWØæ »ØæÐ wz קü w®®z XWô ¥ÎæÜÌ ×ð´ ¿æÁüYýðW× çXWØæ »ØæÐ §âè ÎõÚUæÙ Îô ¥çÖØéBÌ Âêßü XWôáæ»æÚU ÂÎæçÏXWæÚUè ÀUÅ÷UÆêU ÂýâæÎ ¥õÚU XWôáæ»æÚU XðW ßÚUèØ Üð¹æÂæÜ XWæçÜXWæ ÂýâæÎ çâiãUæ XWè ×õÌ ãUô »ØèÐ °XW ¥çÖØéBÌ ¥æÂêçÌüXWÌæü ©U×æàæ¢XWÚU Âæ¢ÇðUØ YWÚUæÚU ²æôçáÌ XWÚU çÎØæ »ØæÐ àæðá Ùõ XðW ç¹ÜæYW »ßæãUè àæéMW ãéU§üÐ âèÕè¥æ§ XWè ¥ôÚU âð çßàæðá ÜôXW ¥çÖØôÁXW çàæßXéW×æÚU XWæXWæ Ùð |w »ßæãUô´ XWè »ßæãUè XWÜ×ÕÎ÷Ï XWÚUæØèÐ Õ¿æß Âÿæ XWè ¥ôÚU âð ×æµæ Îô »ßæãU Âðàæ çXWØð »ØðÐ

First Published: Sep 27, 2006 01:33 IST