Today in New Delhi, India
Dec 12, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

YaUe cXWIU? YaUe ??U?

A?UU? ??' UXWUe a???U a? Y??U-AC??U ??A?UU??' ??' YaUe a???U X?W AycI a?I??U S??O?c?XW ??U? XW?u ??UU I?? YaUe a???U a? :??I? Y?XWauXW UXWUe a??U X?W A?XW ?U??I? ??'U? ??a? ??' ?UAO??BI?Y??' XW? I???? ??U? a?UA ??U? UXWUe a???U XW?? YUU YaUe a???U??' X?W ?e? UU? cI?? A?? I?? AUU?U? ?ecaXWU ?U????

india Updated: Apr 21, 2006 01:31 IST

ÂÅUÙæ×ð´ ÙXWÜè âæ×æÙ âð ¥ÅðU-ÂǸðU ÕæÁæÚUæð´ ×ð´ ¥âÜè âæ×æÙ XðW ÂýçÌ â¢ÎðãU SßæÖæçßXW ãñUÐ XW§ü ÕæÚU Ìæð ¥âÜè âæ×æÙ âð :ØæÎæ ¥æXWáüXW ÙXWÜè âæ×Ù XðW ÂñXW ãUæðÌð ãñ´UÐ °ðâð ×ð´ ©UÂÖæðBÌæ¥æð´ XWæ Ïæð¹æ ¹æÙæ âãUÁ ãñUÐ ×æ×êÜè ÌæñÚU ÂÚU Ùæ×æð´ ×ð´ ãðUÚU-YðWÚU XWÚU ÕÙæØð »Øð ÙXWÜè âæ×æÙ XWæð ¥»ÚU ¥âÜè âæ×æÙæð´ XðW Õè¿ ÚU¹ çÎØæ ÁæØ Ìæð ÂÚU¹Ùæ ×éçàXWÜ ãUæð»æÐ ©UÂÖæðBÌæ¥æð´ XWè §âè XW×ÁæðÚUè XWæ ÜæÖ ÙXWÜ¿è ¥æâæÙè âð ©UÆUæ ÚUãðU ãñ´UÐ

¥âÜè âð ÍæðǸUè XW× XWè×Ì ×ð´ ÙXWÜè ©UPÂæÎ ÕæÁæÚU ×ð´ ©UÂÜ¦Ï ãñUÐ âæñiÎØü ÂýâæÏÙæð´ XWè Þæë¹¢Üæ ×ð´ XW§ü °ðâð ©UPÂæÎ ãñ´ çÁÙXðW ÙXWÜè,¥âÜè âð :ØæÎæ çÕXWÌð ãñ´UÐ §âXðW ÂèÀðU XWæÚUJæ ãUæðÌè ãñU ÍæðXW °ß¢ ¹éÎÚUæ ×êËØ XðW Õè¿ ÖæÚUè ¥¢ÌÚUÐ ¹éÎÚUæ çÕXýðWÌæ¥æð´ XWæð §Ù ©UPÂæÎæð´ XWæð Õð¿Ùð âð :ØæÎæ ×éÙæYWæ ãUæðÌæ ãñUÐ §Ù×ð´ XéWÀU Âý×é¹ ãñ´U-


¥âÜè ÂÚU ÖæÚUè ÙXWÜè

ÙXWÜè ©UPÂæÎ ÍæðXW ×êËØ ¹éÎÚUæ ×êËØ
ÙßÚUPÙ ÌðÜw® LW°x~ LW°
ÕÙYêWÜ ÌðÜww LW°x} LW°
ÕæðÚUæðÜèÙ{ LW°vz LW°
©UÁæÜæ ÙèÜy LW° } LW°
Âæñ´Ç÷Uâ Âæ©UÇUÚUvw LW°xw LW°
BØæðXWæçÂüÙ ÌðÜv| LW°w{ LW°
çÙãUæÚU ÌðÜwx LW°x} LW°


×㢻ð ÙXWÜè ©UPÂæÎ ÍæðXW ×êËØ ¹éÎÚUæ ×êËØ
ÙðÚUæðÜXW Âð´ÅU (ÂýçÌ Üè.)zz LW°vv® LW°
àææÜè×æÚU Âð´ÅUyy LW°~z LW°

ÙXWÜè ©UPÂæÎÍæðXW ×êËØ ¹éÎÚUæ ×êËØ
ÜB×ð XýWè×v{ LW°y® LW°
BÜèÙ çBÜØÚUvy LW°xw LW°
ÁæòÙâÙ °¢ÇU ÁæòÙâÙ Âæ©UÇUÚUv} LW°yw LW°
ÇUæÕÚU ÜæÜ Î¢Ì×¢ÁÙ{ LW°vy LW°
ÃãUèÜ Âæ©UÇUÚUz.z® LW°v® LW°
çÚUÙ/ÃãUèÜ çÇUÅUÚUÁð´ÅUy-z.z® LW°}-v® LW°

×㢻ð ÙXWÜè ©UPÂæÎÍæðXW ×êËØ ¹éÎÚUæ ×êËØ
ÕÁüÚU Âð´ÅUyy LW°~{ LW°
ÁæÙâÙ SÙæð âð× (ÂýçÌ Õñ»)v}z LW°ywz LW°Ð

First Published: Apr 21, 2006 02:50 IST