Today in New Delhi, India
Nov 22, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

YAUU?cI???'-???a?c????' ??' ??Ue??UUeI?? ????U

???cI?U?UUe ??' a?e?U??' ??' ????U ?U?U??UU YAUU?cI???' Y??UU ???a?c????' X?W ?e? ?U??UU ?U?oU X?W a?eA cSII a?UUJ? UcaZ ?U??? X?W A?a ?eI??UU a??? XWUUe? |?x? ?A? A?XWUU ??Ue-??UUe Y??UU ????' X?W I??X?W ?eU?? YAUU?cI???' ?XW a?e?U XW?? ???a?c????' U? IeUU IXW ?I?C?U?, I?IXW YAUU?cI???' X?W IeaU?U a?e?U U? ?? YW??C?U XWUU I?Ua?I Y?WU? Ie? XWUUe? Y?I? ?????U IXW UUU O?U ???XW X?W A?a O?-I??C?U XWe cSIcI ?Ue UU?Ue?

india Updated: Jan 19, 2006 01:49 IST

×æðçÌãUæÚUè×ð´ â×êãUæð´ ×ð´ Õ¢ÅðU ãU×ÜæßÚU ¥ÂÚUæçÏØæð´ ¥æñÚU ÃØßâæçØØæð´ XðW Õè¿ ÅUæ©UÙ ãUæòÜ XðW â×è çSÍÌ àæÚUJæ ÙçâZ» ãUæð× XðW Âæâ ÕéÏßæÚU àææ× XWÚUèÕ |Ñx® ÕÁð Á×XWÚU »æðÜè-ÕæÚUè ¥æñÚU Õ×æð´ XðW Ï×æXðW ãéU°Ð ¥ÂÚUæçÏØæð´ °XW â×êãU XWæð ÃØßâæçØØæð´ Ùð ÎêÚU ÌXW ¹ÎðǸUæ, ÌÕÌXW ¥ÂÚUæçÏØæð´ XðW ÎêâÚðU â×êãU Ùð Õ× YWæðǸU XWÚU ÎãUàæÌ YñWÜæ ÎèÐ

XWÚUèÕ ¥æÏæ ²æ¢ÅðU ÌXW àæãUÚU XðW ÃØSÌÌ× Ù»ÚU ÖßÙ ¿æñXW XðW Âæâ Öæ»-ÎæñǸU XWè çSÍçÌ ÕÙè ÚUãUèÐ Õ×æð¢ XðW Ï×æXðW XWè ¥æßæÁ âéÙXWÚU âñXWǸUæð´ XWè â¢GØæ ×ð´ ÙçâZ» XðW Âæâ Á×æ ÚUæð»è ß ¥iØ Üæð»æð´ XðW Õè¿ ¥YWÚUæ-ÌYWÚUè ׿ »ØèÐ ²æÅUÙæ ×ð´ Îæð Üæð» ²ææØÜ ãéU°Ð §Ù×ð´ °XW XWè ÂãU¿æÙ ÚUæ×Ù»ÚU (Â.¿.) XðW ¥àææðXW XéW×æÚU XðW MW ×ð´ ãéU§ü, Áæð ÖæðÜæ Îßæ ÃØßâæØè XWè ÎéXWæÙ ÂÚU Îßæ ¹ÚUèÎ ÚUãUæ ÍæÐ

²æÅUÙæ XWè ¹ÕÚU ÂæÌð ãUè âÎÚU ÇUè°âÂè çàæß XéW×æÚU Ûææ ¥æñÚU Ù»ÚU ÂýÖæÚUè â¢ÁØ XéW×æÚU Ûææ âàæSµæ ÕÜ XðW âæÍ Âãé¢U¿ ßSÌéçSÍçÌ XWè ÁæÙXWæÚUè Âýæ# XWÚU ÀUæÂð×æÚUè ¥æÚ¢UÖ XWÚU ÎèÐ ÜðçXWÙ ÌÕÌXW ¥ÂÚUæÏè YWÚUæÚU ãUæð »ØððUÐ çÂÀUÜð â#æãU °XW ¥æÂÚUæçÏXW ç»ÚUæðãU mæÚUæ Îßæ ÎéXWæÙÎæÚUæð´ XWæð Ú¢U»ÎæÚUè XðW çÜ° µæ çÎØæ ÍæРµæ ×ð´ Ú¢U»ÎæÚUè Ù ÎðÙð ÂÚU ÂçÚUJææ× Öé»ÌÙð XWè Öè ¿ðÌæßÙè Îè »§ü ÍèÐ

×æ×Üð XWè âê¿Ùæ ÎéXWæÙÎæÚUæð´ Ùð ÂéçÜâ ¥ÏèÿæXW âçãUÌ ¥iØ ¥çÏXWæçÚUØæð´ XWæð Îè ÍèÐ ÕéÏßæÚU àææ× ×æðÅUÚUâæ§çXWÜ ÂÚU âßæÚU ¥ÂÚUæÏè Îßæ ÎéXWæÙ ÂÚU ¥¢ÏæÏé¸Ï YWæØçÚ¢U» XWÚUÌð ãéU° SÅðUàæÙ ÚUæðÇU XWè ¥æðÚU Öæ»ð, ÁãUæ¢ SÍæÙèØ ÃØßâæØè ß ¥iØ Ùð Öè ÁßæÕè YWæØçÚ¢U» XWÚUÌð ãéU° ÂèÀUæ çXWØæÐ ¥ÂÚUæÏè XWæ SÅðUàæÙ ÚUæðÇU ×ð´ ÂèÀUæ ãUæð ãUè ÚUãUæ Íæ çXW ÎêâÚðU »ýé Ùð XWÚUèÕ ¿æÚU Õ× ÎéXWæÙ ÂÍ XðW Âæâ YWæðǸU çYWÚU ÎãUàæÌ YñWÜæØèÐ

ÃØßâæØè âð Îæð Üæ¹ Ú¢U»ÎæÚUè ×梻è
âèÌæ×ɸUè (°.Âý.)Ð
Ù»ÚU ÍæÙð XðW ÜæðãUæÂ^ïUè çSÍÌ °XW Âý×é¹ âæ§çXWÜ ÃØßâæØè âð ¥ÂÚUæçÏØæð´ Ùð Îæð Üæ¹ LWÂØð Ú¢U»ÎæÚUè ×梻è ãñUÐ Ú¢U»ÎæÚUè ÙãUè´ ÎðÙð ÂÚU ©Uiãæð´Ùð ÃØßâæØè XðW ÂýçÌDïUæÙ XWæð Õ× âð ©UǸUæ ÎðÙð XWè Ï×XWè Öè Îè ãñUÐ ÂèçǸUÌ ÃØßâæØè âéÚðUàæ XéW×æÚU çãUâæçÚUØæ Ùð ÕéÏßæÚU XWæð §â ÕæÕÌ Ù»ÚU ÍæÙð ×ð´ °XW ÂýæÍç×XWè ÎÁü XWÚUæØè ãñU, çÁâ×ð´ ãéUâñÙæ çÙßæâè ×æð. ¥ÕéÜñàæ ©UYüW ÀUæðÅðU XWæð Ùæ×ÁÎ çXWØæ ãñUÐ

ÎÁü ÂýæÍç×XWè Xð W¥ÙéâæÚU âéÚðUàæ XéW×æÚU çãUâæçÚUØæ XWæ Ù»ÚU XðW ÜæðãUæÂ^ïUè ×ð´ ç×çÍÜæ âæ§çXWÜ °¢ÇU ÅUæØÚU XWè °Áð´âè ãñUÐ çÂÀUÜð Ùß³ÕÚU XWæð ãéUâñÙæ çÙßæâè ×æð. ¥ÕéÜñàæ ©UYüW ÀUæðÅðU Ùð ©UâXðW ÂýçÌDïUæÙ ÂÚU YWæðÙ XWÚUXðW ©Uââð Îæð Üæ¹ LWÂØð Ú¢U»ÎæÚUè XWè ×梻 XWè ÍèÐ Ù»ÚU ÍæÙð XðW ÜæðãUæÂ^ïUè çSÍÌ °XW Âý×é¹ âæ§çXWÜ ÃØßâæØè âð ¥ÂÚUæçÏØæð´ Ùð Îæð Üæ¹ LWÂØð Ú¢U»ÎæÚUè ×梻è ãñUÐ Ú¢U»ÎæÚUè ÙãUè´ ÎðÙð ÂÚU ©Uiãæð´Ùð ÃØßâæØè XðW ÂýçÌDïUæÙ XWæð Õ× âð ©UǸUæ ÎðÙð XWè Ï×XWè Öè Îè ãñUÐ

ÂèçǸUÌ ÃØßâæØè âéÚðUàæ XéW×æÚU çãUâæçÚUØæ Ùð ÕéÏßæÚU XWæð §â ÕæÕÌ Ù»ÚU ÍæÙð ×ð´ °XW ÂýæÍç×XWè ÎÁü XWÚUæØè ãñU, çÁâ×ð´ ãéUâñÙæ çÙßæâè ×æð. ¥ÕéÜñàæ ©UYüW ÀUæðÅðU XWæð Ùæ×ÁÎ çXWØæ ãñUÐ ÎÁü ÂýæÍç×XWè Xð W¥ÙéâæÚU âéÚðUàæ XéW×æÚU çãUâæçÚUØæ XWæ Ù»ÚU XðW ÜæðãUæÂ^ïUè ×ð´ ç×çÍÜæ âæ§çXWÜ °¢ÇU ÅUæØÚU XWè °Áð´âè ãñUÐ çÂÀUÜð Ùß³ÕÚU XWæð ãéUâñÙæ çÙßæâè ×æð. ¥ÕéÜñàæ ©UYüW ÀUæðÅðU Ùð ©UâXðW ÂýçÌDïUæÙ ÂÚU YWæðÙ XWÚUXðW ©Uââð Îæð Üæ¹ LWÂØð Ú¢U»ÎæÚUè XWè ×梻 XWè ÍèÐ

First Published: Jan 19, 2006 01:49 IST