SAeXWUU | india | Hindustan Times" /> SAeXWUU" /> SAeXWUU" /> SAeXWUU" /> SAeXWUU&refr=NA" style="display:none" />
Today in New Delhi, India
Nov 18, 2018-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

YcIXW?UUe a?? AUU A??? I?' ? SAeXWUU

U??UU??CU c?I?UaO? X?W ??UaeU a?? XWe I???UUe a?eMW ?Uo ?e ??U? SAeXWUU ??IUUca??U U??I?UUe Y?UU a?aIe? XW??u ????e ?Ie XWoC?U? U? aUUXW?UU X?W Y?U? YcIXW?cUU?o' X?W a?I YU-YU ???UXW XWUU a?? X?W ae???cSII a???UU X?W cU? XW?u cIa??-cUI?ua? A?UUe cXW??? a?cU??UU XWo c?I?UaO? ??' SAeXWUU Y?UU a?aIe? XW??u ????e X?WXWy? ??' ?eU?u ???UXW ??' ac???U? X?W XW?u YcIXW?UUe Oe ??AeI I??

india Updated: Aug 12, 2006 22:46 IST
c?U|?e
c?U|?e
None

ÛææÚU¹¢ÇU çßÏæÙâÖæ XðW ×æÙâêÙ âµæ XWè ÌñØæÚUè àæéMW ãUô »Øè ãñUÐ SÂèXWÚU §¢ÎÚUçâ¢ãU Ùæ×ÏæÚUè ¥õÚU â¢âÎèØ XWæØü ×¢µæè ×Ïé XWôǸUæ Ùð âÚUXWæÚU XðW ¥æÜæ ¥çÏXWæçÚUØô´ XðW âæÍ ¥Ü»-¥Ü» ÕñÆUXW XWÚU âµæ XðW âéÃØßçSÍÌ â¢¿æÜÙ XðW çÜ° XW§ü çÎàææ-çÙÎðüàæ ÁæÚUè çXWØðÐ àæçÙßæÚU XWô çßÏæÙâÖæ ×ð´ SÂèXWÚU ¥õÚU â¢âÎèØ XWæØü ×¢µæè XðW XWÿæ ×ð´ ãéU§ü ÕñÆUXW ×ð´ âç¿ßæÜØ XðW XW§ü ¥çÏXWæÚUè Öè ×õÁêÎ ÍðÐ
SÂèXWÚU Ùð âÖè çßÖæ»èØ ¥çÏXWæçÚUØô´ XWô çßàæðá çãUÎæØÌ Îè çXW ×æÙâêÙ âµæ ×ð´ ÂýàÙXWæÜ XWæ âèÏæ ÂýâæÚUJæ çXWØæ ÁæØð»æ, §âçÜ° ÂýPØðXW ÂýàÙ ¥õÚU VØæÙæXWáüJæ XWæ ©UöæÚU â×Ø ÂÚU çßÏæÙâÖæ âç¿ßæÜØ ÖðÁ çÎØð ÁæØð´, ÌæçXW çXWâè ×¢µæè XWô ©UöæÚU ÎðÙð ×ð´ çãU¿çXW¿æãUÅU ÙãUè´ ãUôÐ SÂèXWÚU Ùð â¢âÎèØ XWæØü âç¿ß ¥æçÎPØ SßMW XWô çÙÎðüàæ çÎØæ çXW ßð çßÏæÙâÖæ ×ð´ ¥æÙðßæÜð çßçÖiÙ çßÖæ»ô´ XðW çßÏðØXWô´ XWô âµæ ¥æãêUÌ ãUôÙð XðW XW× âð XW× Îô çÎÙ ÂãUÜð çßÏæÙâÖæ XðW ÖðÁ Îð´, ÌæçXW âÖè âÎSØô´ XWô ©UÙ çßÏðØXWô´ XWô ÖðÁæ Áæ âXðW ¥õÚU ©UÙ çßÏðØXWô´ XWô ÂɸU XWÚU çßÏæØXW ¥ÂÙæ â¢àæôÏÙ Îð âXð´WÐ âÖè çßÖæ»èØ âç¿ßô´ Ùð SÂèXWÚU XWô ÕÌæØæ çXW âÖè ÂýSÌæçßÌ çßÏðØXW çßçÏ çßÖæ» XWô ÖðÁð Áæ ¿éXðW ãñ´UÐ SÂèXWÚU Ùð çÙÎðüàæ çÎØæ çXW âÖè çßÏðØXWô´ XWè â×èÿææ XWÚU §iãð´U çßÏæÙâÖæ âç¿ßæÜØ XWô ÖðÁÙð XWè ÃØßSÍæ XWÚð´UÐ SÂèXWÚU Ùð ÂéçÜâ ¥çÏXWæçÚUØô´ âð âµæ XðW ÎõÚUæÙ âéÚUÿææ ÃØßSÍæ ÎéLWSÌ ÚU¹Ùð XWè çãUÎæØÌ ÎèÐ ×éGØ âç¿ß °×XðW ×¢ÇUÜ ¥õÚU ÇUèÁèÂè ßèÇUè ÚUæ× â×ðÌ XW§ü çßÖæ»èØ Âý×é¹ ÕñÆUXW ×ð´ ×õÁêÎ ÍðÐ
âµæ XðW ÎõÚUæÙ XWô§ü âÚUXWæÚUèXW×èü ÀéU^ïUè ÂÚU Ù ÁæØð Ñ ×Ïé XWôǸUæ
â¢âÎèØ XWæØü ×¢µæè ×Ïé XWôǸUæ Ùð ¥ÂÚUæqïU ÌèÙ ÕÁð çßÏæÙâÖæ ÂçÚUâÚU çSÍÌ ¥ÂÙð XWæØæüÜØ XWÿæ ×ð´ ¥æãêUÌ ÕñÆUXW ×ð´ ¥çÏXWæçÚUØô´ XWô XW§ü çÙÎðüàæ çÎØðÐ ©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW çßÖæ»èØ âç¿ß âÖè ¥æ»Ì âßæÜô´ XWæ Uâ×Ø ÂÚU ÁßæÕ ©UÂÜ¦Ï XWÚUæÙð ¥õÚU âÖè çÁÜô´ XðW ¥çÏXWæçÚUØô´ XWô ÀéU^ïUè ÂÚU Ù ÁæÙð XWè çãUÎæØÌ Îð Îð´, ÌæçXW XWÖè Öè çXWâè âßæÜô´ XWæ ÁßæÕ ×梻æ Áæ âXðWÐ ×Ïé XWôǸUæ Ùð ¥çÏXWæçÚUØô´ âð XWãUæ ãñU çXW âßæÜô´ XWæ ÁßæÕ Îô ÂýçÌ ×ð´ XW× âð XW× ÌèÙ-¿æÚU ÂãUÜð ÖðÁ çÎØð ÁæØð´Ð °XW çÎÙ ÂãUÜð âßæÜ XðW ÁßæÕ ÖðÁÙðßæÜð çßÖæ» ÁßæÕ XWè Îô âõ ÂýçÌØæ¢ ÖðÁð´Ð ×¢µæè Ùð Öè âéÚUÿææ ÃØßSÍæ ¿æXW-¿õբΠÚU¹Ùð XWè çãUÎæØÌð´ Îè´Ð

First Published: Aug 12, 2006 22:46 IST