S?UeYWU | india | Hindustan Times" /> S?UeYWU " /> S?UeYWU " /> S?UeYWU " />
Today in New Delhi, India
Apr 19, 2019-Friday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

YI?UI ??' ?U?cAUU ?eU? S?UeYWU

c?I?U aO? ?eU?? X?W I??UU?U Y???UU a?c?UI? ?UEU???U X?W ???U? ??' Y?A a?cU??UU XW?? ?UA?eG?????e Ay?? S?UeYWU ?UU??CUe AyI? ???J?e i??c?XW I?CU?cIXW?UUe ?a?a YW?I?e XWe YI?UI ??' aa?UUeUU A?a? ?eU?? ?? ?a ???U? ??' A?UU? a? A??UI AUU ??'U? Y?UUoA ??U cXW ??e ?UU??CUe v~~z X?W c?I?U aO? ?eU?? ??' Y?Ia?u Y???UU a?c?UI? ?UEU???U XWUUI? ?eU? ?acU?? Ay??CU X?W I?? ?????' Y?A??UUe Y??UU AUU ??' ?II?I?Y??' X?W cU? UU?c?? O??AU XW? Y????AU cXW?? I??

india Updated: Dec 03, 2006 01:14 IST
a??I?I?I?
a??I?I?I?
None

çßÏæÙ âÖæ ¿éÙæß XðW ÎæñÚUæÙ ¥æ¿æÚU â¢çãUÌæ ©UËÜ¢²æÙ XðW ×æ×Üð ×ð´ ¥æÁ àæçÙßæÚU XWæð ©UÂ×éGØ×¢µæè Âýæð SÅUèYWÙ ×ÚUæ¢ÇUè ÂýÍ× ÞæðJæè iØæçØXW ΢ÇUæçÏXWæÚUè °â°â YWæÌ×è XWè ¥ÎæÜÌ ×ð´ âàæÚUèÚU Âðàæ ãéU°Ð ßð §â ×æ×Üð ×ð´ ÂãUÜð âð Á×æÙÌ ÂÚU ãñ´UÐ ¥æÚUô ãñU çXW Þæè ×ÚUæ¢ÇUè v~~z XðW çßÏæÙ âÖæ ¿éÙæß ×ð´ ¥æÎàæü ¥æ¿æÚU â¢çãUÌæ ©UËÜ¢²æÙ XWÚUÌð ãéU° ×âçÜØæ Âý¹¢ÇU XðW Îæð »æ¢ßæð´ ¥æÁ×ðÚUè ¥æñÚU ÂÜÙ ×ð´ ×ÌÎæÌæ¥æð´ XðW çÜ° ÚUæçµæ ÖæðÁÙ XWæ ¥æØæðÁÙ çXWØæ ÍæÐ §â ÖæðÁ ×ð´ ¿æßÜ, ×ÀUÜè °ß¢ àæÚUæÕ XWè ÃØßSÍæ XWè »Øè Íè §â â¢Õ¢Ï ×ð´ ×âçÜØæ ÍæÙæ XðW ÌPXWæÜèÙ ÍæÙæ ÂýÖæÚUè Áð.Âæ¢ÇðUØ Ùð Þæè ×ÚUæ¢ÇUè ÂÚU {.x.v~~z XWæð ÖæÎçß XWè ÏæÚUæ v|v §ü XðW ÌãUÌ ÂýæÍç×XWè ÎÁü XWè »Øè ÍèÐ Âýæð.×ÚUæ¢ÇUè ÂÚU v~~} ×ð´ »ñÚU Á×æÙÌè ßæ¢ÚUÅU Öè ÁæÚUè çXWØæ »Øæ Íæ ¥õÚU Âýæð.×ÚUæ¢ÇUè XðW Ü»æÌæÚU ãUæçÁÚU ÙãUè´ ãUæðÙð ÂÚU ¥ÎæÜÌ Ùð ©Uiãð´U YWÚUæÚU ²ææðçáÌ XWÚU çÎØæ ÍæÐ Þæè ×ÚUæ¢ÇUè çÙ¿Üè ¥ÎæÜÌ XðW ç¹ÜæYW ßáü w®®y ×ð´ ÚU梿è ãUæ§ü XWæðÅüU ×ð´ ¥ÂèÜ ÎæØÚU çXWØæ ÍæÐ °XW çâ̳ÕÚ ®{ XWæð ãUæ§ü XWæðÅüU Ùð ¥ÂÙð YñWâÜð ×ð´ çÙ¿Üè ¥ÎæÜÌ XðW ¥æÎðàææð´ XWæð ¹æçÚUÁ XWÚUÌð ãéU° Þæè ×ÚUæ¢ÇUè XWæð Îæð ×æãU XðW ¥¢ÎÚU çÙ¿Üè ¥ÎæÜÌ ×ð´ ©UÂçSÍÌ ãUæðÙð XWæ çÙÎðüàæ çÎØæ ÍæÐ ÌÕ Þæè ×ÚUæ¢ÇUè xv ¥BÅêUÕÚU XWæð ÂýÍ× ÞæðJæè iØæçØXW ΢ÇUæçÏXWæÚUè °â°â YWæÌ×è XWè ¥ÎæÜÌ ×ð´ âàæÚUèÚU ãUæçÁÚU ãUæðXWÚU Á×æÙÌ Üð Üè ÍèÐ ¥æÁ ×éXWÎ×ð XWè ÌæÚUè¹ Íè çÁâ×ð´ Âýô.×ÚUæ¢ÇUè âàæÚUèÚU ãUæçÁÚU ãéUØðÐ ¥»Üè ÌæÚUè¹ z ÁÙßÚUè ×éXWÚüUÚU XWè »Øè ãñUÐ

First Published: Dec 03, 2006 01:14 IST