YU? ?au ?eU A???? AyI?U????e ?U?o?UU ca??U

AyI?U????e ?U?o?UU ca??U YU? a?U ?eU A????? c?I?a?????e AyJ?? ?e?Aeu U? a?aI ??' ??U??UU XWo ??U A?UXW?UUe Ie?

india Updated: Nov 29, 2006 00:05 IST

ÂýÏæÙ×¢µæè ×Ù×ôãUÙ çâ¢ãU ¥»Üð âæÜ ¿èÙ Áæ°¢»ðÐ çßÎðàæ×¢µæè ÂýJæß ×é¹Áèü Ùð â¢âÎ ×ð´ ×¢»ÜßæÚU XWô ØãU ÁæÙXWæÚUè ÎèÐ

ßð ¿èÙ XðW ÚUæCþUÂçÌ ãêU çÁ¢Ìæ¥æð XWè ãUæÜ XWè ÖæÚUÌ-Øæµææ ÂÚU â¢âÎ ×ð´ Sßð¯ÀUØæ ßBÌÃØ Îð ÚUãðU ÍðÐ ×é¹Áèü Ùð ØãU Öè ÕÌæØæ çXW ¿èÙ Ùð âéÚUÿææ ÂçÚUáÎ ×ð´ ÖæÚUÌ XWè SÍæØè âÎSØÌæ XWô â×ÍüÙ ÎôãUÚUæØæ ãñUÐ ¿èÙ XðW ÂýÏæÙ×¢µæè ßðÙ çÁØæ Âæ¥ô Ùð Öè çÂÀUÜð âæÜ §â ÌÚUãU XWæ ¥æàßæâÙ ÂýÏæÙ×¢µæè ×Ù×ôãUÙ çâ¢ãU XWô çÎØæ ÍæÐ

First Published: Nov 29, 2006 00:05 IST