YU?U ??? OeXUUUU?A XUUUU? U??XUUUU?, XWo?u ?UI??UI U?Ue' | india | Hindustan Times
Today in New Delhi, India
Apr 19, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

YU?U ??? OeXUUUU?A XUUUU? U??XUUUU?, XWo?u ?UI??UI U?Ue'

U?ASI?U X?UUUU YU?U a??U ??? ?eI??UU ae?? OeXUUUU?A XUUUU? U??XUUUU? ??aea cXUUUU?? ??? ae?? vv ?A? Y?? OeXUUUU?A X?UUUU ?a ?EX?UUUU U??X?UUUU a? O?OeI ???XUUUUU U?? YAU? ??U??? a? ???U cUXUUUUU Y??? cYUUUUU??U OeXUUUU?A XUUUUe Ie?yI? XUUUU? AI? U?Ue' ?U? ?? Y??U cXUUUUae XUUUUe ?I??I ???U? XUUUUe ae?U? U?e? ???

india Updated: Nov 29, 2006 12:35 IST
???P??u

ÚæÁSÍæÙ XðUUUU ¥ÜßÚ àæãÚ ×ð¢ ÕéÏßæÚU âéÕã ÖêXUUUU¢Â XUUUUæ ÛæÅXUUUUæ ×ãâêâ çXUUUUØæ »ØæÐ âéÕã vv ÕÁð ¥æ° ÖêXUUUU¢Â XðUUUU §â ãËXðUUUU ÛæÅXðUUUU âð ÖØÖèÌ ãæðXUUUUÚ Üæð» ¥ÂÙð ²æÚæð¢ âð ÕæãÚ çÙXUUUUÜ ¥æ°Ð

çYUUUUÜãæÜ ÖêXUUUU¢Â XUUUUè ÌèßýÌæ XUUUUæ ÂÌæ ÙãUè´ ¿Üæ ãñ ¥æñÚ çXUUUUâè XUUUUè ãÌæãÌ ãæðÙð XUUUUè âê¿Ùæ Ùãè¢ ãñÐ ÖêXUUUU¢Â XðUUUU XUUUUæÚJæ XUUUUÚèÕ °XUUUU ÎÁüÙ ×XUUUUæÙæð¢ ×ð¢ ÎÚæÚ ÂǸU »§ü ãñÐ