YUe?A ??' ???e a??I I?? XWe ?UP??

YUe?A Ay??CU X?W ?i?yIeA I?U?iIuI ?SU?? UUU ??? ??' a?eXyW??UU XWe UU?c?? UO I?? ?A? YAUU?cI???' U? cU?Iu??U ?ec??? XeWcJ?U?IU ??I? XWe Ae??e a??I I?? U????' XWe ?UP?? XWUU Ie? ??e ??I? XWe APUe ?SU??UUU A????I a? ?ec??? AyP??a?e ??'U? Ae?u ??? Oe ?a A????I X?W U?A?Ue ??I? X?W AcUU??UU XWe IeU ?c?????? XWe ?UP?? YAUU?cI???' U? XWUU Ie Ie, U?A?Ue ??I? XWe APUe Oe ?UBI A????I a? ?ec??? AyP??a?e ??'U? ???ae Y?a??XW? ??BI XWe A? UU?Ue ??U cXW ??U ?UP?? Ae?u XWe ?UP?? X?W AycIa???I ??? ?eU?u ??U?

india Updated: May 21, 2006 00:52 IST
a???I ae??

¥Ü転Á Âý¹¢ÇU XðW ¿i¼ýÎè ÍæÙæiÌ»üÌ §SÜæ× Ù»ÚU »æ¢ß ×ð´ àæéXýWßæÚU XWè ÚUæçµæ ֻܻ Îæð ÕÁð ¥ÂÚUæçÏØæð´ Ùð çÙßÌü×æÙ ×éç¹Øæ XëWcJæÙ¢ÎÙ ØæÎß XWè Âéµæè â×ðÌ Îæð Üæð»æð´ XWè ãUPØæ XWÚU ÎèÐ Þæè ØæÎß XWè ÂPÙè §SÜæ×Ù»ÚU ¢¿æØÌ âð ×éç¹Øæ ÂýPØæàæè ãñ´UÐ Âêßü ×¢ð Öè §â ¢¿æØÌ XðW ÙðÂæÜè ØæÎß XðW ÂçÚUßæÚU XWè ÌèÙ ÕçøæØæ¢ð XWè ãUPØæ ¥ÂÚUæçÏØæð´ Ùð XWÚU Îè Íè, ÙðÂæÜè ØæÎß XWè ÂPÙè Öè ©UBÌ Â¢¿æØÌ âð ×éç¹Øæ ÂýPØæàæè ãñ´UÐ

°ððâè ¥æàæ¢XWæ ÃØBÌ XWè Áæ ÚUãUè ãñU çXW ØãU ãUPØæ Âêßü XWè ãUPØæ XðW ÂýçÌàææðÏ ×¢ð ãéU§ü ãñUÐ ÎÁü ÂýæÍç×XWè ×ð´ ÙðÂæÜè ØæÎß XWæð Öè Ùæ×ÁÎ ¥çÖØéBÌ ÕÙæØæ »Øæ ãñUÐ °âÂè àææãULW¹ ×ÁèÎ Ùð ÕÌæØæ çXW ²æÅUÙæSÍÜ ÂÚU ÇUè°âÂè XðW ÙðÌëPß ×ð´ ÂéçÜâ Xñ´W XWÚU ÚUãUè ãññUÐ ¥ÂÚUæçÏØæ¢ð XWè ç»ÚU£ÌæÚUè XðW çÜ° ÀUæÂð×æÚUè ÁæÚUè ãñUÐ ç×Üè ÁæÙXWæÚUè XðW ¥ÙéâæÚU àæéXýWßæÚU XWè ÚUæçµæ °XW ÎÁüÙ XWè â¢GØæ×𢠥æØð ¥ÂÚUæçÏØæð´ Ùð XëWcJææ ØæÎß XðW ²æÚU ×¢ð ²æéâ XWÚU ©UâXWè }z ßáèüØ ¿æ¿è Öç»Øæ Îðßè ß vw ßáèüØ Âéµæè âéç×µææ XéW×æÚUè XWæð »æðÜè ×æÚU ÎèÐ

°âÂè àææãULW¹ ×ÁèÎ Ùð ÕÌæØæ çXW ©UBÌ XWæ¢ÇU ×¢ð »æ¢ß XðW ãUè Îâ Üæð»æð´ XWæð Ùæ×ÁÎ ¥çÖØéBÌ ÕÙæØæ »Øæ ãñUÐ çÁâ×ð´ ÙððÂæÜè ØæÎß Öè àææç×Ü ãñÐ ²æÅUÙæSÍÜ ÂÚU ÇUè°âÂè çàæßÁè ÆUæXéWÚU, §¢SÂðBÅUÚU ß çâX¢WÎÚUæ ÍæÙæ ÂýÖæÚUè ÌÍæ ¿¢¼ýÎè ÍæÙæ ÂýÖæÚUè XWæð ÖðÁ çÎØæ »Øæ ãñUÐ SÍæÙèØ Üæð»æð´ XðW ¥ÙéâæÚU XëWcJææ ØæÎß XWè ÂPÙè ©UBÌ Â¢¿æØÌ âð ×éç¹Øæ ÂýPØæàæè ãñ´UÐ ßãUè´ ÙðÂæÜè ØæÎß XWè ÂPÙè Öè §â ¢¿æØÌ âð ×éç¹Øæ ÂýPØæàæè ãñ´UÐ

XéWÀU çÎÙ Âêßü ÙðÂæÜè ØæÎß XðW ÂçÚUßæÚU XðW ÌèÙ Õøææð´ XWè ãUPØæ ¥ÂÚUæçÏØæð´ Ùð XWÚU Îè ÍèÐ §â ãUPØæXWæ¢ÇU ×ð´ XëWcJææ ØæÎß ß »æ¢ß XðW ãUè âéÚð´U¼ý ØæÎß XWæð Öè Ùæ×ÁÎ ¥çÖØéBÌ ÕÙæØæ »Øæ ÍæÐ ÎÁü ÂýæÍç×XWè ×¢ð XëWcJææ ØæÎß ÂÚU ×éç¹Øæ ¿éÙæß ×𴠹ǸUæ ÙãUè´ ãUæðÙð XWè Ï×XWè XWè ÕæÌ XWãUè »Øè ÍèÐ

àæéXýWßæÚU XWæð ãéU§ü ãUPØæ ©UBÌ ãUPØæXWæ¢ÇU XWæ ÂýçÌàææðÏ ×æÙæ Áæ ÚUãUæ ãñUÐ ½ææÌ ãUæð çXW ÙðÂæÜè ØæÎß XðW ÌèÙ Õøææð´ XWè ãUPØæ XWæ ¿à×ÎèÎ »ßæãU ßèÚ¢U¼ý ØæÎß Öè ÛææÚU¹¢ÇU XðW ãUÁæÚUèÕæ» çÁÜð ×ð´ ¥ÂÚUæçÏØæð´ XðW ãUæÍæð´ ×æÚUæ »Øæ Íæ ¥æñÚU §â ãUPØæXWæ¢ÇU ×ð´ Öè â¢çÜ#Ìæ XWæ ¥æÚUæð çÙßÌü×æÙ ×éç¹Øæ ÂÚU Ü»æ ÍæÐ ½ææÌ ãUæð çXW ¥Ü転Á Âý¹¢ÇU ×ð´ ¥æ»æ×è z ÁêÙ XWæð ×ÌÎæÙ ãñU ÜðçXW٠¢¿æØÌ ¿éÙæß XWè ²ææðáJææ XðW ÕæÎ ãUè ¥Ü転Á XðW §SÜæ×Ù»ÚU ¢¿æØÌ ×ð´ ¥Õ ÌXW XéWÜ Â梿 ãUPØæ°¢ ãUæð ¿éXWè ãñ´UÐ ÿæðµæ ×ð´ ÎãUàæÌ ÃØæ# ãñUÐ

First Published: May 21, 2006 00:52 IST