Today in New Delhi, India
Mar 23, 2019-Saturday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

?YW?? U?UcCU?o X?W IeaU?U ?UUJ? XWe Oe a?O??U?

?YW?? U?UcCU?o X?W AycI cUAe X?WAcU?o' X?W ?UPa??UXWo I??I? ?eU? IeaU?U ?UUJ? XWe a?eLWY?I XWUU aXWIe ??U? ae?U? ? Aya?UUJ? ac?? ?a.X?W.YUUoC?U? U? ?U?U ??' XW?o?U??EI ?y?oCUXW?cS?U? ?aoca?a?U X?W ?UI?????UU X?W Y?aUU AUU ??U A?UXW?UUe Ie?

india Updated: Feb 18, 2006 23:00 IST
c?a??a a???II?I?
c?a??a a???II?I?
None

°YW°× ÚðUçÇUØô XðW ÂýçÌ çÙÁè X¢WÂçÙØô´ XðW ©UPâæãU XWô Îð¹Ìð ãéU° ÌèâÚðU ¿ÚUJæ XWè àæéLW¥æÌ XWÚU âXWÌè ãñUÐ âê¿Ùæ ß ÂýâæÚUJæ âç¿ß °â.XðW.¥ÚUôǸUæ Ùð ãUæÜ ×ð´ XWæò×ÙßðËÍ ÕýæòÇUXWæçSÅU¢» °âôçâ°àæÙ XðW ©UÎ÷²ææÅUÙ XðW ¥ßâÚU ÂÚU µæXWæÚUôð´ âð ¥Ùõ¿æçÚUXW ÕæÌ¿èÌ XWÚUÌð ãéU° ØãU ÁæÙXWæÚUè ÎèÐ

©UiãUô´Ùð XWãUæ çXW Îðàæ XðW ÀUôÅðU àæãUÚUô´ ×ð´ °YW°× ÚðUçÇUØô XWè àæéLW¥æÌ XWÚUÙð XðW çÜ° °YW°× ÚðUçÇUØô XðW ÌèâÚðU ¿ÚUJæ XWè àæéLW¥æÌ ãUô âXWÌè ãñUÐ ãUæÜ ãUè ×ð´ ÎêâÚðU ¿ÚUJæ XðW çÜ° X¢WÂçÙØô´ mæÚUæ ÕôÜè Ü»æÙð XðW ÕæÎ §â ÿæðµæ ×ð´ ¥æÙð ßæÜè X¢WÂçÙØô´ XWæ ¿éÙæß çXWØæ »Øæ ãñUÐ

Îðàæ XðW ~v àæãUÚUô´ ×ð¢ xx} ÚðUçÇUØô SÅðUàæÙô´ XWô ¥Ùé×çÌ ÎðÙð XðW çÜ° °YW°×ÚðUçÇUØô XðW ÎêâÚðU ¿ÚUJæ XWô ¹ôÜæ »Øæ Íæ çÁâXðW ÕæÎ ¥Õ w|~ ÚðUçÇUØô SÅðUàæÙô´ XWô ¥Ùé×çÌ Îè »§ü ãñUÐ âê¿Ùæ ß ÂýâæÚUJæ âç¿ß Ùð XWãUæ çXW âÚUXWæÚU ÂýâæÚUJæ ÿæðµæ XðW çÜ° °XW ÚðU»éÜðÅUÚU ÜæÙð ÂÚU çß¿æÚU XWÚU ÚUãUè ãñUÐ

First Published: Feb 18, 2006 23:00 IST