Yy??U aO? XW? ?eU?? wx XWo | india | Hindustan Times
  • Sunday, Jul 22, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 22, 2018-Sunday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

Yy??U aO? XW? ?eU?? wx XWo

Yy??U aO? UU???e XWeXW??uXW?cUUJ?e (a?? w??{-?}) XW? ?eU?? wx AeU??u XWo Yya?U O?U ??' ?Uo?? ?eU?? X?W cU? CU?o Yo?AyXW?a? AyJ?? XWo ?eU?? AI?cIXW?UUe ?U??? ?? ??U? xv aIS?e? XW??uXW?cUUJ?eX?W cU? U????XWU A?? A?? XWUUU?XWe Y?cI? cIcI vy AeU??u ??U? U????XWU A?? XWe A??? vy AeU??u XWe a??? a?I ?A? IXW XWUU Ue A???e? U????XWU OUUU???U? aIS? v| AeU??u IXW U????XWU ??Aa U? aXWI? ??'U?

india Updated: Jul 12, 2006 00:44 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

¥»ýßæÜ âÖæ ÚU梿è XWè XWæØüXWæçÚUJæè (âµæ w®®{-®}) XWæ ¿éÙæß wx ÁéÜæ§ü XWô ¥»ýâðÙ ÖßÙ ×ð´ ãUô»æÐ ¿éÙæß XðW çÜ° ÇUæò ¥ô×ÂýXWæàæ ÂýJæß XWô ¿éÙæß ÂÎæçÏXWæÚUè ÕÙæØæ »Øæ ãñUÐ xv âÎSØèØ XWæØüXWæçÚUJæè XðW çÜ° Ùæ×æ¢XW٠µæ Á×æ XWÚUÙð XWè ¥¢çÌ× çÌçÍ vy ÁéÜæ§ü ãñUÐ Ùæ×æ¢XW٠µæ XWè Á梿 vy ÁéÜæ§ü XWè àææ× âæÌ ÕÁð ÌXW XWÚU Üè ÁæØð»èÐ Ùæ×æ¢XWÙ ÖÚUÙðßæÜð âÎSØ v| ÁéÜæ§ü ÌXW Ùæ×æ¢XWÙ ßæÂâ Üð âXWÌð ãñ´UÐ v} ÁéÜæ§ü XWô âÖè ÂýPØæçàæØô´ XðW Ùæ× XWè ²æôáJææ XWÚU Îè ÁæØð»èÐ ×ÌÎæÙ wx ÁéÜæ§ü XWô ÂêßæüqïU vv ÕÁð âð ¿æÚU ÕÁð ÌXW ãUô»æÐ §âXðW ÕæÎ ×Ì»JæÙæ XWæ ü ãUô»æ ¥õÚU ÎðÚU ÚUæÌ ÌXW ÂçÚUJææ× âæ×Ùð ¥æ ÁæØð»æÐ ¿éÙæß Âêßü âéÕãU v® ÕÁð âð ¥»ýßæÜ âÖæ XWè ßæçáüXW ¥æ×âÖæ ãUô»èÐ §â×ð´ ¥VØÿæ mæÚUæ Sßæ»Ì, ×¢µæè XWæ ÂýçÌßðÎÙ, ¥æØ-ÃØØ XWæ ¦ØôÚUæ, ¥¢XðWÿæXW XWè çÙØéçBÌ âçãUÌ ¥iØ ×égô´ ÂÚU ¿¿æü XWè ÁæØð»èÐ
½ææÌ ãUô çXW ÚUæÁÏæÙè ×ð´ ¥»ýßæÜ âÖæ âæ×æçÁXW ÿæðµæ ×ð´ ¥æ»ð ÕɸU XWÚU XWæØü XWÚUÙðßæÜè â¢SÍæ ãñUÐ âÖæ mæÚUæ ãUÚU âæÜ âæ×êçãXW ßñßæçãUXW ÂçÚU¿Ø â³×ðÜÙ ¥õÚU âæ×êçãUXW çßßæãU XWÚUæØæ ÁæÌæ ãñU, çÁâ×ð´ XW§ü ÚUæ:Øô´ âð â×æÁ XðW Üô»U çãUSâæ ÜðÌð ãñ´UÐ §âXðW ¥Üæßæ âÖæ mæÚUæ XW§ü XWæØüXýW× ¿ÜæØð ÁæÌð ãñ´U, çÁââð â×æÁ ¥õÚU Îðàæ XWæ çßXWæâ ãUô âXðWÐ