z? CU?oB?UUU c???U <SPAN class="ekMisspelled" id="ekMisspelled">X?W</SPAN> cU? c?Uc?I | india | Hindustan Times X?W cU? c?Uc?I | india | Hindustan Times" /> X?W cU? c?Uc?I" /> X?W cU? c?Uc?I" /> X?W cU? c?Uc?I" />
  • Thursday, Jul 19, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 19, 2018-Thursday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

z? CU?oB?UUU c???U X?W cU? c?Uc?I

U?:? aUXW?U U? A?U? ?UJ? ??? Y?? cAU??? ??? AISf??cAI z? c?cXWPa? AI?cIXW?cU???? XW?? c???U ??? ???I?U XW? cU? c?Uc?I XWU cI?? ??? ?aXWe YcIae?U? S??Sf? c?O? XWe YoUU a? A?Ue XWU Ie ?e ??? c??U?UU X?WCUUU Y???c?UI a??c? c?cXWPaXW??? XWo a?e??y ?Ue c?UUc?I XWUU cI?? A????? A?UU? ?UUJ? ??' c?Uc?I cXW?? c?cXWPaXW e?U?, XW??CU??, A?a??IAeU, ca?C??, ?IU?, A?XWeC? ccUCe? Y??UU U?I???U cAU? ??? AISf??cAI ????

india Updated: Aug 01, 2006 22:58 IST
a???II?I?
a???II?I?
None

Úæ:Ø âÚXWæÚ Ùð ÂãÜð ¿ÚJæ ×𢠥æÆ çÁÜæð¢ ×ð¢ ÂÎSfææçÂÌ z® ç¿çXWPâæ ÂÎæçÏXWæçÚØæð¢ XWæð çÕãæÚ ×ð¢ Øæð»ÎæÙ XWð çÜ° çßÚç×Ì XWÚ çÎØæ ãñÐ §âXWè ¥çÏâê¿Ùæ SßæSfØ çßÖæ» XWè ¥ôÚU âð ÁæÚè XWÚ Îè »Øè ãñÐ çÕãUæÚU XñWÇUÚU ¥æÕ¢çÅUÌ àæðcæ ç¿çXWPâXWæð¢ XWô àæè²æý ãUè çßÚUç×Ì XWÚU çÎØæ ÁæØð»æÐ ÂãUÜð ¿ÚUJæ ×ð´ çßÚç×Ì çXWØð ç¿çXWPâXW »é×Üæ, XWæðÇÚ×æ, Á×àæðÎÂéÚ, çâ×Çð»æ, ¿ÌÚæ, ÂæXWéǸ ç»çÚÇèã ¥æñÚU ÜæÌðãæÚ çÁÜð ×ð¢ ÂÎSfææçÂÌ ãñ¢Ð ÁæÚè ¥çÏâê¿Ùæ ×ð´ ç»çÚÇèã XðW Çæò çßÙØ ×æðãÙ, Çæò ¥æÜæðXW XWé×æÚ, Çæò âéÞæè XWé×éÎ ÚæØ, Çæò âéÞæè âéÁæÌæ Ûææ, Çæò Úæ× SßMW Âæâè, Çæò ¥æð× ÂýXWæàæ çâiãæ (Çé×Úè), Çæò ¥àææðXW XWé×æÚ ¿æñVæÚè (Õð¢»æÕæÎ), Çæò çÎÜ¿¢Î ¿æñVæÚè (»æ¢ÇðØ), Çæò Úæ× ÂéXWæÚ ÂýâæÎ (Õ»æðÎÚ), Çæò ×æð àææã XWÜè× (çÌâÚæ), Çæò ×ÁMWã ãâÙ (ÎðßÚè), Çæò ÚæÁð¢Îý ÂýâæÎ (©ÎÙæÕæÎ), Çæò ×ÎÙ ÂýâæÎ (ÂæÜ»¢Á), »é×Üæ XðW Çæò çßÚðàßÚ ÂýâæÎ, Çæò ÚæÏðàØæ× »é`Ìæ, Çæò Âýð× XWé×æÚ (ÚæØÇèã), Çæò ßæâéÎðß ÂýâæÎ ß×æü (ÚæØÇèã), Çæò Âý¬ææXWÚ çâ¢ã (çßcJæéÂéÚ), Çæ. ÂéMWcææðöæ× XWé×æÚ çâiãæ (ÕçâØæ), Çæò ÚæÁXWé×æÚ ¿æñVæÚè (ÚæØÇèã), Çæò ¿¢ÎýðàßÚ ÂýâæÎ (²ææ²æÚæ), ÂæXWéǸ- Çæò ¥çGæÜðàæ ÂýâæÎ, Çæò âéÁØ ÙæÚæØJæ ×ãÌæð, çâ×Çð»æ- Çæò âÌèàæ ¿¢Îý (Å梻Ú), Çæò ¥çÙÜ XWé×æÚ »é`Ìæ (XWæðÜðçÕÚæ), Çæò XWæçÌüXW ÂýâæÎ (Å梻Ú), Çæò Úæ×æØJæ Úæ×, Çæò âéÏð´Îý XWé×æÚ çâiãæ, ÜæÌðãæÚ- Çæò çÎÜè XWé×æÚ, Çæò Úßè´¢Îý ÙæÚæØJæ, Çæò ¥àææðXW XWé×æÚ, Çæò °ãÌðàææ×éÜ ãXW (ÕæÜê×æfæ), Çæò ÎèÂXW XWé×æÚ (»æMW), XWæðÇÚ×æ- Çæò Âý¬æé٢ΠÂýâæÎ, Çæò Þæè¬æ»ßæÙ âéVææ¢àæé, Çæò ¥æÚXðW Á×æØæÚ, Çæò çßÙæðÎ XWé×æÚ, Çæò ¥àææðXW XWé×æÚ çâ¢ã (ÁØÙ»Ú), Á×àæðÎÂéÚ- Çæò Væ×üÙæfæ çâ¢ã, Çæò »æñÚè àæ¢XWÚ ÜæÜ, Çæò ãÚð¢Îý XWé×æÚ ¥æÜæðXW, Çæò ¥ç×Ìæ¬æ XWé×æÚ çâiãæ, Çæò âéàæèÜ XWé×æÚ ¥æÁæÎ, Çæò ¥àææðXW çâ¢ã, Çæò ç×çfæÜðàæ XWé×æÚ, ¿ÌÚæ- Çæò çßÁØ àæ¢XWÚ ÂýâæÎ, Çæò âPØð¢Îý ÂýâæÎ çâ¢ã (ã¢ÅÚ»¢Á), Çæò ÙÚðàæ XWé×æÚ ¿æñVæÚè (Å¢Çßæ) àææç×Ü ãñ´UÐ