C?oB?U e#? XWe cUU#I?UUe XW? UU?SI? a?YW | Latest News India - Hindustan Times
close_game
close_game

C?oB?U e#? XWe cUU#I?UUe XW? UU?SI? a?YW

PTI | ByXW?U.a?., U?uei?u
Aug 11, 2004 11:42 PM IST

?eI??UU XW?? ??? i????U?XW? ?eG? i????V?ea? ?e ?a ca?UAeXWU Y??U i????V?ea? ?Ua??I ?ea?U XWe I?? aIS?e? G??CAe? XW? a?y? ?a ???U? AU aeU???u ?e?u? ??? i????U? U? C?o e`I? XW?? cXWae AyXW?U XWe U??I I?U? a? a?YW ?UXW?U XWU cI???

«WçáXWðàæ XWð çßßæçÎÌ ÙèÚÁ çBÜçÙXW XWð ×æçÜXW ÇUæò ¥æÚ XWð »é`Ìæ XWæð ÕéÏßæÚU XWæð ÌÕ ×é¢ã XWè GææÙè ÂǸè, ÁÕ ©¯¿ iØæØæÜØ Ùð ©UÙXWè ç»ÚU£ÌæÚUè ÂÚU ÚUæðXW Ü»æÙð âð ×Ùæ XWÚU çÎØæÐ »é`Ìæ Ùð ¥ÂÙè ç»Ú£ÌæÚè XWæð ÚæðXWÙð ¥æñÚ Çþ» °ß¢ XW¢ÅþæðÜÚ ç߬ææ» XWè ¥æðÚ âð ÎÁü °YW¥æ§ü¥æÚ XWè ßñVæÌæ XWæ𠩯¿ iØæØæÜØ ×𢠿éÙæñÌè Îè fæèÐ iØæØæÜØ XWð Sfæ»ÙæÎðàæ Ù ÎðÙð âð »é`Ìæ XWè ç»Ú£ÌæÚè XWæ ÚæSÌæ ¥Õ âæYW ãæð »Øæ ãñÐ ÕéÏßæÚU XWæ𠩯¿ iØæØæÜØ XWð ×éGØ iØæØæVæèàæ ßè °â çàæÚÂéXWÚ ¥æñÚ iØæØæVæèàæ §ÚàææÎ ãéâñÙ XWè Îæð âÎSØèØ Gæ¢ÇÂèÆ XWð â×ÿæ §â ×æ×Üð ÂÚ âéÙßæ§ü ãé§üÐ ©¯¿ iØæØæÜØ Ùð Çæò »é`Ìæ XWæð çXWâè ÂýXWæÚ XWè ÚæãÌ ÎðÙð âð âæYW §ÙXWæÚ XWÚ çÎØæÐ ç×»èü XWæ XWçÍÌ ÌæñÚU ÂÚ §ÜæÁ XWÚUÙð XWæ Îæßæ XWÚUÙð ßæÜð ÇUæ. »é#æ ç»ÚU£ÌæÚUè XðW ÇUÚU âð YWÚUæÚU ¿Ü ÚUãðU ãñ´UÐ

HT Image
HT Image

Tell us what your First Vote will stand for in a short video & get a chance to be featured on HT’s social media handles. Click here to know more!

Get Current Updates on India News, Elections 2024, Lok sabha election Live , Election 2024 Date along with Latest News and Top Headlines from India and around the world.
SHARE THIS ARTICLE ON
Share this article
SHARE
Story Saved
Live Score
OPEN APP
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
New Delhi 0C
Friday, May 17, 2024
Start 14 Days Free Trial Subscribe Now
Follow Us On