a?U-a?Ba YAeU | india | Hindustan Times
  • Wednesday, Jul 18, 2018
  •   °C  
Today in New Delhi, India
Jul 18, 2018-Wednesday
-°C
New Delhi
  • Humidity
    -
  • Wind
    -

a?U-a?Ba YAeU

Y?cIuX?-c?o?e? ??UU??? Y??UU Y???UU??? X?e I?? B?? X??Ue A???, ?? a?U-a?Bae ?U?? A????, I?? a?U? ??? Y?I? ??U? AUU ?IUU a?Ua?Ba X?? A?? AU?? ??U, ??U ?eG?I?UU? X?? ??UU??? a? U?X?UU I??? Y???UU??? ??? Oe c?X??U IUU?U a? AU? ?? ??U? Xe?AU cIU??? A?UU? A? a?Ua?Ba ?UAU?U OUU UU?U? I?, I? ??e?U X?? O?? Oe Xe?AU a?Ua?Ba X?e ??U ?U UU??U I?? ?X? Y???UU ??? ???U? AySI?? cX??? cX? ?a AUU c?SIeI S?U??UUe A?Ue ??c?U?, ?aX?? X??UUJ???? X?e AC?UI?U X?UUI? ?eU?, ?aX?? Oc?c? X?? AcUUJ?????? X?e ???u X?UUI? ?eU?? I?? ?eU?? ?I??? ?? cX? ??e?U AU??cC?U?? a?Ua?Ba AUU Xe?AU cUc???? ??e?U X????u AEU?I? U?Ue? ??U? X?? a? X?? ??U ?u I?? U?Ue? AE?UI?, cAa? Y? ?ecCU?? X?e O?a? ??? a??a?U ??CU ?X???U??c?X? BU?a ?U X??U? A?I? ??U? cY?UU ??e?U ??? ??U a?Ba YAeU U?Ue? ??U? ??e?U X?? c?AeYU ??eUI a??UI?UU U?Ue? ?UI??

india Updated: May 13, 2006 23:44 IST

¥æçÍüX¤-çßöæèØ ¿ñÙÜæ𢠥æñÚU ¥¹ÕæÚUæð¢ X¤è Ìæð BØæ X¤ãUè ÁæØð, ßð âðÙ-âðBâè ãUæð ÁæØð¢, Ìæð â×Ûæ ×𢠥æÌæ ãñUÐ ÂÚU §ÏÚU âðÙâðBâ X¤æ Áæð ÁÜßæ ãñU, ßãU ×éGØÏæÚUæ X𤠿ñÙÜæð¢ âð ÜðX¤ÚU Ì×æ× ¥¹ÕæÚUæð¢ ×ð¢ Öè çßX¤ÅU ÌÚUãU âð ÀUæ »Øæ ãñUÐ Xé¤ÀU çÎÙæð¢ ÂãUÜð ÁÕ âðÙâðBâ ©UÀUæÜ ÖÚU ÚUãUæ Íæ, ÌÕ »ðãê¢U Xð¤ Öæß Öè Xé¤ÀU âðÙâðBâ X¤è ¿æÜ ¿Ü ÚUãðU ÍðÐ °X¤ ¥¹ÕæÚU ×ð¢ ×ñ¢Ùð ÂýSÌæß çX¤Øæ çX¤ §â ÂÚU çßSÌëÌ SÅUæðÚUè ÁæÙè ¿æçãU°, §âXð¤ X¤æÚUJææð¢ X¤è Â$ÇUÌæÜ X¤ÚUÌð ãéU°, §âXð¤ ÖçßcØ Xð¤ ÂçÚUJææ×æð¢ X¤è ¿¿æü X¤ÚUÌð ãéU°Ð Ìæð ×éÛæð ÕÌæØæ »Øæ çX¤ »ðãê¢U ÀUæðçǸUØð âðÙâðBâ ÂÚU Xé¤ÀU çÜç¹ØðÐ

»ðãê¢U-ßðãê¢U X¤æð§ü ÂÉU¸Ìæ ÙãUè¢ ãñUÐ X¤× âð X¤× ßãU ß»ü Ìæð ÙãUè¢ ÂɸUÌæ, çÁâð ¥Õ â¢Âóæ Øæ ×èçÇUØæ X¤è Öæáæ ×ð¢ âæðàæÜ °¢ÇU §X¤æðÙæðç×X¤ BÜæâ ßÙ X¤ãUæ ÁæÌæ ãñUÐ çY¤ÚU »ðãê¢U ×ð¢ ßãU âðBâ ¥ÂèÜ ÙãUè¢ ãñUÐ »ðãê¢U Xð¤ çßÁé¥Ü ÕãéUÌ àææÙÎæÚU ÙãUè¢ ÕÙÌðÐ ÅUèßè Xð¤ ç×µæ ÕÌæÌð ãñ¢U çX¤ »ðãê¢U X¤è SÅUæðÚUè ×ð¢ çßÁé¥Ü â¢ÖæßÙæ°¢ :ØæÎæ ÙãUè¢ ãUæðÌè¢, BØæ çßÁé¥Ü çιæØð¢, ×¢çÇUØæð¢ ×ð¢ ÜÎÌæ »ðãê¢UÐ ¥æɸUçÌØð Øæ çX¤âè çÚUBàæðßæÜð âð ÕæÌ, Áæð §â ÕæÌ âð ÂÚðUàææÙ ãUæð âX¤Ìæ çX¤ °X¤ ÚUæðÅUè °X¤ L¤ÂØð Xð¤ ÕÁæØ Îæð L¤ÂØð X¤è ç×Üð»èÐ Øð âÕ ÅUèßè Xð¤ çßÁé¥Ü Xð¤ çãUâæÕ âð çY¤ÅU ÙãUè¢ ÕñÆUÌæÐ âðÙâðBâ §â çãUâæÕ âð °X¤Î× ¿X¤æ¿X¤ çßÁé¥Üè çY¤ÅU ÕñÆUÌæ ãñUÐ °X¤ ãUæ¢Y¤Ìæ-X¤æ¢ÂÌæ âè ÕæçÜX¤æ Øæ ÕæÜX¤ §ÏÚU SÅêUçÇUØæð âð ÂêÀUÌæ ãñU- ãUæ¢ Ìæð BØæ ÌæÁæ â×æ¿æÚU ãñ¢UÐ Ùè¿ð çSÅþU ×ð¢ Ì×æ× àæðØÚUæð¢ Xð¤ Öæß ¿Ü ÚUãðU ãñ¢UÐ ÌÚUãU-ÌÚUãU Xð¤ ÙèÜð-ÂèÜð ¿æÅüU ãñ¢UÐ °X¤Î× ©öæðÁÙæP×X¤ ×æãUæñÜ ãñUÐ ©UÏÚU âð ©UöæðçÁÌ Õ¢Îæ ç¿ËÜæÌæ ãñU- ª¤ÂÚU Áæ ÚUãUæ ãñUÐ BØæ𢠪¤ÂÚU Áæ ÚUãUæ ãñU, ØãU ÕÌæ°¢»ð Y¤Üæ¢ SÅUæX¤ ÕýæðçX¢¤» X¢¤ÂÙè Xð¤ âè§ü¥æðÐ °X¤ âêçÅUÌ-ÕêçÅUÌ Õ¢Îæ çY¤ÚU âðÙâðBâ X¤æ çßàÜðáJæ X¤ÚUÙæ àæéMW X¤ÚU ÎðÌæ ãñUÐ çÎÙ ×ð¢ ÁæÙð çX¤ÌÙè ÕæÚUÐ »ðãê¢U Xð¤ çßÁé¥Ü §âçÜ° ¹ÚUæÕ ãUæðÌð ãñ¢U, BØæð¢çX¤ »ðãê¢U Xð¤ X¤æÚUæðÕæÚUè âêÅU ÕêÅU ÙãUè¢ ÂãUÙÌðÐ ©UÙ×ð¢ âðÙâðBâ ¥ÂèÜ X¤ãð¢U Øæ âðBâ ¥ÂèÜ X¤ãð¢U ÙãUè¢ ãUæðÌèÐ

§ÏÚU çY¤Ë×æð¢ ×ð¢ ×âÜæ âðBâ ¥ÂèÜ X¤æ ãñU, ¥æçÍüX¤ ¹ÕÚUæð¢ ×ð¢ ×æ×Üæ âðÙâðBâ ¥ÂèÜ X¤æ ãñUÐ Öæß ÂðÅþUæðÜ Xð¤ Öè ÕãéUÌ ÌðÁè âð ÕɸU ÚUãðU ãñ¢UÐ ÂðÅþUæðÜ Xð¤ ÕɸUUÌð Öæß ¥ÍüÃØßSÍæ-ÚUæÁÙèçÌ ÂÚU çßX¤ÅU ÂýÖæß ÇUæÜð¢»ðÐ ÂÚU ×æðÅðUÌæñÚU ÂÚU âßðü X¤ÚU ÜèçÁØð, ÂÌæ Ü» ÁæØð»æ çX¤ çÂÀUÜð Îæð ×ãUèÙæð¢ ×𢠥¹ÕæÚUæð¢ ×ð¢ âðÙâðBâ çÁÌÙè ÕæÚU â¢ÂæÎX¤èØ Üð¹æð¢ ×𢠥æØæ ãñU, ©UâXð¤ ×éX¤æÕÜð ¥æÏè ÕæÚU Öè »ðãê¢U ¥æñÚU ÂðÅþUæðÜ Á»ãU ÙãUè¢ Âæ âXð¤ ãñ¢UÐ ¥Áè »ðãê¢U, ÂðÅþUæðÜ Ìæð ÀUæðçǸUØðÐ Âê¢Áè ÕæÁæÚU Xð¤ ãUè X¤§ü ¥ãU× ×âÜð âðÙâðBâè ãUËÜð ×ð¢ ÎÕ »Øð ãñ¢UÐ ãUæÜ ×ð¢ ÙØð §àæé¥æð¢ Xð¤ ÕæÁæÚU ×𢠻ǸUUÕçǸUUØæð¢ ÂÚU Âê¢Áè ÕæÁæÚU çÙØ¢µæX¤ âðÕè Ùð wzw ÂðÁ X¤æ °X¤ çßSÌëÌ ¥æÎðàæ ÁæÚUè çX¤ØæÐ ÕðãUÎ â¢ßðÎÙàæèÜ §â ¥æÎðàæ ×ð¢ ÕÌæØæ »Øæ Íæ çX¤ Âê¢Áè ÕæÁæÚU Xð¤ Îæð Âý×é¹ â¢SÍæÙ ÙðàæÙÜ çâBØôçÚUÅUèÁ çÇUÂæÁÅUÚUè çÜç×ÅðUÇU ØæÙè °Ù°âÇUè°Ü ¥õÚU âð´ÅþÜ çÇUÂæÁÅUÚUè âçßüâðÁ çÜç×ÅðUÇU ÆUèX¤-ÆUæX¤ X¤æ× ÙãUè¢ X¤ÚU ÚUãðU ãñ¢U, ¥æñÚU §Ù â¢SÍæ¥æð¢ ÂÚU Ì×æ× çÙßðàæX¤æð¢ X¤è ÂýçÌÖêçÌØæð¢ X¤æð ÆUèX¤ âð ÚU¹Ùð X¤æ çÁ³×æ ãñUÐ ØãU ×âÜæ çX¤ÌÙæ â¢ßðÎÙàæèÜ Íæ, §âX¤æ ¥¢ÎæÁ §â ÕæÌ âð Ü»æØæ Áæ âX¤Ìæ ãñU çX¤ °Ù°âÇUè°Ü Xð¤ Âæâ w{,w|,w®} X¤ÚUæðǸUU L¤ÂØð X¤è ÂýçÌÖêçÌØæ¢ ãñ¢U, Áæð §â Îðàæ Xð¤ çÙßðàæX¤æð¢ X¤è ÏÚUæðãUÚU ãñ¢UÐ ØãU ÚUX¤× ×æðÅðU ÌæñÚU ÂÚU §â Îðàæ Xð¤ Ùæñ ×ãUèÙð Xð¤ âX¤Ü ²æÚðUÜê ©UPÂæÎ Xð¤ ÕÚUæÕÚU ãñUÐ §âXð¤ ÕæÚðU ×ð¢ âðÕè X¤æ ¥æÎðàæ ØãU X¤ãUÌæ ãñU çX¤ §Ù â¢SÍæ¥æð¢ Ùð ÜæÂÚUßæãUè ¥æñÚU X¤æçãUÜè X¤è ãUÎ X¤ÚU Îè ãñU ¥æñÚU §âXð¤ â¢SÍæÂX¤æð¢ X¤æð §âXð¤ ÕæÚðU ×ð¢ Xé¤ÀU X¤ÚUÙæ ¿æçãU°Ð ÂÚU BØæ §âXð¤ ÕæÚðU ×ð¢ çßSÌæÚU âð X¤ãUè¢ Xé¤ÀU çιæÐ çX¤âè ¥¹ÕæÚU Ùð âðÕè X𤠥æÎðàæ Xð¤ â¢ßðÎÙàæèÜ ¥¢àæ ÀUæÂð-ÙãUè¢Ð

§â ¥æÎðàæ ×ð¢ Öè âðÙâðBâ ¥ÂèÜ ÙãUè¢ ãñUÐ ©UËÅðU X¤§ü ¥¹ÕæÚUæ𢠥æñÚU ¿ñÙÜæð¢ X¤è ç¿¢Ìæ ØãU Íè çX¤ âðÕè X𤠧⠥æÎðàæ Xð¤ ÕæÎ âðÙâðBâ çX¤ÌÙæ ç»ÚU ÁæØð»æÐ »ðãê¢U Xð¤ Öæßæð¢ X¤è Âç¦ÜX¤ Xð¤ çÜ° ç¿¢Ìæ X¤è ÕæÌ ÀUæðǸU Îð¢, Ìæð §â Îðàæ ×ð¢ ÌèÙ °ðâð °Bâ¿ð¢Á ãñ¢U, Áæð Ì×æ× ßSÌé¥æð¢ Xð¤ X¤æÚUæðÕæÚU ×ð¢ â¢ÜRÙ ãñ¢U, ©UÙXð¤ ÖçßcØ Xð¤ Öæßæð¢ Xð¤ X¤æÚUæðÕæÚU ×ð¢ â¢ÜRÙ ãñ¢UÐ §ÙX¤è çßSÌëÌ çÚUÂæðÅUæðZ Øð ÚUæðÁ çÙX¤æÜÌð ãñ¢UÐ §ÙX𤠥ÂÙð âê¿X¤æ¢X¤ ãñ¢U, Áæ𠪤¤ÂÚU-Ùè¿ð ãUæð ÚUãðU ãñ¢U ¥æñÚU §ÙX¤æ ÚUæðÁ X¤æ X¤æÚUæðÕæÚU Öè Üæ¹æð¢ ×ð¢ ÙãUè¢ ãñ¢U, X¤ÚUæðǸUæð¢ ×ð¢ ãñ¢UÐ Øð °Bâ¿ð¢Á ãñ¢U-ÙðàæÙÜ X¤æ×æðçÇUÅUè °¢ÇU çÇUÚUæ§ßðçÅUß °Bâ¿ð¢Á, ×ËÅUèX¤æ×æðçÇUÅUè °Bâ¿ð¢Á ¥æòY¤ §¢çÇUØæ, ÙðàæÙÜ ×ËÅUè X¤æ×æðçÇUÅUè °Bâ¿ð¢Á ¥æòY¤ §¢çÇUØæÐ ÂÚU §ÙX¤è çÚUÂæðÅðZU Öè ÙãUè¢ ãñ¢UÐ ÚUÕÚU ¥æñÚU »ðãê¢U Xð¤ Öæßæð¢ ×ð¢ âðÙâðBâ ¥ÂèÜ ÙãUè¢ ãUæðÌè ÙæÐ çÂÀUÜð Xé¤ÀU âæÜæð¢ ×𢠥æçÍüX¤ ¹ÕÚUæð¢ X¤æ ¿çÚUµæ Îð¹ð¢, Ìæð âæY¤ ãUæðÌæ ãñU çX¤ ¥æçÍüX¤ ¹ÕÚUæð¢ X¤æ X¤æÚUÂæðÚðUÅUèX¤ÚUJæ ¥æñÚU ¥Õ âðÙâðBâèX¤ÚUJæ ãUæð »Øæ ãñUÐ âðÙâðBâ âð ÕæãUÚU Öè ¥ÍüÃØSÍæ ãñU, Ìæð ãéU¥æ X¤ÚðUÐ ©Uâ×ð¢ âðÙâðBâ ¥ÂèÜ ÙãUè¢ ãñU, Ìæð ÕÌ槰 ©UâX¤æ BØæ çX¤Øæ Áæ âX¤Ìæ ãñUÐ