Obama vs Romney 'showdown'

Oct 19, 2012 12:41 IST